Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)

Deze wet is in werking getreden met ingang van 1 januari 2013.

Bij de samenstelling van de in deze paragraaf opgenomen verantwoording op grond van de WNT zijn de Beleidsregels toepassing WNT 2017 bij inwerkingtreding van de Evaluatiewet WNT (besluit van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 19 april 2017, gepubliceerd in de Staatscourant van 1 mei 2017) gehanteerd.

In artikel 1.1, aanhef en onderdeel b sub 2 zijn de secretarissen bij de gemeenten en de griffiers bij de gemeenten aangewezen als topfunctionaris.

Naam (bedragen x € 1)

E.J. Karman Moerman


E.M. Branderhorst


B. Lubbers

Functiegegevens

Griffier

Secretaris

Ambtenaar in algemene dienst van de gemeenteraad van Gouda

Aanvang en einde functievervulling in 2017

01/01 - 31/12

01/01 - 31/12

01/01 - 03/04

Omvang dienstverband (in fte)

1,00

1,00

1,00

Gewezen topfunctionaris?

Nee

Nee

Ja

(Fictieve) dienstbetrekking?

Ja

Ja

Ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

89.576

119.374

26.449

Beloningen betaalbaar op termijn

13.262

16.994

3.370

Subtotaal

102.839

136.368

29.819

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

181.000

181.000

n.v.t.

- / - Onverschuldigd betaald bedrag

Neen

Neen

Neen

Totale bezoldiging

102.839

136.368

29.819

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Gegevens 2016

Aanvang en einde functievervulling in 2016

01/01 - 31/12

15/10 - 31/12

01/01 - 31/12

Omvang dienstverband 2016 (in fte)

1,00

1,00

1,00

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

82.462

22.773

87.867

Beloningen betaalbaar op termijn

10.888

3.157

11.920

Totale bezoldiging 2016

93.350

25.930

99.787

Er zijn geen functionarissen die in 2017 een bezoldiging boven het toepasselijke WNT-maximum hebben ontvangen of waarvoor in eerdere jaren een vermelding op grond van de Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens (Wopt) of de WNT heeft plaatsgevonden of had moeten plaatsvinden. In 2017 zijn er geen ontslaguitkeringen aan overige functionarissen betaald die op grond van de WNT dienen te worden gemeld.