Gemeenschappelijke regelingen

Regio Midden Holland

Openbaar belang en visie

De gemeenten in de regio Midden-Holland werken samen om strategische onderwerpen en hun belangen gezamenlijk te behartigen.

Zorg voor kwetsbare inwoners, stimuleren van innovatie en duurzaamheid voor ondernemers, een aantrekkelijke woon- en werkomgeving, het stimuleren van recreatie en zorgen voor een goed bereikbare regio zijn onder andere speerpunten waar de inhoudelijke focus op ligt.

Ontwikkelingen 2017 en eventuele risico's

De regionale strategische programma’s worden vanuit de gemeenten in onderling overleg geregeld. Op basis van de strategische agenda Midden-Holland zijn in 2017 per bestuurlijk overleg uitvoeringsprogramma’s opgesteld.

Het jaar 2017 was het tweede jaar waarin gewerkt is vanuit de nieuw gevormde netwerkorganisatie. Zoals bij de start van de aangepaste gemeenschappelijke regeling was afgesproken heeft in 2017 een evaluatie van deze vernieuwde samenwerking plaatsgevonden. Door relatief snel na het vaststellen van de nieuwe gemeenschappelijke regeling te evalueren kan tijdig een aantal verbeteringen worden aangebracht in de regionale netwerksamenwerking. Het belangrijkste vastgestelde uitgangspunt hierbij is dat de inhoud in de netwerksamenwerking voorop dient te staan. In 2017 is in het verlengde hiervan door alle programma’s gewerkt aan het opstellen van een concrete uitvoeringsagenda. Er zal dan ook geïnvesteerd worden in nieuwe verbindingen die behulpzaam zijn om de inhoud verder te brengen. Denk hierbij aan overleg tussen burgemeesters en gemeentesecretarissen evenals gezamenlijk overleg tussen de voorzitters van bestuurlijke overleggen.

Meer informatie over de inhoudelijke bereikte resultaten is te vinden in hoofdstuk 3.8.3 onder bestuur.

Meer informatie: www.regiomiddenholland.nl

ODMH

Openbaar belang en visie

De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) draagt bij aan een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving. Dit doen zij door de uitvoering van de milieutaken voor de hele regio en de provincie Zuid-Holland en de bouw- en woningtoezichttaken voor de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Zuidplas, Waddinxveen en de provincie Zuid-Holland.

De taken omvatten vergunningverlening, toezicht en handhaving van milieuregels en bouwregels. Daarnaast adviseert de ODMH en voert zij taken uit t.a.v. duurzaamheid, bodem, externe veiligheid, geluid- en luchtkwaliteit, ecologie en milieueducatie. De dienst houdt ook toezicht op de kwaliteit en veiligheid van officiële zwemwaterlocaties

Ontwikkelingen 2017 en eventuele risico's

Milieu en duurzaamheid

De activiteiten op het gebied van milieu en duurzaamheid zijn beschreven in de jaarrapportage Milieu 2017. Het aantal uitvoeringsuren is in vergelijking met 2016 ongeveer gelijk gebleven, de uitvoering is daardoor binnen budget uitgevoerd. Ook in 2017 is specifiek inzet gepleegd op het thema duurzaamheid (1200 uur, verdeeld over diverse projecten). Hierdoor is de gemeente in staat geweest om op ontwikkelingen te anticiperen.

Bouw- en woningtoezicht (BWT)

De activiteiten op het gebied van bouw- en woningtoezicht zijn beschreven in de jaarrapportage BWT 2017. Het aantal aanvragen om een omgevingsvergunning is licht toegenomen, maar omdat het vooral kleine aanvragen betrof (bomenkap, dakkapellen, asbestsanering, kleine bouwprojecten, etc.) is het aantal uitvoeringsuren ongeveer gelijk gebleven. Verder zijn veel grote en kleinere projecten uitgevoerd, zoals de voorbereiding op de Omgevingswet, onderhoud monumenten in het kader van Gouda 750, asbestinventarisatie i.v.m. met nieuwe wetgeving, inventarisatie breedplaatvloeren, heibeleid, etc. De uitvoering is binnen budget uitgevoerd.

