Incidentele baten en lasten

Voor de beoordeling van de jaarrekening volstaat niet alleen het gerealiseerde resultaat. Nog meer is het van belang om te kijken of sprake is van het zogenaamde 'structurele en reële evenwicht'. Dit uitgangspunt is wettelijk verankerd. Gemeenten moeten ervoor zorgen dat de structurele lasten gedekt zijn door structurele baten. Het overzicht van incidentele baten en lasten biedt inzicht in de realisatie van genoemd uitgangspunt.

In de volgende tabel komen alle onderwerpen terug die in de vergelijkbare tabel in de programmabegroting 2017-2020 zijn genoemd. Daarbij worden de gerealiseerde bedragen vermeld in de kolom werkelijk en afgezet tegen de geraamde bedragen. Aanvullend zijn lasten en baten opgenomen waarvan het incidentele karakter in de loop van 2017 is gebleken. In de toelichting wordt het incidentele karakter van de baten en de lasten onderbouwd. De toelichting op de afwijkingen tussen de geraamde en gerealiseerde bedragen staat in de vorige paragraaf.

Incidentele baten (bedragen * € 1.000)

Programma

Omschrijving

Werkelijk

Geraamd

03 Werk en Inkomen

ESF subsidie (SZW)

-455

03 Werk en inkomen

COA gelden (verhoogde asielinstroom)

-116

05 Ruimtelijke ontwikkeling

Grondexploitatie

-11.393

-9.356

08 Veiligheid en bestuur

Jeugd en veiligheid

-50

08 Veiligheid en bestuur

Thematisch werken (proj begeleiding, AZC)

245

21 Reserves (algemene reserve)

Rijksveiligheidsgelden

-229

-134

21 Reserves (algemene reserve)

Revitalisering Goudse Poort

-25

21 Reserves (algemene reserve)

Kennismakelaar

-80

21 Reserves (algemene reserve)

Erfgoed en ruimte

-48

21 Reserves (algemene reserve)

Huishoudelijke hulp toelage

-225

21 Reserves (reserve SD)

Inkoop Wmo en Jeugd

-45

21 Reserves (algemene reserve)

Werkbedrijf

-486

21 Reserves (algemene reserve)

Vluchtelingenwerk

-229

21 Reserves (algemene reserve)

Promen BWT trajecten

-112

21 Reserves (algemene reserve)

Kinderfonds

-23

-23

21 Reserves (reserve SD)

Modernisering sociale dienst

-160

21 Reserve MO/ VO

Omvorming bemoeizorg

-400

21 Reserve MO/ VO

Opvang zwerfjongeren

-199

21 Reserves (algemene reserve)

Sloop Winterdijk

-265

21 Reserves (algemene reserve)

Impulsregeling

-80

21 Reserves (algemene reserve)

Kadernota (actieprogramma) Sport

-125

21 Reserves (reserve SD)

Inkoop Wmo en Jeugd

-61

21 Reserves (reserve SD)

Transformatie sociaal domein

-80

21 Reserves (algemene reserve)

Aanpak leegstand Agnietenstraat

-100

21 Reserves (algemene reserve)

Wonen Boven Winkels

-58

21 Reserves (nog wzk Notenboomen)

Nazorgbudget afgesloten grex Drie Nootenbomen

-3

21 Reserves (nog wzk Bolwerk)

Nazorgbudget afgesloten grex Bolwerk

-3

21 Reserves (algemene reserve)

Duurzaamheidsgelden

-18

21 Reserves (algemene reserve)

Implementatie richtlijn EED

-18

21 Reserves (parkeren)

Dekking kapitaallasten uitbreiding Klein Amerika

-40

-40

21 Reserves (Zuid stationsgebied)

Zuidelijk stationsgebied

-300

21 Reserves (NGE)

NGE ontrekking

-280

21 Reserves (algemene reserve)

Cofinanciering projecten

-710

21 Reserves (algemene reserve)

Stages en traineeships

-48

21 Reserves (algemene reserve)

Dotatie Vz Riolering

-880

21 Reserves (organisatie ontwikkeling)

Organisatieontwikkeling

-221

-680

21 Reserves (algemene reserve)

Onttrekking algemene reserve

-957

-957

21 Reserves (organisatie ontwikkeling)

Organisatieontwikkeling

-470

TOTAAL INCIDENTELE BATEN

-18.747

-11.190

Incidentele lasten (bedragen * € 1.000)

