Vlottende activa

Voorraden

Omschrijving (bedragen * € 1.000)

Boekwaarde 31-12-2017

Boekwaarde 1-1-2017

Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie

8.421

4.622

Gereed product en handelsgoederen

13

1

Totaal

8.434

4.623

Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie

Grondexploitaties

bedragen * € 1.000

Boekwaarde 1-1-2017 (excl. voorziening)

14.009

Van gronden die per 01-01-2017 vallen onder de materieel vaste activa

0

Mutaties 2017

339

Afwaardering

0

Afgesloten

0

Boekwaarde 31-12-2017 (excl. voorziening)

14.348

Voorziening

-5.927

Balanswaarde 31-12-2017

8.421

Grondexploitaties

bedragen * € 1.000

Boekwaarde 31-12-2017

14.349

Nog te maken kosten

17.868

Nog te verwachten opbrengsten

27.502

Rente

1.212

Verwacht exploitatie-resultaat op eindwaarde

5.928

Gereed product en handelsgoederen

Het gaat in dit geval om de handelsgoederen VVV van € 680 en de voorraad trekbandzakken voor restafval in het kader van het gemeentelijk project Afval scheiden loont ter waarde van € 11.560 (2016: € 0).

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Omschrijving (bedragen * € 1.000)

Boekwaarde 31-12-2017

Boekwaarde 1-1-2017

Vorderingen op openbare lichamen

14.352

14.701

Verstrekte kasgeldleningen

9.000

13.550

Rekening-courantverhoudingen met niet-financiële instellingen

16

16

Uitzettingen in 's Rijks schatkist

0

10.000

Overige vorderingen

4.442

5.949

Overige uitzettingen

0

1.885

Totaal

27.810

46.101

Vorderingen op openbare lichamen

De vorderingen op openbare lichamen betreffen vooral de vordering op het BTW-compensatiefonds (BCF) van

€ 13.476.000 voor de reguliere aangifte over 2017, die naar verwachting medio 2018 ontvangen wordt. Verder is hier een bedrag van € 328.000 opgenomen aan nog af te dragen (suppletie)aangiften BTW en BCF tot en met 2017.

Aan overige vorderingen op openbare lichamen is € 540.000 opgenomen. Per eind februari 2018 is daarvan € 536.000 ontvangen.

Verstrekte kasgeldleningen

Aan het Bedrijvenschap Regio Gouda is ultimo 2017 € 9.000.000 aan financieringsmiddelen verstrekt.

Rekening-courant verhoudingen met niet-financiële instellingen

Deze post betreft het tegoed op de rekening bij het (Garantiefonds) Nationaal Restauratiefonds.

Uitzettingen in 's Rijks schatkist

In 2017 heeft een aantal tijdelijke uitzettingen bij het Rijk plaatsgevonden die in de loop van het jaar weer zijn opgenomen. Ultimo 2017 zijn geen middelen uitgezet bij het Rijk.

Overige vorderingen

De overige vorderingen bestaan uit:

  • bijstandsvorderingen voor € 3.814.000 (de voorziening voor mogelijke oninbaarheid bedraagt € 2.898.000);
  • vorderingen inzake gemeentelijke belastingen, die zijn ondergebracht bij de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR), voor € 2.620.000 (de voorziening voor mogelijke oninbaarheid bedraagt € 420.000);
  • vorderingen op overige debiteuren voor € 1.337.000 (de voorziening voor mogelijke oninbaarheid bedraagt € 10.000). Eind februari 2018 was hiervan € 173.000 nog niet ontvangen.

Overige uitzettingen

De categorie overige uitzettingen omvat een uitzetting in ING-obligaties met een nominale waarde van € 2.811.000 tegen variabele rente. Als gevolg van een besluit om tot verkoop van de obligaties over te gaan, zijn deze volgens de BBV-voorschriften gewaardeerd conform de koers van 31 december 2016, zijnde 67,07, op € 1.885.000.

In 2017 zijn de obligaties verkocht en is een opbrengst gerealiseerd van € 2.277.000; de boekwinst van € 392.000 is in 2017 verantwoord.

