Resultaatbepaling

De ontwikkeling van het resultaat vanaf de vaststelling van de programmabegroting 2017 staat in het volgende overzicht.

(bedragen * € 1.000)

Begroting 2017

Stand na 1e BW 2017

Stand na 2e BW 2017

Stand na 3e BW 2017

Jaarrekening 2017

Saldo begroting c.q. rekening

441

441

790

250

8.446

Op grond van de 2e begrotingswijziging 2017 bedroeg het verwachte rekeningresultaat 2017 € 250.000. Het totaal gerealiseerde resultaat in de jaarrekening 2017 bedraagt € 8.446.000 positief (2016: € 12.951.000). Dit resultaat is als volgt tot stand gekomen:

  • het saldo van baten en lasten zonder mutaties in reserves is € 8.347.000 positief;
  • per saldo is voor € 99.000 ontrokken aan de reserves.

Overzicht belangrijkste afwijkingen

Het verschil tussen het resultaat tot en met de 3e begrotingswijziging en het werkelijke resultaat wordt op hoofdlijnen veroorzaakt door de onderwerpen in onderstaande tabel. In de tabel geven de bedragen de verschillen weer tussen de cijfers in de jaarrekening en de 3e begrotingswijziging 2017 (-/- in kolom voor bestemming betekent overschrijding van het uitgavenbudget of onderschrijding van de geraamde inkomsten; -/- in kolom na bestemming betekent een storting in een reserve; -/- in kolom totaal betekent nadelig voor het rekeningresultaat van de gemeente).

(bedragen * € 1.000)

baten en lasten

mutaties reserves

totaal

Grondexploitaties

3.170

0

3.170

Overig

962

-18

944

Wijkontwikkeling

757

0

757

Beschermd wonen

755

0

755

Afval

597

0

597

Maatschappelijke- en vrouwenopvang

436

0

436

Hulpmiddelen

391

0

391

Maatwerkvoorzieningen jeugd

307

0

307

Bijstandsvorderingen

268

0

268

Vluchtelingenwerk

249

0

249

Hulp bij huishouden (Wmo)

224

0

224

Algemene uitkering

172

0

172

Asielzoekerscentrum

168

0

168

Anterieure overeenkomsten

163

0

163

Openbare verlichting

152

0

152

Rijksveiligheidsgelden

145

0

145

Impulsregeling brede school sport en cultuur

114

0

114

Sportstimuleringsfonds

107

0

107

Concern brede personeelskosten

107

0

107

Stedelijke vernieuwing

98

0

98

Werkbedrijf

95

0

95

re-integratiegelden

95

0

95

Kracht van de samenleving

95

0

95

regionale projecten (transparantie banenafspraak)

89

0

89

Taakmutatie peuterspeelzaalwerk

78

0

78

High impact crime

77

0

77

Organisatie ontwikkeling

65

0

65

Beheer gronden

-73

0

-73

Herstelbijdrage kademuur

-80

0

-80

Financieringsfunctie

-101

0

-101

Minimabeleid

-107

0

-107

Begeleiding (Wmo) voorgaande jaren

-133

0

-133

Wonen boven winkels

-157

0

-157

Lokale heffingen

-157

0

-157

Appa voorziening dotatie

-195

0

-195

Begeleiding (Wmo)

-286

0

-286

Inkomsten bouwleges

-433

0

-433

Totaal verschil t.o.v. 3e begrotingswijziging 2017

8.214

-18

8.196

Op hoofdlijnen wordt onderstaand van het totaal gerealiseerde resultaat van € 8.446.000 positief een onderscheid gemaakt in incidentele en structurele componenten.

Totaal ontwikkeling resultaat (-=nadelig)

(bedragen * € 1.000)

Tot en met de 3e begrotingswijziging 2017

€ 250

Structureel bij jaarrekening

€ 0

Incidenteel bij jaarrekening

€ 8.214

Lagere aanwending reserves (t.o.v. 3e begrotingswijziging 2017)

- € 18

Totaal gerealiseerde resultaat

€ 8.446