Taakvelden

Vanaf begrotingsjaar 2017 zijn gemeenten verplicht om een overzicht op te nemen waarin de lasten en baten van de gemeente verdeeld worden naar (hoofd)taakvelden. Deze (hoofd)taakvelden zijn door het Rijk vastgesteld. Via dit overzicht kunnen gemeenten makkelijker met elkaar vergeleken worden. De volgende hoofdtaakvelden worden onderscheiden:

Nummer

Omschrijving taakveld

0.

Bestuur en ondersteuning

1.

Veiligheid

2.

Verkeer, vervoer en waterstaat

3.

Economie

4.

Onderwijs

5.

Sport, cultuur en recreatie

6.

Sociaal domein

7.

Volksgezondheid en milieu

8.

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

De jaarrekening 2017 ingedeeld naar taakvelden ziet er als volgt uit:

Taakvelden: Lasten (bedragen * € 1.000)

Begroting 2017 na 2e wijziging

Rekening 2017

Verschil rekening t.o.v. begroting na wijziging

0.1 Bestuur

3.106

3.223

-116

0.10 Mutaties reserves

6.959

6.959

0

0.11 Resultaat rekening baten en lasten

250

0

250

0.2 Burgerzaken

2.323

2.275

48

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

5.312

5.331

-19

0.4 Overhead

20.932

22.467

-1.535

0.5 Treasury

-1.276

-1.134

-142

0.61 Onroerend Zaakb (OZB) woningen

600

603

-3

0.62 Onroerend Zaakb (OZB) niet-woningen

273

280

-7

0.63 Parkeerbelasting

138

145

-8

0.64 Belastingen overig

102

86

16

0.8 Overige baten en lasten

1.084

2.013

-929

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

4.609

4.581

28

1.2 Openbare orde en veiligheid

4.822

4.430

392

2.1 Verkeer en wegen

13.984

14.422

-438

2.2 Parkeren

1.095

1.173

-78

2.3 Recreatieve havens

66

42

24

2.4 Economische havens en waterwegen

974

1.105

-131

2.5 Openbaar vervoer

136

136

0

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

1.551

512

1.038

3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen

1.419

1.436

-17

3.4 Economische promotie

863

873

-10

4.2 Onderwijshuisvesting

7.844

7.919

-75

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

7.083

6.942

141

5.1 Sportbeleid en activering

5.698

5.453

245

5.2 Sportaccommodaties

2.713

2.806

-93

5.3 Cultuurpresentatie, -prod. en -part.

3.863

3.822

42

5.4 Musea

2.149

2.177

-28

5.5 Cultureel erfgoed

230

132

98

5.6 Media

1.886

1.831

55

5.7 Openb groen + (openlucht-) recreatie

3.905

3.778

127

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

5.489

5.255

234

6.2 Wijkteams

5.426

5.025

401

6.3 Inkomensvoorzieningen

33.378

32.110

1.267

6.4 Begeleide participatie

10.952

10.850

102

6.5 Arbeidsparticipatie

4.912

4.088

824

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

2.701

2.229

472

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

10.730

11.036

-307

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

18.046

17.078

968

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

18.985

17.819

1.166

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

3.123

3.652

-530

7.1 Volksgezondheid

4.051

4.193

-142

7.2 Riolering

11.649

12.709

-1.060

7.3 Afval

7.919

8.386

-467

7.4 Milieubeheer

1.677

1.665

13

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

6

3

4

8.1 Ruimtelijke ordening

1.389

1.569

-180

8.2 Grondexploitatie

10.174

7.670

2.505

8.3 Wonen en bouwen

4.488

3.703

786

Subtotaal lasten

259.786

254.856

4.930

Taakvelden: baten (bedragen * € 1.000)