Meer informatie: www.odmh.nl

Groenalliantie Midden Holland en omstreken

Openbaar belang en visie

De Groenalliantie behartigt de bovengemeentelijke belangen van het beheer en de ontwikkeling van groengebieden voor de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard, Krimpen aan den IJssel en Waddinxveen. De belangen bestaan uit het behoud en de versterking van de groen- en recreatieve verbindingen, de landschappelijke kwaliteiten van en de biodiversiteit binnen de groengebieden, alsmede de bevordering van de leefbaarheid en de toeristische aantrekkingskracht. Specifiek voor Gouda gaat het om het beheren van de Goudse Hout en de Oostpolder.

Ontwikkelingen 2017 en eventuele risico's

Het vakantiepark van Landal Greenparcs doet het boven verwachting goed wat betreft het aantal boekingen; dat betekent ook meer bezoekers voor onze regio. Tevens is besloten de volgende fase voor de bouw van vakantiewoningen op te starten. Green Real Estate heeft het centrumgebouw, dat naast het recreatiepark op de Reeuwijkse Hout ligt, in december 2016 in gebruik genomen. Hierdoor zijn er ten behoeve van het vakantiepark en andere gebruikers in de Reeuwijkse Hout interessante functies bijgekomen, w.o. een zwembad, verhuur van fietsen en boten en een streekwinkel.

Gemeente Alphen aan den Rijn is per 1 januari 2017 uitgetreden; er is een eenmalige afkoopsom betaald van € 637.500, gebaseerd op afloop van de jaarlijkse bijdrage.

Daarnaast is voor uittreding van de provincie een overeenkomst gesloten. Voor de jaren 2018-2021 handhaaft de provincie haar bijdrage op het huidige niveau. Voor de jaren 2022-2025 gaat de bijdrage terug naar 90%. Deze vermindering kan de Groenalliantie opvangen door subsidie aan te vragen voor nieuwe investeringen.

De taken van de Groenservice Zuid Holland zijn voor de jaren 2017 en 2018 aan Staatsbosbeheer overgedragen. De ervaringen met de samenwerking zijn vooral positief. In 2018 zal daarom aan een nieuwe overeenkomst voor de jaren na 2018 worden gewerkt.

In 2017 zijn de plannen voor de Krimpenerwaard (Krimpenerhout en Loetbos) verder uitgewerkt en aanbesteed. Er is ook een start gemaakt met plannen voor de gebieden ten noorden van de Hollandse IJssel: de Reeuwijkse en Goudse Hout, ’t Weegje, de Oostpolder en het Gouwebos. De daghaven Twaalfmorgen is samen met Stichting Veen hersteld en weer bruikbaar voor watersporters en andere recreanten.

Vanwege de uittredingen is de gemeenschappelijke regeling voor de Groenalliantie aangepast. De nieuwe tekst is ingegaan per 1 januari 2018.

Er is een risico gebleken in de huidige markt voor aanbestedingen. Er is ruim voldoende werk voor de betreffende aannemingsbedrijven, waardoor de prijzen in 2017 een stijgende lijn zijn gaan vertonen. Dit kan gevolgen hebben voor de gemaakte plannen om de gebieden te moderniseren.

Meer informatie: www.heerlijkbuiten.nl/natuur-en-recreatieschappen/groenalliantie-midden-holland

Streekarchief Midden-Holland (SAMH)

Openbaar belang en visie

Het Streekarchief Midden-Holland (SAMH) bewaart o.a. de archieven van Gouda volgens de wettelijke bepalingen in de archiefwet. Het SAMH is daarnaast het regionaal historisch netwerk en historisch documentatiecentrum. Hiertoe worden ook archieven van talloze particuliere instellingen en bedrijven bewaard. Met cultuurhistorie speelt het SAMH ook een rol in de stadspromotie van Gouda. Vooral op de doelstellingen uit programma 1 (economie en stadsmarketing) en op de interne bedrijfsvoering van de gemeente (Geheugen van Gouda).

