Balans per 31 december 2017: passiva

PASSIVA (bedragen * € 1.000)

ultimo

2017

ultimo

2016

VASTE PASSIVA

Eigen vermogen

54.147

45.800

Algemene reserve

29.332

21.061

Bestemmingsreserves

16.369

11.788

Gerealiseerd resultaat uit overzicht baten en lasten

8.446

12.951

Voorzieningen

24.832

22.468

Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's

6.967

7.387

Voorzieningen voor gelijkmatige verdeling van lasten over de boekjaren

7.791

8.102

Voorzieningen voor van derden verkregen middelen met specifiek bestedingsdoel

10.074

6.979

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

286.469

297.397

Onderhandse leningen van:

- binnenlandse banken en overige financiële instellingen

286.434

297.357

- overige binnenlandse sectoren

35

40

TOTAAL VASTE PASSIVA

365.448

365.665

VLOTTENDE PASSIVA

Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

16.201

19.884

Kasgeldleningen

0

7.000

Overige schulden

16.201

12.884

Liquide middelen

4.301

44

Banksaldi

4.301

44

Overlopende passiva

40.765

40.803

Nog te betalen bedragen

38.429

37.805

Van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel:

- Europese overheidslichamen

0

0

- Rijk

893

1.532

- Overige Nederlandse overheidslichamen

866

865

Overige vooruit ontvangen bedragen

577

601

TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA

61.267

60.731

TOTAAL GENERAAL

426.715

426.396

BORG- EN GARANTSTELLINGEN

Verstrekte borgstellingen

20.224

25.424