Programma

Omschrijving

Werkelijk

Geraamd

01 Economie en stadsmarketing

Kennismakelaar

80

01 Economie en stadsmarketing

Erfgoed en ruimte

48

02 Zorg (Wmo)

Opvang zwerfjongeren

199

02 Zorg (Wmo)

Inkoop Wmo en Jeugd

45

02 Zorg (Wmo)

Transformatie sociaal domein

35

02 Zorg (Wmo)

Huishoudelijke hulp toelage

205

03 Werk en Inkomen

ESF subsidie (SZW)

455

03 Werk en inkomen

Werkbedrijf

363

03 Werk en inkomen

COA gelden (verhoogde asielinstroom)

95

03 Werk en inkomen

Promen BWT trajecten

100

04 Jeugd, onderwijs en sport

Inkoop Wmo en Jeugd

61

04 Jeugd, onderwijs en sport

Transformatie sociaal domein

35

05 Ruimtelijke ontwikkeling

Grondexploitatie

7.867

9.356

06 Duurzaamheid en stedelijk beheer

Zuidelijk Stationsgebied

317

06 Duurzaamheid en stedelijk beheer

Riolering aanvullende dotatie Vz Riolering

880

08 Veiligheid en bestuur

Rijksveiligheidsgelden

204

08 Veiligheid en bestuur

Jeugd en veiligheid

111

08 Veiligheid en bestuur

Thematisch werken (proj begeleiding)

97

08 Veiligheid en bestuur

Impulsbudget leefbaarheid

119

08 Veiligheid en bestuur

Bijdrage NGE ontvangen via AU (toevoeging reserve)

279

21 Reserve MO/VO

Afroming beschermd wonen

900

21 Reserve SD

Afroming programma 3 naar sociaal domein

759

21 Reserve wijkontwikkeling

Versterking reserve Wijkontwikkeling

175

175

21 Egalisatiereserve Openbare Ruimte

Openbare ruimte

3.500

21 Reserve Parkeren

Verrekening exploitatievoordeel baten Stationsgarage

33

33

21 Reserves (algemene reserve)

Cofinanciering projecten

710

21 Reserves (algemene reserve)

Spaaroptie

85

85

21 Reserves (organisatie ontwikkeling)

Organisatie ontwikkeling

207

483

Algemene dekkingsmiddelen

Organisatie ontwikkeling

311

TOTAAL INCIDENTELE LASTEN

18.275

10.132

Totalen van Incidentele baten en lasten

(bedragen * € 1.000)

Werkelijk

Geraamd

Totaal incidentele baten

-18.747

-11.190

Totaal incidentele lasten

18.275

10.132

TOTAAL

-472

-1.058

Toelichting op de tabel

De toelichtingen zijn gemaakt per programma en voor de baten en lasten als geheel.

Programma 1 en reserves - kennismakelaar

Vanuit de algemene reserve is eenmalig € 80.000 beschikbaar gesteld voor verbetering aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt.

Programma 1 en reserves – Erfgoed en Ruimte

Vanuit de algemene reserve is € 48.000 beschikbaar gesteld voor incidentele onderzoeken naar de oorzaken bodemdaling en de verbanden tussen allerlei activiteiten (bv ophogen / bouwen / ontwateren).

Programma 2 en reserves

Diverse activiteiten beschikbaar gesteld vanuit de reserve SD .

Programma 3 - ESF subsidie

De verkregen ESF subsidie wordt ingezet ter bestrijding van jeugdwerkloosheid in Gouda.

Programma 3 - COA gelden (verhoogde asielinstroom)

De gemeente heeft eenmalig middelen van het COA ontvangen om extra lasten als gevolg van de verhoogde instroom van statushouders op te vangen.