Ontwikkelingen 2017 en eventuele risico's

In 2017 is er samengewerkt om te komen tot een producten en diensten catalogus.

Twee belangrijke archiefdelen van gemeente Gouda zijn overgedragen aan het SAMH: bouwvergunningen 1978 – 1994 en het archief van de voormalige Dienst Openbare Werken van 1948 t/m 1988.

Meer informatie: www.samh.nl

Promen

Openbaar belang en visie

Promen voert voor Gouda de Wet sociale werkvoorziening (WSW) via een gemeenschappelijke regeling uit. Kerntaak is het bieden van betaald werk en ontwikkelingsmogelijkheden aan inwoners met een arbeidsbeperking met een WSW-indicatie. Daarnaast voert Promen in opdracht van de individuele gemeenten re-integratie activiteiten uit voor werkzoekenden die ondersteund worden op grond van de Participatiewet. Dit in de vorm van leerwerkplaatsen, werkervaringsplaatsen en aangepast(e) werk(plekken) zowel binnen als buiten de locaties van Promen in Gouda en Capelle aan den IJssel. Het beleid is er vooral op gericht de medewerkers zoveel mogelijk in een reguliere omgeving te laten werken op werkzaamheden die voor Promen rendabel zijn.

Promen voert doelstellingen uit de programmabegroting (programma 2) uit:

  1. Iedereen die kan werken, werkt naar vermogen of is actief voor de samenleving.
  2. Voor wie dat nodig heeft is een veilig vangnet beschikbaar (in dit geval in relatie tot werk).

Ontwikkelingen 2017 en eventuele risico's

In de zomer van 2017 is het bestuurlijke besluit genomen dat Promen deze rol behoudt voor de toekomst en dat er een juridische en financiële scheiding komt tussen de WSW en Participatiewet. De Participatiewet-activiteiten zullen vanaf 2018 in een aparte BV worden ondergebracht, waarbij gemeenten individuele ruimte houden om hun dienstverlening vraaggericht in te vullen. Daarnaast is besloten dat Promen een transitieplan moet gaan opstellen om de verwachte inkrimping van het bedrijf vorm te geven.

Meer informatie: www.promen.nl

Bedrijvenschap Regio Gouda

Openbaar belang en visie

Het Bedrijvenschap Regio Gouda ontwikkelt het bedrijventerrein Gouwe Park even ten westen van Gouda, langs de A20 en A12. Het is een zelfstandige organisatie waarin de gemeenten Gouda, Waddinxveen en Zuidplas op gelijkwaardige basis samenwerken. De gemeenten nemen elk voor 1/3 deel in het uiteindelijk voor- of nadelig financieel resultaat bij afsluiting van de ontwikkeling. Het Bedrijvenschap is geheel gefinancierd met van de gemeente Gouda betrokken vreemd vermogen. Door de gemeente Gouda zijn en worden geen investeringen in het Bedrijvenschap gedaan.

Ontwikkelingen 2017 en eventuele risico's

Doordat de economie weer aantrekt is in 2017 meer belangstelling voor de aankoop van bedrijfspercelen. Hoewel er ca. drie ha is verkocht, ligt het uitgiftetempo toch lager dan verwacht. Dat maakt dat de looptijd van de grondexploitatie met 1 jaar is verlengd tot eind 2020. Dit leidt tot een verslechtering van het resultaat van de grondexploitatie, maar het eindsaldo blijft nog fors positief en in de lijn van eerdere verwachtingen. Er is in totaal nog ca 11 ha voor uitgifte beschikbaar. Het risico is aanwezig dat het uitgifte tempo lager blijft liggen dan eerder verwacht; hoewel nu de vooruitzichten voor 2018 en verder beter zijn.