Begroting 2017 na 2e wijziging

Rekening 2017

Verschil rekening t.o.v. begroting na wijziging

0.1 Bestuur

-33

-60

27

0.10 Mutaties reserves

-7.076

-7.058

-18

0.2 Burgerzaken

-1.529

-1.554

25

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

-4.435

-4.370

-65

0.4 Overhead

-3.618

-3.968

350

0.5 Treasury

-1.024

-1.069

45

0.61 Onroerend Zaakb (OZB) woningen

-8.791

-8.558

-233

0.62 Onroerend Zaakb (OZB) niet-woningen

-6.929

-7.057

127

0.63 Parkeerbelasting

-3.694

-3.694

0

0.64 Belastingen overig

-2.492

-2.420

-72

0.7 Algemene uitkering gemeentefonds

-143.919

-144.091

172

0.8 Overige baten en lasten

-641

-1.437

797

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

-44

-20

-25

1.2 Openbare orde en veiligheid

-106

-389

282

2.1 Verkeer en wegen

-155

-648

493

2.2 Parkeren

-10

-28

18

2.3 Recreatieve havens

-101

-105

3

2.4 Economische havens en waterwegen

0

0

0

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

-1.281

-243

-1.037

3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen

-163

-155

-8

3.4 Economische promotie

-427

-464

37

4.2 Onderwijshuisvesting

-254

-339

84

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

-5.203

-5.324

121

5.2 Sportaccommodaties

-2.352

-2.419

67

5.4 Musea

0

-14

14

5.5 Cultureel erfgoed

0

0

0

5.7 Openb groen + (openlucht-) recreatie

-100

-114

14

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

-88

-304

216

6.2 Wijkteams

0

-32

32

6.3 Inkomensvoorzieningen

-24.212

-24.127

-85

6.5 Arbeidsparticipatie

-747

-472

-275

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

-1.732

-1.838

106

6.81 Ge-escaleerde zorg 18+

-650

-771

121

6.82 Ge-escaleerde zorg 18-

-1.039

-1.183

144

7.2 Riolering

-13.985

-14.209

224

7.3 Afval

-9.940

-11.034

1.094

8.1 Ruimtelijke ordening

-1

-174

173

8.2 Grondexploitatie

-10.326

-11.135

809

8.3 Wonen en bouwen

-2.686

-2.423

-263

Subtotaal baten

-259.786

-263.302

3.516

De onderstaande tabel toont de samenhang tussen de programma's en de taakvelden voor de jaarschijf 2017.

De lasten en baten worden niet over de taakvelden verdeeld via verdeelsleutels. Binnen de financiele administratie worden op een laag niveau kostenplaatsen toegewezen aan programma en aan taakvelden. De lasten en baten worden hiermee rechtstreeks op taakvelden geboekt, waardoor verdeelsleutels niet nodig zijn.

Programma (bedragen * 1.000)

taakveld

baten

lasten

totaal

01 Economie en stadsmarketing

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

-3.738

4.061

324

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

-10

1.281

1.270

3.4 Economische promotie

-202

863

660

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

0

3.582

3.582

5.4 Musea

-14

2.177

2.162

5.5 Cultureel erfgoed

0

73

73

5.6 Media

0

1.831

1.831

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

-3

735

732

Totaal 01 Economie en stadsmarketing

-3.967

14.602

10.635

02 Zorg (Wmo)

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

0

184

184

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

-159

3.358

3.199

6.2 Wijkteams

0

2.287

2.287

6.6 Maatwerkvoorziening (WMO)

0

2.229

2.229

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

-1.838

10.814

8.976

6.81 Ge-escaleerde zorg 18+

-771

17.819

17.048

7.1 Volksgezondheid

0

577

577

Totaal 02 Zorg (Wmo)

