Balans per 31 december 2017: activa

ACTIVA (bedragen * € 1.000)

ultimo

2017

ultimo

2016

VASTE ACTIVA

Immateriële vaste activa

15.115

15.581

Kosten sluiten geldleningen en saldo agio/disagio

0

14

Bijdragen aan activa in eigendom van derden

15.115

15.567

Materiële vaste activa

348.110

343.246

Materiële vaste activa uitgegeven in erfpacht

8.680

8.720

Investeringen met een economisch nut

214.100

215.987

Investeringen met een economisch nut waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven

91.918

88.784

Investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut

33.412

29.755

Financiële vaste activa

12.490

11.011

Kapitaalverstrekkingen aan:

- deelnemingen

1.940

1.940

- overige verbonden partijen

0

0

Overige langlopende leningen u/g

10.532

9.053

Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

18

18

Bijdragen aan activa in eigendom van derden

TOTAAL VASTE ACTIVA

375.715

369.838

VLOTTENDE ACTIVA

Voorraden

8.434

4.623

Onderhanden werk, waaronder gronden in exploitatie

8.421

4.622

Gereed product en handelsgoederen

13

1

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

27.810

46.101

Vorderingen op openbare lichamen

14.352

14.701

Verstrekte kasgeldleningen aan openbare lichamen

9.000

13.550

Rekening courant verhoudingen overige niet-financiële instellingen

16

16

Uitzettingen in 's Rijks schatkist

0

10.000

Overige vorderingen

4.442

5.949

Overige uitzettingen

0

1.885

Liquide middelen

41

101

Kassaldi

41

44

Banksaldi

0

57

Overlopende activa

14.715

5.733

Van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel:

- Europese overheidslichamen

353

392

- Rijk

0

0

- Overige Nederlandse overheidslichamen

0

410

Overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen

14.363

4.931

TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA

51.000

56.558

TOTAAL GENERAAL

426.715

426.396