Vlottende passiva

Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Tot de overige schulden behoort onder andere € 15.180.000 voor crediteuren. Per eind februari 2018 was daarvan € 102.000 nog niet betaald.

Liquide middelen

De liquide middelen aan de passivakant van de balans bestaan uit het debetsaldo van de bankrekening bij de BNG.

Overlopende passiva

Omschrijving (bedragen * € 1.000)

Boekwaarde 31-12-2017

Boekwaarde 1-1-2017

Nog te betalen bedragen

38.429

37.805

Van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel:

- Europese overheidslichamen

0

0

- Rijk

893

1.532

- Overige Nederlandse overheidslichamen

866

865

Overige vooruitontvangen bedragen

577

601

Totaal

40.765

40.803

Nog te betalen bedragen

De afwikkeling van deze posten vindt in het volgende boekjaar plaats.

Van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel

Omschrijving (bedragen * € 1.000)

Saldo 1-1-2017

Ontvangen

Vrijgevallen / Terug-betalingen

Saldo 31-12-2017

Rijk:

Bijdrage Regionaal Meldpunt Coördinatie

411

874

865

420

Onderwijsachterstanden 2011-2015

358

0

358

0

Volwasseneneducatie Meeneemregeling

159

0

1

158

Volwasseneneducatie Subsidie Rijk 2016

41

6

0

47

Volwasseneneducatie Subsidie Rijk 2017

0

627

519

108

Vroegtijdig Schoolverlaters (VSV)

554

0

444

110

VUO Subs Rijk Aanpak woninginbraken

8

100

58

50

Subtotaal

1.532

1.607

2.245

893

Overige Nederlandse overheidslichamen:

Veenweidepark (Prov ZH)

43

0

0

43

Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV)

822

823

822

823

Subtotaal

865

823

822

866

Totaal

2.398

2.430

3.067

1.760

De afwikkeling van deze posten vindt in het volgende boekjaar plaats.

Overige vooruit ontvangen bedragen

De afwikkeling van deze posten vindt in het volgende boekjaar plaats.