Toelichting op de balans per 31 december 2017: activa

Vaste activa

Immateriële vaste activa

Omschrijving (bedragen * € 1.000)

Boek- waarde 1-1-2017

Investe- ringen

Desinves- teringen

Bijdragen van derden

Afschrij- vingen

Boek- waarde 31-12-2017

Kosten afsluiten geldleningen en saldo agio/disagio

14

14

0

Bijdrage aan activa in eigendom van derden

15.567

452

15.115

Totaal

15.581

0

0

0

466

15.115

Kosten afsluiten geldleningen, agio/disagio

De boekwaarde per 1 januari 2017 is opgebouwd uit geactiveerde kosten met betrekking tot:

  • de boeterente als gevolg van de vervroegde aflossing in 2002 van een langlopende geldlening om deze vervolgens goedkoper te herfinancieren;
  • de kosten van een in 2005 gekochte rentecap op een lening met een variabele rente.

In 2016 is de rentecap geëxpireerd. Op de boeterente zijn alleen afschrijvingen geboekt. De afschrijvingstermijn is gelijk aan de restant looptijd van de afgeloste lening.

Bijdrage aan activa in eigendom van derden

Deze post bestaat uit:

  • de verstrekte bijdrage aan Hoogheemraadschap van Rijnland voor de renovatie van het gemaal aan de Bosweg;
  • de voorbereidingskosten van de besluitvorming rond het tracé van de Zuidwestelijke Randweg, verminderd met de ontvangen bijdrage van € 206.000 van de provincie Zuid-Holland. De voorbereidingskosten worden conform het raadsbesluit geactiveerd;
  • de tot en met 2012 aan de provincie Zuid-Holland betaalde bijdragen voor de aanleg van de Zuidwestelijke Randweg en de brug over de Stolwijkervaart;
  • de tot en met 2011 aan de provincie Zuid-Holland betaalde bijdragen voor de aanleg van de RijnGouweLijn en de in 2013 van de provincie terugontvangen bijdrage;
  • de verstrekte bijdrage aan de restauratie van draaiorgel "de Lekkerkerker";
  • de verstrekte bijdrage aan de provincie Zuid-Holland voor de aanleg van de rotonde nabij de Coenecoopbrug;
  • de betaalde afkoopsom voor de huurkosten van het Nelson Mandela Centrum.

In 2017 is op deze post in totaal € 452.000 afgeschreven. Er zijn geen andere mutaties geweest.

Materiële vaste activa

Omschrijving (bedragen * € 1.000)

Boekwaarde 31-12-2017

Boekwaarde 1-1-2017

Materiële vaste activa uitgegeven in erfpacht

8.680

8.720

Overige investeringen met een economisch nut

214.100

215.987

Investeringen met een economisch nut waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven

91.918

88.784

Investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut

33.412

29.755

Totaal

348.110

343.246

Materiële vaste activa uitgegeven in erfpacht

De boekwaarde van de in erfpacht uitgegeven gronden is met € 40.000 afgenomen vanwege de verkoop van enkele percelen erfpachtgrond (in totaal € 23.000) en enkele financieel technische correcties.

Overige investeringen met een economisch nut

Omschrijving (bedragen * € 1.000)

Boek- waarde 1-1-2017

Investe- ringen

Desinves- teringen

Bijdragen van derden

Afschrij- vingen

Boek- waarde 31-12-2017

Gronden en terreinen

50.957

0

11

0

0

50.946

Woonruimten

419

0

311

0

11

98

Bedrijfsgebouwen

136.003

5.439

0

0

4.789

136.653

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

7.640

331

0

0

875

7.096

Vervoermiddelen

0

0

0

0

0

0

Machines, apparaten en installaties

9.278

144

0

0

1.080

8.343

Overige materiële vaste activa

11.689

1.381

0

0

2.104

10.965

Totaal

215.987

7.295

322

0

8.859

214.100

Gronden en terreinen

De desinvestering van € 11.000 hangt samen met de juridische overdracht na de verkoop van de voormalige Professor Van der Leeuwschool aan de Batenburg.

Woonruimten

De desinvesteringen betreffen de verkoop van enkele gemeentelijke panden aan de Spoorstraat. Hierdoor is de boekwaarde met € 311.000 afgenomen.

Bedrijfsgebouwen

In 2017 zijn investeringen gedaan met betrekking tot Driestar college (Clematislaan) voor € 5.092.000, vernieuwbouw De Ark (€ 67.000), noodlokalen Segment (€ 190.000) en noodlokalen Al Qalam voor € 89.000.

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

De investeringen in 2017 betreffen de vervanging van de kunstgrasmatten ten behoeve van Olympia (€ 261.000) en ten behoeve van GMHC (€ 65.000).