Meer informatie: www.gouwepark.nl

RZG Zuidplas Grondbank

Openbaar belang en visie

Vanaf 2011 functioneert de grondbank als stallingbedrijf. De gronden zijn bedoeld voor de ontwikkeling van de Zuidplaspolder tot en gebied voor wonen, werken en natuur. Er zijn geen gronden meer gekocht en er worden uitsluitend gronden uitgenomen voor ontwikkelingsgebieden. De deelnemende partijen (provincie Zuid-Holland, Rotterdam, Gouda, Waddinxveen en Zuidplas) bepalen gezamenlijk de bouwprogramma’s voor de Zuidplaspolder.

Ontwikkelingen 2017 en eventuele risico's

De gemeente Zuidplas heeft het voortouw genomen om samen met de provincie Zuid-Holland en de gemeente Rotterdam een plan uit te werken vanuit de context van de in het verleden gemaakte afspraken ten aanzien van de Zuidplaspolder. De gemeente Zuidplas heeft eind december een besluit genomen over de verstedelijkingsopgave in de Zuidplaspolder en heeft dit besluit als bid aan de provincie Zuid-Holland aangeboden. Medio 2018 zal de provincie Zuid-Holland een besluit nemen over de door de gemeente Zuidplas aangedragen verstedelijkingsopgaven. Het bid houdt in dat de gemeente Zuidplas voornemens is tot 2030 5.000 woningen te bouwen grenzend aan de kernen en 4.000 woningen in het midden van de Zuidplaspolder. De vraag is of het bid in deze vorm door de provincie Zuid-Holland bevestigd zal worden. Ook is de vraag of de afspraken uit het verleden na de uitkomsten van de verstedelijkingsagenda nog voor de Zuidplaspolder gelden. In het kader van het waardebehoud is het voor de Grondbank van groot belang dat er voldoende ontwikkelingsperspectief bestaat voor haar gronden. De besluiten medio 2018 zijn van groot belang voor de waardering van de gronden en het mogelijk definitief afboeken van de verliesvoorziening of het treffen van een extra voorziening respectievelijk afboeking.

De grondbank bezit ca. 300 ha grond met een boekwaarde van circa € 97 miljoen. Omdat de marktwaarde van de gronden onder de boekwaarde ligt hebben de deelnemende partijen eerder een voorziening getroffen. Het is onduidelijk of deze getroffen voorziening afdoende is. Voor de jaarrekening 2017 heeft de Grondbank Zuidplas de gronden niet gronden opnieuw laten taxeren, vanwege de onzekerheden over het woonprogramma in de Zuidplaspolder.

Waar eerder de ambities zich richten op 15.000 woningen in dit gebied, heeft de raad van de gemeente Zuidplas eind 2017 een bid bij de provincie neergelegd waarbij er tot 2030 9.000 woningen gebouwd zouden kunnen worden in de Zuidplaspolder. Mogelijk accepteert de provincie dit bid, maar een verlaging tot een eerder toegezegde 7.000 woningen is ook mogelijk. In de ontwerp-begroting 2019 is opgenomen dat bij een gebrek aan ontwikkelperspectief voor de gronden in de Grondbank het totale verlies, inclusief de huidige verliesvoorziening (€ 24 mln.), tussen de € 60 en € 70 mln. kan bedragen. Hoewel er nog vele onzekerheden zijn, lijkt het erop dat het ontwikkelingsperspectief gehalveerd is. Of hier ook daadwerkelijke sprake van is en wat het financiële effect op de Grondbank is, zal afhangen van in welke mate de woningbouw beslag legt op de gronden in bezit van de Grondbank en welke alternatieve functies passend zijn voor de overige grondbankgronden. Te denken valt aan glastuinbouw of bedrijfsterreinen. Eind 2018 zal de hertaxatie plaatsvinden en duidelijk worden of de eerder getroffen voorziening afdoende is. Een verlaging van de waarde lijken waarschijnlijk en daarmee de noodzaak tot het treffen van een hogere voorziening.

