Overzicht van baten en lasten

In de onderstaande tabel is de opbouw van het gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten weergegeven conform de bepalingen van het BBV. Van elk programma, van de overhead en van de algemene dekkingsmiddelen zijn de lasten en de baten en het saldo vermeld, waarna het gerealiseerde totaal saldo wordt gepresenteerd. In de tabel zijn de baten vermeld met een -teken. Een positief saldo voor een programma in de kolom "Jaarrekening 2017" geeft aan hoeveel de lasten hoger zijn dan de baten oftewel hoeveel het programma de gemeente heeft gekost. Het gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten van de jaarrekening 2017 van - € 8.347.000 is derhalve positief.

Exploitatie (bedragen * € 1.000)

Begroting 2017

Begroting 2017 na 3e wijziging

Jaarrekening 2017

Saldo rekening min begroting na wijziging

V/N

01. Economie en stadsmarketing

Lasten

13.511

14.820

14.602

219

V

Baten

-3.947

-3.935

-3.967

32

V

Saldo

9.565

10.885

10.634

251

V

02. Zorg (Wmo)

Lasten

37.583

38.616

37.267

1.349

V

Baten

-1.171

-2.471

-2.768

297

V

Saldo

36.412

36.146

34.499

1.646

V

03. Werk en inkomen

Lasten

44.174

49.064

46.476

2.587

V

Baten

-23.331

-25.591

-25.234

-356

N

Saldo

20.843

23.473

21.242

2.231

V

04. Jeugd, onderwijs en sport

Lasten

45.030

51.702

50.978

725

V

Baten

-4.153

-8.217

-8.807

590

V

Saldo

40.876

43.485

42.171

1.315

V

05. Ruimtelijke ontwikkeling

Lasten

13.903

18.283

14.012

4.271

V

Baten

-11.305

-15.027

-14.702

-324

N

Saldo

2.598

3.257

-690

3.947

V

06. Duurzaamheid en stedelijk beheer

Lasten

46.363

43.602

45.987

-2.385

N

Baten

-28.060

-28.246

-30.052

1.806

V

Saldo

18.302

15.356

15.935

-579

N

07. Burgerinitiatieven en publiekszaken

Lasten

2.900

2.918

2.770

148

V

Baten

-1.504

-1.504

-1.540

36

V

Saldo

1.396

1.414

1.230

184

V

08. Veiligheid en bestuur

Lasten

11.193

12.016

11.703

313

V

Baten

-188

-219

-469

249

V

Saldo

11.005

11.797

11.235

562

V

Overhead

Lasten

20.037

21.389

23.788

-2.399

N

Baten

-3.369

-4.258

-5.405

1.147

V

Saldo

16.669

17.130

18.382

-1.252

N

Algemene dekkingsmiddelen

Lasten

1.530

167

314

-147

N

Baten

-159.495

-163.243

-163.299

56

V

Saldo

-157.965

-163.075

-162.985

-91

N

GEREALISEERD TOTAAL SALDO VAN BATEN EN LASTEN

Lasten

236.224

252.578

247.897

4.680

V

Baten

-236.523

-252.710

-256.244

3.534

V

Saldo

-299

-133

-8.347

8.214

V

De toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves worden verrekend met het gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten. Toevoegingen verhogen de lasten van een programma, onttrekkingen leiden tot hogere baten. Als het totaal van de onttrekkingen groter is dan de toevoegingen, verbetert het uiteindelijke rekeningresultaat. Zie daartoe de navolgende tabel waarin de baten danwel onttrekkingen zijn vermeld met een -teken.

Reserves (bedragen * € 1.000)

Begroting 2017

Begroting 2017 na 3e wijziging

Jaarrekening 2017

Saldo rekening min begroting na wijziging

V/N

Toevoeging reserves 02. Zorg (Wmo)

Lasten

900

900

0

-

Toevoeging reserves 03. Werk en inkomen

Lasten

759

759

0

-

Toevoeging reserves 05. Ruimtelijke ontwikkeling

Lasten

175

175

175

0

-

Toevoeging reserves 06. Duurzaamheid en stedelijk beheer

Lasten

33

3.533

3.533

0

-

Toevoeging reserves 08. Veiligheid en bestuur

Lasten

279

279

0

-

Toevoeging reserves Overhead

Lasten

1.021

1.021

0

-

Toevoeging reserves Algemene dekkingsmiddelen

Lasten

1.483

292

292

0

-

Totaal toevoeging reserves

Totaal

1.691

6.959

6.959

0

-

Onttrekking reserves 01. Econonomie en stadsmarketing

Baten

-153

-153

0

-

Onttrekking reserves 02. Zorg (Wmo)

