Onderwijsgebouwen

Beleid

De gemeente is verantwoordelijk voor onderwijshuisvesting van het primair en voortgezet onderwijs. Die verantwoordelijkheid vertaalt zich in een zorgplicht voor de huisvesting van de scholen en voldoende gymzalen voor bewegingsonderwijs. De schoolbesturen zijn juridisch eigenaar van hun schoolgebouwen. De gymzalen zijn in beheer bij Sport.Gouda. De “Nota onderhoud schoolgebouwen” voldoet nog. De nota geldt voor een beperkt aantal schoolgebouwen, namelijk de 6 zogeheten “bruikleenscholen”, die in eigendom zijn bij de gemeente. Voor de overige schoolgebouwen zijn de schoolbesturen verantwoordelijk voor het onderhoud en het onderhoudsniveau.

Financiële middelen

Voor het onderhoud van de bruikleenscholen (dit zijn schoolgebouwen waarvan de gemeente de eigenaar is) blijven middelen nodig. Door een jaarlijkse dotatie aan de voorziening worden fluctuaties in de onderhoudsuitgaven binnen de voorziening opgevangen. Daarnaast is jaarlijks een bedrag van € 102.000 beschikbaar voor de 14 gymnastiekzalen die in beheer zijn bij Sport.Gouda.

Het verloop van deze voorziening in 2017 was als volgt:

Omschrijving (bedragen * € 1.000)

Begroting 2017

Realisatie 2017

Verschil

Stand 1 januari 2017

226

Toevoegingen

243

243

0

Onttrekkingen

252

86

166

Stand 31 december 2017

383

Voorbeelden van onderhoud dat in 2017 aan onderwijsgebouwen is uitgevoerd:

  • Bijdrage vervangingskosten dakbedekking Aakwerf
  • Aanbrengen ventilatie Wilhelmina van Pruissenlaan
  • Bijdrage in kosten herstel isolatiefout De Caroussel
  • Asbestsanering Driestarcollege en GraafJan van Nassauschool

dagelijks onderhoud

De gemeente is verantwoordelijk voor het dagelijks onderhoud van de zes bruikleenscholen. Gebruik vindt plaats op basis van medegebruiksovereenkomsten. De schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor al het onderhoud aan hun schoolgebouwen. Hiervoor ontvangen zij een vergoeding van het Rijk. Sport.Gouda onderhoudt de gymnastieklokalen.

In 2017 zijn aan het dagelijkse onderhoud de volgende middelen besteed:

Omschrijving (bedragen * € 1.000)

Begroting 2017

Na wijzigingen

Realisatie 2017

Dagelijks onderhoud bruikleenscholen

97

81

95