Lijst verbonden partijen, balansgegevens en bijdragen

Met de wijziging van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) in 2016 zijn gemeenten verplicht om ook een overzicht met verbonden partijen op te nemen.

Tabel 1: Belangen en vertegenwoordiging verbonden partij

De eerste tabel geeft informatie over de vertegenwoordiging in de besturen door de gemeente Gouda, het openbaar belang dat gediend is en de bestuurlijke invloed die Gouda heeft op de verbonden partij.

Gemeenschappelijke regelingen

Naam organisatie

Wijze van dienen van het gemeentebelang

Openbaar belang

Belang van de gemeente in verbonden partij

Regio Midden-Holland

In het AB zitten twee collegeleden die door de raad benoemd zijn.

Regionale beleidvorming en strategische belangbehartiging van de aangesloten gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard Waddinxveen en Zuidplas.

20%
Ieder AB lid heeft 1 stem.

Omgevingsdienst Midden-Holland

In het AB zitten twee collegeleden die door het college zijn aangewezen.

Bijdrage leveren aan een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving.

18%
Stemverhouding op basis van budget € 100.000= 1 stem.

Groenalliantie Midden-Holland en omstreken

In het AB zitten twee leden die door de raad en het college zijn aangewezen.

Beheer van recreatieterreinen voor regionale dagrecreatie in Gouda, Bodegraven-Reeuwijk, Waddinxveen, Alphen aan den Rijn, Krimpenerwaard en enkele kleinere gebieden. Daarnaast is men beheerder en ontwikkelaar van routestructuren in het Groene Hart

20%
Ieder AB lid heeft 1 stem.

Streekarchief Midden-Holland

In het AB zitten twee collegeleden die door de raad benoemd zijn.

Het conform de archiefwet bewaren van de archieven van de besturen en ambtelijke instellingen van de gemeenten Gouda, Krimpenerwaard, Krimpen aan de IJssel, Waddinxveen, Zuidplas en het ISMH.

20%
Ieder AB lid heeft 1 stem.

Promen

In het AB zit een collegelid die door het college is aangewezen.

Uitvoering geven aan de Wet Sociale Werkvoorziening. Daarnaast het uitvoeren van re-integratieactiviteiten voor werkzoekenden met een Participatiewet-uitkering.

14,2 %.
Ieder AB lid heeft 1 stem.

Bedrijvenschap Regio Gouda

De leden van het AB worden door de raden danwel uit de colleges aangewezen. Hiervan moet tenminste 1 lid deel uitmaken van het college van B&W.
Gemeente Gouda wijst de plaatsvervangend voorzitter aan

Het in een samenwerkingsverband van Gouda, Waddinxveen en Zuidplas ontwikkelen van het bedrijventerrein Gouwe Park

13,3 %.
Ieder DB lid heeft 1 stem.

RZG Zuidplas Grondbank

In het AB zitten twee collegeleden die door het college zijn aangewezen. Het college van Gouda doet een bindende voordracht voor het DB lid.

Het verwerven van strategische grondposities in de Zuidplaspolder voor een integrale gebiedsontwikkeling. Tevens de verkoop van de verworven gronden tegen een zo gunstig mogelijke waarde ontwikkeling van deze gronden.

5%
Ieder AB lid heeft 1 stem.

Regionale dienst Openbare gezondheidszorg Hollands Midden

In het AB zit een lid die door de raad is aangewezen.
Het lid maakt deel uit van het college

De RDOG bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid van de burgers in de regio Hollands Midden in normale en crisisomstandigheden. Daarnaast zet de RDOG in om effecten van gezondheidsbedreigingen te beperken.

8%
Aantal stemmen gebaseerd op inwoneraantal.

Veiligheidsregio Hollands Midden

Het AB wordt gevormd door de burgemeesters van de deelnemende gemeenten.

Belangenbehartiging van de aan de regeling deelnemende gemeenten op het terrein van brandweer, geneeskundige hulpverlening bij zware ongevallen, rampen en rampenbestrijding. Daarnaast aan het realiseren van een gecoördineerde inzet bij zware ongevallen en rampen betrokken organisaties, instellingen en diensten

8%
Aantal stemmen gebaseerd op inwoneraantal.

Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland

In het AB zit een collegelid die door het college benoemd is.

Het heffen en invorderen van lokale belastingen voor de deelnemers. Daarnaast het bepalen van de hoogte van de WOZ-waarden voor alle onroerende zaken in deze gemeente.

14,66%
Aantal stemmen gerelateerd aan bijdrage in kalenderjaar.

Vennootschappen en Coöperaties

Naam organisatie

Wijze van dienen van het gemeentebelang

Openbaar belang

Belang van de gemeente in verbonden partij

Sport.Gouda

DE AVA wordt vertegenwoordigd door een collegelid.

Voor de afgenomen diensten is een dienstverleningsovereen-
komst afgesloten.

Het realiseren, beheren en exploiteren van voorzieningen en accommodaties op het gebied van sport, ontspanning en recreatie, zoals het Groenhovenbad, gymzalen, sporthallen en velden. Daarnaast worden voor derden activiteiten uitgevoerd zoals buitenschoolse activiteiten, organisatie en uitvoering van sportevenementen, arrangementen voor bedrijfs- sporten en advies en consult.

100%
stemrecht als aandeelhouder.

N.V. BNG

DE AVA wordt vertegenwoordigd door een collegelid.

Voor de afgenomen diensten is een dienstverleningsovereen-
komst afgesloten.

Het uitvoeren van gespecialiseerde financiële dienstverlening voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang tegen zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger

0,15%
stemrecht als aandeelhouder.

Oasen N.V.

DE AVA wordt vertegenwoordigd door een collegelid.

Voor de afgenomen diensten is een dienstverleningsovereen-
komst afgesloten.

Het leveren van drinkwater voor de inwoners van Gouda en een groot aantal andere gemeenten in het Groene Hart.

9,63%
stemrecht als aandeelhouder.

NV Cyclus

DE AVA wordt vertegenwoordigd door een collegelid.

Voor de afgenomen diensten is een dienstverleningsovereen-
komst afgesloten.

Advisering over het beheer van openbare ruimte en afval beheer. Daarnaast wordt uitvoering gegeven aan deze beheer taak. Daarnaast wordt ook informatie en advies gegeven over regionaal en lokaal afvalbeleid. Als zodanig levert zij ook een bijdrage aan een schoon, heel en veilig leefmilieu.

20%
Ieder AB lid heeft 1 stem

Coöperatieve Parkeerservice U.A.

De gemeente wordt vertegenwoordigd in de algemene ledenvergadering (ALV)

ParkeerService ondersteunt gemeenten bij het ontwikkelen, implementeren en uitvoeren van parkeerbeleid.

9,1 %
Ieder lid heeft 1 stem

Tabel 2 Meest recente balansgegevens en risico's

In de tweede tabel zijn de meest recente vermogensontwikkelingen en de risico's opgenomen. Verwacht wordt dat er geen substantiële wijzigingen in het vermogen van deze verbonden partijen zullen optreden. Risico's van enige omvang zijn benoemd in de kolom risico's. Meer informatie is opgenomen in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing.

Gemeenschappelijke regelingen (bedragen * € 1.000)

Naam

Eigen vermogen
1-1-2017

Eigen vermogen
31-12-2017

Vreemd vermogen
1-1-2017

Vreemd vermogen
31-12-2017

Risico's

De Nieuwe Regio

658

745

494

390

Omgevingsdienst Midden-Holland

3.479

3.493

10.326

8.538

Groenalliantie

6.412

8.107

2.435

3.460

Streekarchief Midden-Holland

345

282

296

302

Promen

1.649

1.783

7.048

8.037

Bedrijvenschap Regio Gouda

0

5.833

13.869

9.454

RZG Zuidplas Grondbank

-24.000

-23.524

97.254

98.448

Risico op waardeontwikkelingen gronden als gevolg van nieuw provinciaal beleid voor nieuwe woningbouwlocaties.
Risico op waarderingsregels als gevolg van gewijzigde wetgeving BBV.