-2.768

37.267

34.499

03 Werk en inkomen

0.4 Overhead

0

28

28

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

-520

520

0

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

-116

180

64

6.3 Inkomensregelingen

-24.127

30.588

6.461

6.4 Begeleide participatie

0

10.850

10.850

6.5 Arbeidsparticipatie

-472

4.088

3.616

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

0

223

223

Totaal 03 Werk en inkomen

-25.234

46.476

21.242

04 Jeugd, onderwijs en sport

0.4 Overhead

0

173

173

4.2 Onderwijshuisvesting

-339

7.919

7.581

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

-4.805

6.422

1.617

5.1 Sportbeleid en activering

0

5.453

5.453

5.2 Sportaccommodaties

-2.419

2.806

386

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

-29

1.121

1.092

6.2 Wijkteams

-32

2.738

2.706

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

0

17.078

17.078

6.82 Ge-escaleerde zorg 18-

-1.183

3.652

2.469

7.1 Volksgezondheid

0

3.616

3.616

Totaal 04 Jeugd, onderwijs en sport

-8.807

50.978

42.171

05 Ruimtelijke ontwikkeling

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

-632

1.262

630

0.5 Treasury

-28

0

-28

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

-243

512

269

5.5 Cultureel erfgoed

0

59

59

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

-72

30

-42

8.1 Ruimtelijke ordening

-169

776

607

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

-11.135

7.670

-3.466

8.3 Wonen en bouwen

-2.423

3.703

1.280

Totaal 05 Ruimtelijke ontwikkeling

-14.702

14.012

-690

06 Duurzaamheid en stedelijk beheer

0.2 Burgerzaken

-14

52

38

0.63 Parkeerbelasting

-3.694

145

-3.548

1.2 Openbare orde en veiligheid

0

894

894

2.1 Verkeer en vervoer

-648

14.422

13.774

2.2 Parkeren

-28

1.173

1.145

2.3 Recreatieve havens

-105

42

-63

2.4 Economische havens en waterwegen

0

1.105

1.105

2.5 Openbaar vervoer

0

136

136

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

-145

156

11

3.4 Economische promotie

-130

7

-123

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

-39

3.013

2.973

6.3 Inkomensregelingen

0

1.517

1.517

7.2 Riolering

-14.209

12.709

-1.500

7.3 Afval

-11.034

8.386

-2.648

7.4 Milieubeheer

0

1.665

1.665

8.1 Ruimtelijke ordening

-5

565

560

Totaal 06 Duurzaamheid en stedelijk beheer

-30.052

45.987

15.935

07 Burgerinitiatieven en publiekszaken

0.2 Burgerzaken

-1.540

2.223

683

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

0

545

545

6.2 Wijkteams

0

-1

-1

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

0

3

3

Totaal 07 Burgerinitiatieven en publiekszaken

-1.540

2.770

1.230

08 Veiligheid en bestuur

0.1 Bestuur

-60

3.223

3.162

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

0

8

8

0.4 Overhead

0

22

22

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

-20

4.581

4.561

1.2 Openbare orde en veiligheid

-389

3.535

3.147

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

0

56

56

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

0

51

51

8.1 Ruimtelijke ordening

0

228

228

Totaal 08 Veiligheid en bestuur

-469

11.703

11.235

20 Overhead

0.4 Overhead

-3.968

22.245

18.277

0.8 Overige baten en lasten

-1.437

1.543

106

Totaal 20 Overhead

-5.405

23.788

18.382

21 Financiering en alg. dekkingsmiddelen

0.5 Treasury

-1.042

-1.134

-2.176

0.61 OZB woningen

-8.558

603

-7.955

0.62 OZB niet-woningen

-7.057

280

-6.777

0.64 Belastingen overig

-2.420

86

-2.334

0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds

-144.091

0

-144.091

0.8 Overige baten en lasten

0

470

470

3.4 Economische promotie

-131

4

-127

6.3 Inkomensregelingen

0

5

5

Totaal 21 Financiering en alg. dekkingsmiddelen

-163.299

314

-162.985

22b Mutaties reserves i.v.m. programma's

0.10 Mutaties reserves

-7.058

6.959

-99

0.4 Overhead

0

0

0

0.8 Overige baten en lasten

0

0

0

1.2 Openbare orde en veiligheid

0

0

0

2.2 Parkeren

0

0

0

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

0

0

0

8.3 Wonen en bouwen

0

0

0

Totaal 22b Mutaties reserves i.v.m. programma's

-7.058

6.959

-99

22c Saldo rekening

0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten

0

0

0

Totaal 22c Saldo rekening

0

0

0

Eindtotaal

-263.301

254.857

-8.444