Resultaatbestemming

De jaarrekening 2017 sluit met een positief saldo van € 8.446.000. Het voorstel aan de raad is om vanuit dit rekeningsaldo een aantal verrekeningen met reserves te laten plaatsvinden:

a. een toevoeging aan de reserve voormalige NIEGG Spoorzone en Westergouwe van € 2.900.000;

b. een toevoeging aan de reserve organisatieontwikkeling van € 300.000.

c. een toevoeging aan de reserve sociaal domein van € 844.000;

d. een toevoeging aan de reserve maatschappelijke opvang en vrouwenopvang van € 1.192.000;

e. een toevoeging aan de reserve cultuur en erfgoedfonds van € 27.000;

f. een toevoeging aan de reserve wijkontwikkeling van € 256.000;

Daarmee wordt in totaal € 5.519.000 bestemd. Per saldo zal € 8.446.000 - € 5.519.000 = € 2.927.000 aan de algemene reserve worden toegevoegd.

ad a. een toevoeging van € 2.900.000 aan de reserve voormalige NIEGG Spoorzone en Westergouwe

De berekening van de grondexploitatie Westergouwe laat een voordeel zien van € 2,9 miljoen als gevolg van een gunstige grondverkoop in fase 2. Voorgesteld wordt om dit voordeel te reserveren voor de bovenplanse investeringen in de nog te openen derde deelfase van de grondexploitatie door dit voordeel toe te voegen aan de bestaande reserve voormalige NIEGG Spoorzone en Westergouwe.

ad b. een toevoeging van € 300.000 aan de reserve organisatieontwikkeling

In verband met de afvloeiing van personeel is er een inspanningsverplichting van Stadstoezicht/ Veiligheid en wijken (STZ/VNW) om een extra toevoeging te doen aan de reserve organisatie-ontwikkeling. Door het positieve resultaat op deze onderdelen kan een extra dotatie gedaan worden van € 150.000.
Daarnaast wordt er € 150.000 aan de reserve organisatieontwikkelingen toegevoegd om aan de huidige aanspraken op de reserve te kunnen voldoen.

ad c. een toevoeging van € 844.000 aan de reserve sociaal domein
Conform besluitvorming bij resultaatbestemming van de jaarrekening 2015 wordt het saldo van programma 2 Welzijn en Zorg (€ 355.000), 3 Werk en Inkomen (excl. BUIG) € 58.000 en de productgroep Jeugd, uitgezonderd de producten MO/VO (maatschappelijke opvang, vrouwenopvang) en beschermd wonen (€ 431.000) toegevoegd aan de reserve Sociaal domein. voor in totaal € 844.000. Onderdeel daarvan zijn saldi van de niet-bestede incidentele budgetten voor de transformatie van het sociaal domein (€ 90.000) en voor de modernisering sociale dienst (€ 23.000). Hiervoor zal de raad worden voorgesteld deze in 2018/2019 opnieuw beschikbaar te stellen.

ad d. een toevoeging van € 1.192.000 aan de reserve maatschappelijke opvang en vrouwenopvang

Het overschot op de producten maatschappelijke opvang, vrouwenopvang en beschermd wonen wordt conform eerdere besluitvorming toegevoegd aan de bestemmingsreserve MO/VO. Het betreft middelen die Gouda ontvangt vanuit de functie als centrumgemeente en regionaal worden ingezet.

ad f. een toevoeging van € 27.000 aan de reserve cultuur en erfgoedfonds
Bij de 2e begrotingswijziging van 2015 is de reserve cultuur en erfgoedfonds ingesteld. Deze wordt nu gevoed met het restantbudget dat in de begroting hiervoor was gereserveerd.

ad g. een toevoeging van € 256.000 aan de reserve wijkontwikkeling

Bij de reserve wijkontwikkeling was voor 2017 een onttrekking verwacht. Deze onttrekking heeft niet plaatsgevonden. De voor 2017 verwachte uitgaven zijn namelijk doorgeschoven naar 2018 wegens het ontbreken van facturen van een aannemer. Aan de raad wordt voorgesteld het hierdoor ontstane voordeel op de exploitatie toe te voegen aan de reserve wijkontwikkeling.