Inleiding

Met de jaarstukken 2017 van de gemeente Gouda legt het college van burgemeester en wethouders verantwoording af aan de gemeenteraad over het gevoerde beleid, de geleverde prestaties en de besteding van middelen in 2017. Dit gebeurt aan de hand van de programmabegroting 2017-2020 die kaderstellend is geweest voor de activiteiten van het college.

De wet schrijft voor dat de opbouw van de jaarstukken analoog moet zijn aan de programmabegroting. Dit komt de vergelijkbaarheid tussen beide documenten ten goede.

De jaarstukken bestaan uit het jaarverslag met de beleidsverantwoording en de jaarrekening met de financiƫle verantwoording incl. verplichte overzichten en bijbehorende controleverklaring, het voorgestelde raadsbesluit en de bijlagen.