Baten

-350

-350

0

-

Onttrekking reserves 03. Werk en inkomen

Baten

-23

-1.609

-1.609

0

-

Onttrekking reserves 04. Jeugd, onderwijs en sport

Baten

-611

-611

0

-

Onttrekking reserves 05. Ruimtelijke ontwikkeling

Baten

-733

-163

-569

N

Onttrekking reserves 06. Duurzaamheid en stedelijk beheer

Baten

-40

-376

-1.256

880

V

Onttrekking reserves 08. Veiligheid en bestuur

Baten

-134

-529

-509

-20

N

Onttrekking reserves Overhead

Baten

-1.382

-978

-403

N

Onttrekking reserves Algemene dekkingsmiddelen

Baten

-1.637

-1.333

-1.427

94

V

Totaal onttrekking reserves

Totaal

-1.834

-7.076

-7.058

-18

N

Totaal mutaties reserves

Saldo

-143

-117

-99

-18

N

Het gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten en het totaal van mutaties in de reserves worden opgeteld en leiden tot het gerealiseerde resultaat. Het uiteindelijke rekeningresultaat bedraagt derhalve € 8.446.000 positief (in 2016 € 12.951.000 positief). De 3e begrotingswijziging 2017 sloot met een saldo van € 250.000 positief. Het uiteindelijke rekeningresultaat valt daardoor € 8.196.000 hoger uit dan geraamd in de laatste begrotingswijziging.

Resultaat (bedragen * € 1.000)

Begroting 2017

Begroting 2017 na 3e wijziging

Jaarrekening 2017

Saldo rekening min begroting na wijziging

V/N

Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten

Saldo

-299

-133

-8.347

8.214

V

Totaal mutaties reserves

Saldo

-143

-117

-99

-18

N

Gerealiseerd resultaat

-442

-250

-8.446

8.196

V

Het BBV schrijft voor de algemene dekkingsmiddelen te specificeren naar ten minste:

  • lokale heffingen
  • algemene uitkeringen
  • dividend
  • saldo financieringsfunctie
  • overige algemene dekkingsmiddelen

Zie daartoe het volgende overzicht.

Exploitatie (bedragen * € 1.000)

Begroting 2017

Begroting 2017 na 3e wijziging

Rekening 2017

Verschil rekening t.o.v. begroting na wijziging

Lasten

PG Algemene baten en lasten

498

78

0

78

PG Dividenden en gemeentegaranties

62

62

65

-3

PG Lokale heffingen

1.058

989

978

11

PG Organisatie-ontwikkeling

0

376

470

-94

PG Overhead

21.160

0

0

0

PG Saldo financieringsfunctie

-1.358

-1.338

-1.199

-139

Totaal lasten

21.420

167

314

-147

Baten

PG Algemene baten en lasten

0

0

0

0

PG Algemene uitkering

-140.786

-143.919

-144.091

172

PG Dividenden en gemeentegaranties

-156

-181

-184

3

PG Lokale heffingen

-18.133

-18.323

-18.166

-157

PG Overhead

-3.369

0

0

0

PG Saldo financieringsfunctie

-420

-819

-857

38

Totaal baten

-162.864

-163.243

-163.299

56

Saldo van baten en lasten

-141.444

-163.075

-162.985

-91

Toevoegingen aan reserves (lasten)

1.483

292

292

0

Onttrekkingen aan reserves (baten)

-1.637

-1.333

-1.427

94

Gerealiseerd resultaat

-141.598

-164.116

-164.120

4

Het BBV schrijft ook voor afzonderlijk aandacht te besteden aan het bedrag voor onvoorzien.

Zie daartoe het onderstaande overzicht.

Resultaat (bedragen * € 1.000)

Begroting 2017

Begroting 2017 na 3e wijziging

Jaarrekening 2017

Saldo rekening min begroting na wijziging

V/N

Onvoorzien

lasten

151

0

0

0

-