Regionale dienst openbare gezondheidszorg

2.077

923

24.699

28.484

Veiligheidsregio Hollands Midden

7.579

5.966

19.614

17.942

Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland

1.751

2.094

4.703

10.714

Vennootschappen en Coöperaties (bedragen * € 1.000)

Naam

Eigen vermogen
1-1-2016

Eigen vermogen
31-12-2016

Vreemd vermogen
1-1-2016

Vreemd vermogen
31-12-2016

Risico's

Sport.Gouda

2.073

2.076

2.139

1.775

N.V. BNG

4.163.000

4.486.000

145.328.000

14.949.400

Oasen N.V.

94.042

97.085

143.661

152.765

N.V.Cyclus

13.925

7.798

9.282

12.444

Cooperatieve Parkeerservice U.A.

1.098

495

2.334

2.035

Tabel 3: Bijdragen, Bijdragen t.o.v. totaal, en verwacht resultaat

In de derde tabel zijn de begrote en gerealiseerde bijdragen 2017 opgenomen, alsmede de begrote bijdrage ten opzichte van het totaal en het verwachte resultaat in 2017.

Voor het Bedrijvenschap regio Gouda, Cyclus N.V., Oasen N.V. en de N.V. Bank Nederlandse Gemeenten wordt geen jaarlijkse bijdrage betaald. Voor het Bedrijvenschap regio Gouda en RZG Grondbank Zuidplas geldt dat de gemeente mogelijk een bijdrage moet leveren of kan ontvangen bij het afsluiten van de grondexploitatie. Voorlopig is de verwachting bij beide verbonden partijen dat de grondexploitaties minimaal budgettair neutraal worden afgesloten.

Toelichting op substantiële verschillen komt bij de betreffende programma's aan de orde.

In onderstaande tabel zijn alleen de verbonden partijen vermeld waaraan in 2017 een financiële bijdrage is verstrekt. De financiële bijdrage aan de verbonden partijen BNG, Oasen en Bedrijvenschap regio Gouda was in 2017 nihil.

Gemeenschappelijke regelingen (bedragen * € 1.000)

Verbonden partij (bedragen * € 1.000)

Begroting
2017
inititeel

Bijdrage
t.o.v.
Totaal

Begroting 2017
na wijziging

Realisatie 2017

Realisatie 2016

De Nieuwe Regio

125

31,6%

125

125

148

Omgevingsdienst Midden-Holland

2.923

17,7%

2.923

2.923

2.902

Groenalliantie

516

28,3%

516

516

517

Streekarchief Midden-Holland

440

38,7%

440

441

469

Promen

363

38,7%

573

573

358

Bedrijvenschap Regio Gouda

0

0,0%

0

0

0

RZG Zuidplas Grondbank

228

6,0%

228

228

Regionale dienst openbare gezondheidszorg

2.404

9,5%

2.404

2.404

2.406

Veiligheidsregio Hollands Midden

4.415

9,8%

4.415

4.415

4.395

Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland

1.412

14,7%

1.412

1.412

1.313

Vennootschappen en Coöperaties (bedragen * € 1.000)

Verbonden partij (bedragen * € 1.000)

Begroting
2017
inititeel

Bijdrage
t.o.v.
Totaal

Begroting 2017
na wijziging

Realisatie 2017

realisatie 2016

Sport.Gouda B.V.

4.802

4.813

4.750

5.237

Cyclus N.V.

15.933

16.112

16.528

18.302

- kolkenreiniging

262

262

269

269

- ongediertebestrijding

31

31

19

20

- straatreiniging na toerekening aan afval/riool

1.114

874

987

984

- gladheidsbestrijding

334

527

546

358

- afvalwaterkanalen

105

106

114

99

- afvalinzameling (bruto)

4.874

5.099

5.111

4.831

- afvalverwerking (bruto)

2.085

2.085

2.354

2.379

- dagelijks beheer

7.128

7.128

7.128

9.362

Cooperatie ParkeerServices U.A.

26

191

136

18

Totaal

33.587

34.152

34.451

36.064