Toelichting op de balans per 31 december 2017: passiva

Vaste passiva

Eigen vermogen

Omschrijving (bedragen * € 1.000)

Boekwaarde 31-12-2017

Boekwaarde 1-1-2017

Algemene reserve

29.332

21.061

Bestemmingsreserves

16.369

11.788

Gerealiseerd resultaat uit overzicht van baten en lasten

8.446

12.951

Totaal

54.147

45.800

In het volgende overzicht wordt het verloop van de reserves in 2017 per programma weergegeven.

omschrijving (bedragen * € 1.000)

Boek- waarde 1-1-2017

Toevoeging voorgaand boekjaar

Onttrekking voorgaand boekjaar

Toevoeging bij overzicht baten en lasten

Onttrekking bij overzicht baten en lasten

Boek- waarde 31-12-2017

Programma 1

135

50

185

Programma 2

2.931

1.035

899

599

4.266

Programma 5

723

2.552

175

6

3.443

Programma 6

5.196

981

34

365

5.846

Programma 8

1.943

279

280

1.942

Overhead

860

518

691

687

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

21.061

8.333

5.054

5.117

29.332

Totaal

32.849

12.951

0

6.959

7.058

45.701

Gerealiseerd resultaat uit overzicht baten en lasten

8.446

TOTAAL

54.147

In de kolommen "Toevoeging voorgaand boekjaar" en "Onttrekking voorgaand boekjaar" staan de toevoegingen en de onttrekkingen vermeld uit hoofde van de bestemming van het resultaat van het voorgaand boekjaar.

In de bijlagen wordt verder ingegaan op de aard en reden alsmede het verloop van de reserves.

Gerealiseerd resultaat

Het boekjaar 2017 sluit met een voordelig saldo van € 8.446.000. Overeenkomstig artikel 42 lid 2 van het BBV wordt dit saldo uit het overzicht van baten en lasten afzonderlijk in de balans opgenomen.

Voorgesteld wordt vanuit dit voordelig resultaat:

  • € 2.900.000 toe te voegen aan de reserve voormalige NIEGG Spoorzone en Westergouwe;
  • € 300.000 toe te voegen aan de reserve organisatieontwikkeling;
  • € 844.000 toe te voegen aan de reserve sociaal domein;
  • € 1.192.000 toe te voegen aan de reserve maatschappelijke opvang en vrouwenopvang;
  • € 27.000 toe te voegen aan de reserve cultuur en erfgoedfonds;
  • € 256.000 toe te voegen aan de reserve wijkontwikkeling.

Het restant van het rekeningresultaat, te weten € 2.927.000 positief, komt ten gunste van de algemene reserve.

Voorzieningen

Omschrijving (bedragen * € 1.000)

Boekwaarde 31-12-2017

Boekwaarde 1-1-2017

Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's

6.967

7.387

Voorzieningen voor gelijkmatige verdeling van lasten over de boekjaren

7.791

8.102

Voorzieningen voor van derden verkregen middelen met specifiek bestedingsdoel

10.074

6.979

Totaal

24.832

22.468

In onderstaand overzicht wordt het verloop van de voorzieningen in 2017 weergegeven.

Omschrijving (bedragen * € 1.000)

Boek- waarde 1-1-2017

Toevoeging

Vrijval

Aan- wending

Boek- waarde 31-12-2017

Programma 1

1.094

949

649

1.394

Programma 4

226

243

86

383

Programma 5

75

0

59

16

0

Programma 6

13.111

6.682

4.304

15.489

Programma 8

7.796

301

679

7.419

Overhead

113

43

62

94

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

53

0

0

53

Totaal

22.468

8.218

59

5.796

24.832

Alle aanwendingen van de voorzieningen zijn rechtstreeks ten laste van de voorziening gebracht.

In de bijlagen wordt nader ingegaan op de aard en reden alsmede het verloop van de voorzieningen.

Vaste schulden met rentetypische looptijd van één jaar of langer

Omschrijving (bedragen * € 1.000)

Saldo 1-1-2017

Vermeer-deringen

Aflossingen

Saldo 31-12-2017

Onderhandse leningen

297.397

17.000

27.928

286.469

De verdeling van de restschuld per 31 december 2017 naar rentepercentage en looptijd is opgenomen in de volgende tabel.

Omschrijving (bedragen * € 1.000)

tot 3%

3-4%

4-5%

5-6%

Totaal

Looptijd tot en met 2020

17.287

17.287

Looptijd tot en met 2025

50.300

8.515

58.815

Looptijd tot en met 2030

8.020

6.750

43.710

58.480

Looptijd tot en met 2035

24.000

37.500

14.000

75.500

Looptijd tot en met 2040

31.463

31.463

Looptijd tot en met 2045

44.924

44.924

Totaal

99.607

52.765

134.097

0

286.469

Met betrekking tot de vaste schulden bedraagt de totale rentelast voor het jaar 2017 € 11.297.000.