Welkom

Het afgelopen jaar zijn samen met de stad veel belangrijke projecten gerealiseerd, zo blijkt uit de financiële jaarstukken over 2017. Voorbeelden zijn een daling van de wachtlijst voor beschermd wonen, de nieuwbouw van 507 woningen, een nieuwe cultuurnota en een daling van woninginbraken. Het college is positief over de resultaten en de inzet om stadsinitiatieven waar mogelijk te ondersteunen. De gemeente is meer kennis en kunde uit de stad gaan gebruiken om de ‘kracht van de samenleving’ beter te benutten’.

Dankzij voorzichtig financieel beleid en meevallers eindigt 2017 financieel positief met een reëel overschot van € 1,4 miljoen. Na besluitvorming door de raad komt dit ten goede aan de algemene reserve. Aan specifieke bestemmingsreserves zal € 7,0 toegevoegd worden.

In de ‘jaarrekening op hoofdlijnen’ kunt u snel de belangrijkste resultaten en cijfers zien. Als u nog vragen heeft dan hoor ik die graag; die kunt u mailen naar communicatie@gouda.nl.

Met vriendelijke groeten,

Jan de Laat
Wethouder Financiën