Machines, apparaten en installaties

In 2017 is onder andere geïnvesteerd in de vervanging van het parkeerverwijssysteem (€ 56.000) en in de vervanging van het cameratoezicht (€ 46.000).

Overige materiële vaste activa

De belangrijkste investering in 2017 betreft het Meerjaren Innovatie-, Vervangings- en Onderhoudsplan (MIVOP) voor in totaal € 1.321.000.

Investeringen met een economisch nut waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven

Omschrijving (bedragen * € 1.000)

Boek- waarde 1-1-2017

Investe- ringen

Desinves- teringen

Bijdragen van derden

Afschrij- vingen

Boek- waarde 31-12-2017

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

85.425

6.315

0

0

3.101

88.639

Overige materiële vaste activa

3.359

250

0

0

330

3.279

Totaal

88.785

6.565

0

0

3.431

91.918

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

De investeringen in 2017 betreffen volledig de uitgaven met betrekking tot rioleringswerkzaamheden (€ 6.315.000).

Overige materiële vaste activa

In deze categorie zijn de investeringen verwerkt met betrekking tot afval scheiden en afval inzamelen.

Investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut

Omschrijving (bedragen * € 1.000)

Boek- waarde 1-1-2017

Investe- ringen

Desinves- teringen

Bijdragen van derden

Afschrij- vingen

Boek- waarde 31-12-2017

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

25.681

6.545

0

111

2.201

29.914

Machines, apparaten en installaties

3.013

57

0

0

509

2.561

Overige materiële vaste activa

1.061

0

0

0

124

937

Totaal

29.755

6.602

0

111

2.834

33.412

Grond-, weg en waterbouwkundige werken

De grootste investeringen in 2017 betreffen werkzaamheden in het kader van PP CIP (€ 3.778.000) en PP lange termijn investering 2017 (€ 2.278.000). Daarnaast zijn investeringen gedaan in Goudse Poort voor € 354.000 en ten behoeve van het Cultureel en Havenkwartier.
Voor diverse projecten is in totaal € 111.000 ontvangen van het Hoogheemraadschap van Rijnland.

Machines, apparaten en installaties

De investering in 2017 betreft de aanleg van de verkeersregelinstallatie (VRI) Schielands Hoge Zeedijk en Nieuwe Gouwe Keerkring.

Financiële vaste activa

Omschrijving (bedragen * € 1.000)

Boek- waarde 1-1-2017

Investe- ringen

Desinves- teringen

Afschrij- vingen / aflossingen

Voorziening

Boek- waarde 31-12-2017

Kapitaalverstrekkingen aan:

- deelnemingen

1.940

1.940

- overige verbonden partijen

0

0

Overige langlopende leningen u/g

9.053

1.479

10.532

Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

18

18

Totaal

11.011

1.479

0

0

0

12.490

Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen

Voor de kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen geldt de volgende specificatie. De bedragen betreffen de nominale waarde van het aandelenbezit in de betreffende onderneming.

Deelnemingen (bedragen * € 1.000)

Boekwaarde 31-12-2017

Boekwaarde 1-1-2017

Cyclus

752

Sportpunt Gouda

949

BNG

206

Oasen

33

Totaal

0

1.940

Kapitaalverstrekkingen aan overige verbonden partijen

Deze post betreft de deelname in een viertal verbonden partijen van oorspronkelijk 100 gulden per partij; in totaal € 181,52.

Overige langlopende leningen u/g

Sinds 1996 participeert de gemeente in de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten. Van de verkoopopbrengst van de aandelen Bouwfonds Nederlandse Gemeenten is bij de verkoop in 2000 € 2.244.000 toegevoegd aan deze deelneming. In 2017 is per saldo € 13.000 aan de deelneming toegevoegd als gevolg van ontvangen rente en betaalde beheersvergoeding.

De Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten is aan te merken als een stichting waarin de gemeente participeert, waarvan het bestuur door de deelnemende gemeenten wordt benoemd en de gemeente het risico draagt van de door de stichting verstrekte geldleningen.

In het kader van de samenwerkingsovereenkomst Westergouwe financiert de gemeente een gedeelte van de investeringen in het openbaar gebied van Westergouwe voor ten dienste van onze samenwerkingspartners Volker Wessels Vastgoed en Heijmans Vastgoed Realisatie. Dit bedrag wordt vanaf 2011 volgens de overeengekomen aflossingsschema's terugontvangen.

Tot deze post behoren tevens een aantal hypothecaire geldleningen aan particulieren ten dienste van funderingsherstel, een lening aan Dierentehuis Midden-Holland en leningen verstrekt aan raadsleden in het kader van het fietsplan.

Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

Ultimo 2017 bestaat deze balanspost uit een tweetal waarborgsommen met een totaalwaarde van € 18.000.