Programma 8 Veiligheid en bestuur

bedragen * € 1.000

Begroting 2017

Begroting 2017 na 3e wijziging

Jaarrekening 2017

Saldo rekening min begroting na wijziging

V/N

Lasten

11.193

12.016

11.703

313

V

Baten

-188

-219

-469

249

V

Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten

11.005

11.797

11.235

562

V

Mutaties in reserves

-134

-250

-230

-20

N

Gerealiseerd resultaat

10.871

11.547

11.004

543

V

Het saldo van de rekening en de begroting na wijziging wordt in belangrijke mate veroorzaakt door:

Lasten:

Overhead

Vanaf de begroting 2017 worden de overheadkosten in een afzonderlijk programma verantwoord. Bij de totstandkoming van de jaarrekening isacherp gekeken welke lasten tot de overhead behoren. In de realisatie wordt meer als overhead aangemerkt dan in de begroting. Hierdoor is er een tekort op het programma overhead en is er binnen dit programma sprake van een overschot van in totaal € 224.000.

Voorziening pensioenaanspraken (voormalige) wethouders

Een aanvullende toevoeging van € 198.000 aan de Voorziening pensioenaanspraken (voormalige) wethouders is gedaan op grond van actuele actuariële berekeningen. Gebleken is dat door veranderingen in de aannames van de berekeningen het benodigde bedrag in de voorziening van jaar tot jaar sterk kan wisselen.

Rijksveiligheidsgelden

Van het Rijk zijn extra gelden ontvangen voor de integrale aanpak van jihadisme (€ 355.000). Onder meer vanwege het later starten van de casusregisseur (zij is medio 2016 gestart) en het lager uitvallen van de kosten voor een aantal geplande activiteiten resteert € 145.000.

Lasten en baten:

Thematisch werken

In verband met de komst van het asielzoekerscentrum in Gouda zijn ter voorbereiding diverse kosten gemaakt (vanaf 2015). Deze kosten zijn geclaimd bij het COA en in 2017 gehonoreerd. Voor andere projecten (zoals de moskee) is externe begeleiding ingehuurd. Dit heeft geleid tot een nadeel aan de lastenkant van € 77.000 en een voordeel aan de batenkant van € 245.000.