Onderhoud kapitaalgoederen

Inleiding

Deze paragraaf geeft een dwarsdoorsnede van de jaarrekening. Kapitaalgoederen zijn nodig om de gemeentelijke diensten te kunnen leveren. Voorbeelden zijn wegen, openbare verlichting, civiele kunstwerken als bruggen, kademuren en viaducten, verkeersmaatregelen, watergangen en havens, openbaar groen, speelvoorzieningen, riolering en gemeentelijke gebouwen.

In deze paragraaf is per groep kapitaalgoederen aangegeven waarop het onderhoudsbeleid is gebaseerd en wat het onderhoud heeft gekost.

Het onderhoudsbeleid is gebaseerd op de volgende door de raad vastgestelde nota's:

Nota

Datum vaststelling

Nota onderhoud schoolgebouwen (tbv de schoolgebouwen die niet aan de schoolbesturen zijn overgedragen)

Vastgesteld op 12-12-2005

Kadernota Vastgoed

Vastgesteld op 12-12-2012

Nota kwaliteitsplan openbare ruimte (KOR)

Vastgesteld op 03-10-2005, actualisatie ter kennisname in 2014 aan de raad aangeboden

Nota Lange Termijn Investeringen (LTI)

Vastgesteld op 25-05-2011

Nota beheerplan Groot- en Vervangingsonderhoud (GoVo)

Vastgesteld op 10-11-2012, actualisatie ter kennisname in november 2016 aan de raad aangeboden

Nota verbreed gemeentelijk rioleringsplan (vGRP)

Vastgesteld op 17-12-2014

Nota Sport en Bewegen in Gouda 2022

Vastgesteld op 05-07-2017

In onderstaande tabel is het niveau aan lasten samengevat:

Omschrijving (bedragen * € 1.000)

Begroting 2017

Realisatie 2017

Onderwijsgebouwen

Groot onderhoud

252

86

Dagelijks onderhoud

81

95

Gemeentelijke objecten en gebouwen

Groot onderhoud

694

785

Dagelijks onderhoud

225

225

Openbare ruimte

Groot onderhoud via voorziening

2.589

4.303

Investeringsbudget PP-CIP en PP-LTI

4.838

3.246

Investeringsbudget PP- Invest Maatschappelijk nut

3.500

2.728

Dagelijks onderhoud (exploitatie)

8.697

8.515

Rioleringen

Totaal lasten exploitatie (incl. btw)

12.106

12.018

Sportfaciliteiten

Groot en dagelijks onderhoud

0

8

TOTAAL

29.482

29.281