Liquide middelen

Het saldo van de liquide middelen bestaat uit kassaldi en banksaldi. Ook zijn hier de bij het Toeristisch Informatie Punt in voorraad zijnde VVV-cadeaubonnen etc. verantwoord.

Kas- en banksaldi

Ultimo 2017 bedroeg het totaal van de kassaldi € 41.000. Ultimo 2016 ging het om € 45.000.

In de loop van 2017 zijn de bankrekeningen bij de ING Bank opgeheven. Deze vertoonden eind 2016 nog een positief saldo van € 57.000. Voor het overige worden alleen bankrekeningen bij de BNG aangehouden. Het totaal van de negatieve banktegoeden bedroeg ultimo 2017 € 4.302.000 (eind 2016 € 44.000). Dit bedrag is verplicht opgenomen aan de passivakant van de balans.

Schatkistbankieren

In het kader van de Regeling schatkistbankieren dient elke decentrale overheid overtollige liquide middelen, boven een bepaalde drempel, af te storten bij het ministerie van Financiën (in 's Rijks schatkist). Het toetsen of de regeling op de juiste wijze wordt uitgevoerd vindt plaats op kwartaalbasis.

Uit onderstaand overzicht blijkt dat de gemeente Gouda gedurende het gehele jaar onder de drempel is gebleven.

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen* € 1.000)

Verslagjaar

(1)

Drempelbedrag

1.772

Kwartaal 1

Kwartaal 2

Kwartaal 3

Kwartaal 4

(2)

Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen

210

1.359

1.084

1.084

(3a) = (1) > (2)

Ruimte onder het drempelbedrag

1.562

413

688

688

(3b) = (2) > (1)

Overschrijding van het drempelbedrag

(1) Berekening drempelbedrag

Verslagjaar

(4a)

Begrotingstotaal verslagjaar

236.224.000

(4b)

Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen

236.224.000

(4c)

Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat

0

(1) = (4b)*0,0075 + (4c)*0,002 met een minimum van € 250.000

Drempelbedrag

1.771.680

Overlopende activa

Omschrijving (bedragen * € 1.000)

Boekwaarde 31-12-2017

Boekwaarde 1-1-2017

Van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel:

- Europese overheidslichamen

353

392

- Rijk

0

0

- Overige Nederlandse overheidslichamen

0

410

Overige nog te ontvangen bedragen

7.682

4.463

Vooruitbetaalde bedragen

646

468

Vooruitontvangen facturen

6.035

0

Totaal

14.715

5.733

Van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel

Omschrijving (bedragen * € 1.000)

Saldo 1-1-2017

Toevoeging

Ontvangen

Saldo 31-12-2017

Europese overheidslichamen:

ESF 2014-2016 (1e tr 2014-2020)

347

0

347

0

ESF 2016-2018

45

353

45

353

Subtotaal

392

353

392

353

Overige Nederlandse overheidslichamen:

NTO PZH BDU project D14023 Sportln/Haast brug

5

0

5

0

NTO PZH BDU project D14024 Thorbeckelaan

50

0

50

0

NTO PZH BDU project D14025 Gr Florisweg

50

0

50

0

NTO PZH BDU project VD2013-4 Winterdijk

0

0

0

0

NTO PZH BDU project V-2014-17 Wachtelstraat

12

0

12

0

NTO PZH BDU project V-2014-18 Groenhvnwg

23

0

23

0

NTO PZH BDU project V-2014-19 Fietsroutes

16

0

16

0

NTO PZH BDU project V-2014-20 R. van Catsweg

13

0

13

0

NTO PZH BDU D13029 Kruispunt Oranjeplein

15

0

15

0

NTO PZH BDU V-2015-8 fietsparkeren centr

141

0

141

0

NTO PZH Mob V-2016-18 kruisp Huijgens/Ro

29

0

29

0

NTO PZH Mob V-2016-19 opitim. Crabethstr

29

0

29

0

NTO PZH Mob V-2016-20 opitim. Thijsseln

29

0

29

0

Subtotaal

410

0

410

0

Totaal

802

353

802

353

Overige nog te ontvangen bedragen

De afwikkeling van deze posten vindt in het volgende boekjaar plaats.

Vooruitbetaalde bedragen

De afwikkeling van deze posten vindt in het volgende boekjaar plaats.