Meer informatie: www.ontwikkelingzuidplaspolder.nl

Regionale dienst openbare gezondheidszorg (RDOG)

Openbaar belang en visie

De RDOG bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid van de burgers in de regio Hollands Midden in normale en crisisomstandigheden. Daarnaast zet de RDOG in om de effecten van gezondheidsbedreigingen te beperken. Dit gebeurt door de belangen te behartigen van de aan de gemeenschappelijke regeling deelnemende gemeenten op het terrein van de openbare gezondheidszorg, volksgezondheid en ambulancezorg.

Wijze dienen belang

De RDOG geeft uitvoering aan drie diensten: de GGD (Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst), GHOR (Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen) en RAV (Regionale Ambulance Dienst). De werkzaamheden lopen uiteen van structurele en preventieve maatregelen tot aan de voorbereiding op gezondheidsbedreiging en effectief optreden bij een daadwerkelijke gezondheidsbedreiging. Voor de openbare gezondheidszorg komt daar het bevorderen van de toegang tot zorg nog bij.

Ontwikkelingen 2017 en eventuele risico's

Het programma GGD sloot 2017 af met een tekort van € 1,7 miljoen. De structurele meerkosten in het programma GGD bedragen € 1,1 miljoen ten opzichte van de programmabegroting. De incidentele meerkosten bedragen ruim € 0,9 miljoen. Daar staan vooral incidentele besparingen tegenover ter grootte van € 0,3 miljoen. Een belangrijke oorzaak van het verschil is gelegen in de indexeringssystematiek. Andere oorzaken waren de keuze om het exploitatieoverschot 2016 niet toe te voegen aan de reserve en terug te storten naar de gemeenten, autonome ontwikkelingen door volumestijgingen en rijksbeleid (waaronder Veilig Thuis) waarvoor gemeenten niet (voldoende) gecompenseerd zijn.

Risico’s

De RDOG HM heeft conclusie getrokken dat met het huidige takenpakket een extra gemeentelijke financiële bijdrage onvermijdelijk was. Dit was naast de opdracht om nog soberder om te gaan met de uitvoering van de taken, investeringen en overige kosten. Omdat de reserves onder de bodem zakten worden extra gemeentelijke bijdragen via de jaarrekening gevraagd ad € 1,7 miljoen. De gemeenten moeten de gevraagde bijstortingen aan de RDOG HM tevens te verwerken in hun jaarrekeningen.

Het programma GHOR was op schema, het programma RAV kende een tekort van € 0,1 miljoen.

Meer informatie: www.rdoghm.nl

Veiligheidsregio Hollands-Midden

Openbaar belang en visie

De Veiligheidsregio Hollands Midden behartigt de belangen van deelnemende gemeenten op het terrein van brandweer, geneeskundige hulpverlening bij zware ongevallen, rampen en rampenbestrijding. Alsmede het realiseren van een gecoördineerde inzet van de bij zware ongevallen en rampen betrokken organisaties, instellingen en diensten.

Ontwikkelingen 2017 en eventuele risico's

Na de tijdelijke stopzetting van de doorontwikkeling naar de landelijk meldkamer is deze ontwikkeling weer opgepakt. Intussen blijft de veiligheidsregio verantwoordelijk voor de instandhouding van de huidige meldkamer en het up to date houden daarvan. Zo worden ontwikkelingen in de sociale media meegenomen in de technische innovaties van de meldkamer.

Door aanpassingen in het drinkwaterleidingsysteem kan op termijn de bluswatervoorziening in het geding komen. Door het gezamenlijk optrekken van de regionale brandweer, gemeenten en de drinkwaterbedrijven wordt gewerkt aan de toekomstbestendigheid van de bluswatervoorziening.

