Verbonden partijen

Inleiding

Verbonden partijen zijn gemeentelijke samenwerkingsverbanden of deelnemingen die gevormd zijn om bepaalde taken bijvoorbeeld efficiënter uit te voeren. De gemeente Gouda heeft in de rechtspersonen bestuurlijke invloed en/of financiële belangen.

Het toezicht op de uitvoerende werkzaamheden is een verantwoordelijkheid van de besturen van de verbonden partijen. Het toezicht ligt dus niet meer bij de afzonderlijke gemeenteraden. Steeds meer taken worden vanuit de wens om regionaal samen te werken ondergebracht in gemeenschappelijke regelingen. Dat betekent dat steeds meer geld vanuit gemeentelijke begrotingen naar regionale organisaties gaat. De gemeentelijke bijdrage van Gouda aan de verbonden partijen bedraagt in 2017 € 34,5 miljoen (2016 € 36,1 miljoen).

Een continu vraagstuk is op welke wijze het samenspel met de verbonden partijen verbeterd kan worden. In het bijzonder gaat het erom de democratische legitimiteit zo goed mogelijk te waarborgen.

Het aangaan van samenwerkingsverbanden, de vertegenwoordiging in de verbonden partijen en de wijze van besturing en toezicht zijn beschreven in de Nota verbonden partijen. Een evaluatie of deze geactualiseerd moet worden was voorzien in 2017. Vooruitlopend hierop is binnen de ambtelijke organisatie een inventarisatie gehouden over ’nieuwe aspecten’ die een plaats moeten krijgen in een nieuwe Nota. In dit kader kan worden genoemd: informatiebeveiliging en privacy wetgeving, verscherpte rechtmatigheidseisen, wet modernisering VPB.

Op initiatief van de gemeentesecretarissen zijn pilots gestart bij de Veiligheidsregio, RDOG en ODMH voor het realiseren van verbeterpunten in het toezicht. Onder andere hoe de gemeenteraden meer te betrekken bij en inzicht te geven in de verbonden partijen. Een ander aspect is het onderzoeken van de mogelijkheden om de planning- en controlcyclus van de verbonden partijen meer synchroon te laten verlopen met die van de gemeenten. Deze evaluaties zijn nog niet allen afgerond. Na afronding van de evaluatie van de pilots wordt de Nota in de loop van 2018 geactualiseerd.