Riolering

Beleid

In december 2014 is het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2014 - 2018 door de raad vastgesteld. Hierin is ook een toekomstbestendige financieringssystematiek van de rioolkosten opgenomen.

Financiële middelen

In het gemeentelijke rioleringsplan zijn jaarlijkse bedragen opgenomen per onderhouds- of vervangingscategorie, die nodig zijn voor de uitvoering van het plan. Middelen benodigd voor groot onderhoud, kapitaallasten van vervangingsinvesteringen en dagelijks onderhoud zijn hierin bij elkaar genomen. Het totaal van deze bedragen is gelijk aan het totaal dat aan gemeentelijke rioleringsheffing zal worden ontvangen. Aan de hand van de actuele kosten- en heffingsontwikkelingen worden jaarlijks de tarieven rioolheffing door de raad vastgesteld. De verschillen tussen jaarlasten en jaaropbrengsten worden verrekend via de voorziening riolering.

Omschrijving (bedragen * € 1.000)

Begroot 2017

Realisatie 2017

Verschil

Stand 1 januari 2017

6.867

Exploitatielasten (incl BTW)

12.106

12.018

88

Opbrengst rioolheffing

13.826

14.138

-312

Stand 31 december 2017

8.987

Voorbeelden van rioleringswerkzaamheden die in 2017 zijn uitgevoerd:

  • Afboeien riolering Statensingel en Achterwillens
  • Baggeren van watergangen
  • Vervangen riool Weidebloemkwartier
  • diverse rioolvervangingen en -reparaties Bloemendaal
  • Vervanging riool Jan van Beaumontstraat