Ook wordt in 2017 de interne organisatie van de VRHM aangepast. Het huidige organisatieplan dateert uit 2011. Mede op basis van het medewerkersonderzoek, interne evaluaties en het rapport van de externe visitatiecommissie zijn nieuwe inzichten ontstaan over de werking van de organisatie en de bijbehorende organisatiestructuur. Tevens dient € 1,1 miljoen bezuinigd te worden op de kantoorformatie (MAM-notitie, Cebeon). Er is daarom een nieuw organisatie- en formatieplan opgesteld.

De bezuinigingen in het kader van Meer-Anders-Minder (MAM) lopen op schema.

Meer informatie: www.vrhm.nl

Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Gouwe Rijnland

Openbaar belang en visie

De Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) is de uitvoeringsorganisatie voor gemeentelijke en waterschapsbelastingen van een aantal gemeenten en het Hoogheemraadschap van Rijnland. De BSGR bepaalt ook de hoogte van de WOZ-waarden voor alle onroerende zaken in de deelnemende gemeenten. Het beleid van heffing en invordering van belastingen en de belastingverordeningen worden door de deelnemers zelf vastgesteld.

Ontwikkelingen 2017 en eventuele risico's

De BSGR heeft in 2017 aanslagen opgelegd tot een bruto bedrag van € 443 miljoen (2016: € 427 miljoen). De toename komt door betere bronbestanden en tariefstijgingen.

In 2017 is besloten tot aanpassing van de Gemeenschappelijke Regeling aangaande de samenstelling van het dagelijks bestuur (DB) van de BSGR en het stemrecht bij de keuze van de leden van het DB. Gelet op het feit dat in het DB het algemeen belang van alle partijen prevaleert, is besloten om bij de benoeming van leden van het DB meer te letten op de persoonlijke capaciteiten dan op de organisatie die men vertegenwoordigt. Vanwege het zeer grote financiële belang dat het Hoogheemraadschap van Rijnland heeft bij de BSGR (voor waterschappen zijn de opbrengsten uit belastingheffing vrijwel de enige bron van inkomsten), is echter wel besloten om vast te houden aan de verplichting dat ten minste één lid van het DB afkomstig is van een waterschap. Om te blijven waarborgen dat ook kleine deelnemers voldoende kansen houden om in het DB vertegenwoordigd te zijn, is tevens besloten dat AB-leden een gelijke stem krijgen bij de keuze van de leden van het DB.

Eind 2017 is een conferentie Gegevenshuis georganiseerd waarin de mogelijke ontwikkeling van belastingkantoren naar gegevenshuizen centraal stond. De aanleiding voor deze conferentie was het eerder in het jaar verrichte onderzoek naar de afstemming tussen de werkzaamheden op het terrein van de BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen) door de gemeenten en de werkzaamheden op het terrein van de WOZ (Waardering Onroerende Zaken) door de BSGR. In het komende jaar zal een en ander een vervolg krijgen.

Het jaar 2017 was het laatste jaar waarin de bijdrage van de deelnemers nog in belangrijke mate gebaseerd was op de historische kosten bij toetreding tot de BSGR. Vanaf 2018 treedt het nieuw ontwikkelde kostprijscalculatiemodel voor 50% inwerking en in 2019 volledig. Dit kostprijscalculatiemodel houdt in dat vanaf 2018 voorschotten in rekening worden gebracht en dat na afloop van het jaar een afrekening plaatsvindt op basis van werkelijk aantal opgelegde aanslagen. Verder is in het nieuwe model voor ieder type aanslag een kostprijs bepaald waarvan de hoogte afhankelijk is van de complexiteit van de heffingsmaatstaf. De nieuwe systematiek van de berekening van de bijdrage aan de BSGR is voor Gouda in financieel opzicht gunstig.

Meer informatie: www.bsgr.nl