Besluit bij Jaarstukken 2017

(voorgesteld) besluit van

de gemeenteraad

voorstelnummer 1931

onderwerp

Jaarstukken 2017

de raad van de gemeente Gouda

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 15 mei 2018

gelet op titel IV van de Gemeentewet

besluit tot:

1. Het als volgt wijzigen van onderdeel 2 van het besluit van de raad van 5 juli 2017, nr. 1101:
a. subonderdeel g wordt ingetrokken;
b. in subonderdeel j wordt ‘€ 4.713.507’ vervangen door: € 5.298.073;

2. Het vaststellen van de jaarstukken 2017;

3. Het vaststellen van het gerealiseerde resultaat van de jaarrekening 2017, te weten € 8.445.536 positief, en over te gaan tot de volgende resultaatbestemming:

a. € 2.900.000 toe te voegen aan de reserve voormalige NIEGG Spoorzone en Westergouwe;

b. € 300.000 toe te voegen aan de reserve organisatieontwikkeling;

c. € 843.561 toe te voegen aan de reserve sociaal domein;

d. € 1.191.682 toe te voegen aan de reserve maatschappelijke opvang en vrouwenopvang;

e. € 27.000 toe te voegen aan de reserve cultuur en erfgoedfonds;

f. € 256.000 toe te voegen aan de reserve wijkontwikkeling;

g. € 772.475 te onttrekken aan de egalisatiereserve openbare ruimte en toe te voegen aan de voorziening groot onderhoud openbare ruimte;

h. het restant van het rekeningresultaat, te weten € 2.927.293, toe te voegen aan de algemene reserve.

4. Het opheffen van de reserves IKB en bouwleges;

5. Het aanpassen van de einddatum van de in hoofdstuk 11.2.3 van de jaarstukken 2017 opgenomen kredieten waarvan de einddatum is bereikt maar waarvan de werkzaamheden niet zijn beëindigd, om daarmee te voldoen aan de Nota waardering en afschrijving vaste activa 2013 waarin is bepaald dat dergelijk kredieten formeel dienen te worden afgesloten.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 4 juli 2018.

De raad der gemeente voornoemd,

, griffier , voorzitter