Openbare ruimte (wegen en kunstwerken, water en groen)

Beleid

Voor het dagelijks beheer van de stad wordt gewerkt met een landelijke beeldsystematiek op basis van de CROW-normen. Het kwaliteitsplan is hierop aangepast.

Het dagelijks onderhoud wordt grotendeels uitgevoerd door Cyclus. De gemeente controleert de kwaliteit van het onderhoud maandelijks op 100 willekeurige punten.

Sinds 2011 worden investeringen in bruggen, tunnels en beschoeiingen geactiveerd. Jaarlijks wordt een beheerplan groot onderhoud en vervangingsonderhoud (GoVo) opgesteld met een 8 jarige doorkijk. Dit beheerplan wordt eenmaal per 2 jaar (in de even jaren) aan de raad aangeboden, recentelijk in november 2016.

Het vernieuwde Besluit Begroting en Verantwoording schrijft voor dat met ingang van 2017 ook investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut (bijvoorbeeld wegen) geactiveerd moeten worden. Daartoe is een reeks budgetten "Investeringen maatschappelijk nut" opgenomen. Verrekening vindt plaats op basis van de daadwerkelijke investeringsuitgaven. De dotatie aan de voorziening groot onderhoud is met ingang van 2017 verlaagd met het bedrag "investeringsbudget maatschappelijk nut".

Financiële middelen

groot en vervangingsonderhoud openbaar gebied (projectprogrammering, PP)

De kosten van het groot en vervangingsonderhoud worden verrekend met de voorziening groot onderhoud openbare ruimte. Vanuit de diverse programma's vinden dotaties aan de voorziening plaats. In de toevoeging aan de voorziening wordt rekening gehouden met een vermindering van de dotatie als gevolg van de kapitaallasten van de Lange Termijn Investeringen.

Het verloop van deze voorziening was in 2017 als volgt:

Omschrijving (bedragen * € 1.000)

Begroot 2017

Realisatie 2017

Verschil

Stand 1 januari 2017

6.084

Toevoegingen

3.187

3.187

0

Extra toevoegingen

354

-354

Onttrekking

2.589

4.303

-1.714

Stand 31 december 2017

5.321

Een structureel CIP krediet van € 1,28 miljoen is beschikbaar voor een deel van het vervangingsonderhoud. De kapitaallasten hiervan komen ten laste van de algemene middelen.

Investeringen maatschappelijk nut (bedragen * € 1.000)

Begroot 2017

Realisatie 2017

Verschil

Uitgaven

3.500

2.728

772

Voorbeelden van groot- en vervangingsonderhoud dat in 2017 is uitgevoerd (nog te actualiseren):

 • Vervangen openbare verlichting
 • Vervangen duikers
 • Vervangen beschoeiingen
 • Herstellen asfaltdeklagen
 • Herstraten elementenverharding
 • Vervangen speelvoorzieningen

dagelijks onderhoud

Voor het uitvoeren van het dagelijks onderhoud zijn de volgende middelen in de programma's 5 en 6 beschikbaar:

Omschrijving (bedragen * € 1.000)

Begroting 2017

Na wijzigingen

Realisatie 2017

Wegen

6.618

5.503

5.679

Water

525

529

570

Groen

2.709

2.665

2.266

Voorbeelden van dagelijks beheer en onderhoud dat in 2017 is uitgevoerd (nog te actualiseren):

 • Diverse reparaties aan wegen en riolen
 • Reinigen openbare ruimte
 • Groenonderhoud openbare ruimte
 • Snoeiwerkzaamheden aan bomen in de stad
 • Oplossen van diverse meldingen van burgers
 • Levering van diverse adviezen en rapportages