Programma 3 en reserves - Opnieuw beschikbaar gestelde budgetten

Bij de 2e begrotingswijziging 2017 is vanuit de algemene reserve € 850.000 beschikbaar gesteld voor diverse activiteiten en/of werkzaamheden met een incidenteel karakter binnen programma 3.

Programma 4 en reserves

Diverse activiteiten beschikbaar gesteld vanuit de reserve SD.

Programma 5 en reserves - Wijkontwikkeling

In de loop van het jaar worden de verwachte uitgaven aangepast aan de actuele situatie. Daardoor is in 2017 meer uitgegeven dan primitief geraamd. Die houdt ook in dat er navenant meer aan de reserve wordt onttrokken.

Programma 5 – Grondexploitatie

Het meerjarenperspectief grondexploitaties (MPG) wordt jaarlijks opgesteld. Deze rapportage geeft inzicht in de stand van de grondexploitaties per 31 december van het afgelopen begrotingsjaar. Binnen het MPG wordt voor projecten met een verwacht nadelig saldo een voorziening getroffen ten laste van de algemene middelen. Bij de drie grondexploitaties Westergouwe, Middenwillens en Spoorzone kon een gedeelte van de in het verleden gevormde voorzieningen vrijvallen.

Programma 6 - Voorziening riolering

Eenmalig wordt € 880.000 toegevoegd aan de voorziening riolering.

Programma 6 en reserves

Op 22 juni 2016 heeft de raad ingestemd met de herontwikkeling Zuidelijk Stationsgebied. De reserve Spoorse Doorsnijdingen en de reserve Ketenmobiliteit zijn opgeheven en samengevoegd tot deze reserve. De reserve is in eveneens gevoed met de subsidies die reeds voor dit project zijn ontvangen. De onttrekking heeft betrekking op de in 2017 gemaakte plankosten.

Programma 8 - jeugd en veiligheid

Ten behoeve van jeugd en veiligheid is er een subsidie ontvangen van het ministerie van Veiligheid en justitie.

Programma 8 - Thematisch werken

De kosten die gemaakt zijn voor het AZC zijn in 2017 vergoed door het COA.

Programma 8 en reserves – Rijksveiligheidsgelden

Bij de 2e begrotingswijziging 2017 is vanuit de algemene reserve € 229.000 beschikbaar gesteld voor activiteiten en/of werkzaamheden met een incidenteel karakter.

Programma 8 en reserves – Niet gesprongen explosieven (NGE)

Het onderzoek naar niet gesprongen explosieven is incidenteel van aard en wordt gedekt vanuit de gelijknamige reserve.

Programma 8 en reserves - Opnieuw beschikbaar gestelde budgetten

Bij de 2e begrotingswijziging 2017 is vanuit de algemene reserve € 950.000 beschikbaar gesteld voor diverse activiteiten en/of werkzaamheden met een incidenteel karakter binnen programma 8.

Programma 21 - Egalisatiereserve openbare ruimte

In 2017 is, vanuit de exploitatie, de toevoeging aan de voorziening groot onderhoud openbare ruimte met € 3,5 miljoen verlaagd. Op hetzelfde moment is een investeringsbudget van € 3.500.000 opgenomen. Om de effecten voor de gemeentelijke exploitatie gelijk te houden, is een bedrag van € 3.500.000 toegevoegd aan de nieuwe egalisatiereserve openbare ruimte.

Programma 21 - Algemene dekkingsmiddelen en reserves

De reserve organisatieontwikkeling wordt breed ingezet ter dekking van zowel reeds in gang gezette als toekomstige organisatie-ontwikkelingen.

Programma 21 - Algemene reserve

Conform begroting is in 2017 eenmalig € 85.000 aan de algemene reserve toegevoegd ter versterking van het weerstandsvermogen.

Overzicht structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

Met ingang van 2014 is sprake van een structurele onttrekking van € 40.000 aan de reserve parkeren ter dekking van de kosten van de uitbreiding parkeergelegenheid Klein Amerika.

Toevoegingen met een structureel karakter aan reserves hebben zich in 2017 niet voorgedaan.