Programma 6 Duurzaamheid en stedelijk beheer

bedragen * € 1.000

Begroting 2017

Begroting 2017 na 3e wijziging

Jaarrekening 2017

Saldo rekening min begroting na wijziging

V/N

Lasten

46.363

43.602

45.987

-2.385

N

Baten

-28.060

-28.246

-30.052

1.806

V

Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten

18.302

15.356

15.935

-579

N

Mutaties in reserves

-7

3.157

2.277

880

V

Gerealiseerd resultaat

18.296

18.513

18.212

301

V

Het saldo van de rekening en de begroting na wijziging wordt in belangrijke mate veroorzaakt door:

Lasten:

Afwatering

Een nadeel van € 80.000 wordt veroorzaakt doordat de herstelbijdrage aan een kademuur in de exploitatie is verantwoord en niet ten laste van een investeringsbudget gekomen is. In de exploitatie was dit niet begroot. Daarnaast wordt een nadeel van € 60.000 veroorzaakt door een wijziging in de systematiek van het toerekenen van overhead.

Riolering

Een aanvullende toevoeging aan de voorziening riolering leidt tot hogere lasten (€ 880.000). Hetzelfde bedrag wordt onttrokken aan de algemene reserve en leidt daarmee tot een voordeel in de mutaties in reserves.

Geo-informatie

Het nadeel op de lasten van € 318.000 wordt volledig veroorzaakt door de wijziging in de toerekening van de overheadlasten. De kosten van Geo-informatie zijn verantwoord binnen programma Duurzaamheid en Stedelijk Beheer. Het budget was geraamd op het programma Overhead.

Lasten en baten:

Afval

Het nadeel op de lasten (€ 497.000) wordt veroorzaakt door hogere kosten afvalinzameling en -beheer, een hoger bedrag aan kwijtschelding afvalstoffenheffing, meerkosten afvalverwerking en hogere kosten afvalbrengstation. De dotatie aan de egalisatievoorziening afvalstoffenheffing was daarentegen lager. Het voordeel op de baten (€ 1.094.000) wordt veroorzaakt door meerinkomsten reinigingsheffing, hogere vergoeding ingezameld papier en PMD-verpakkingen. Het saldo van de baten en de lasten.

Riolering (bruin)

Het nadeel op de lasten van € 264.000 is opgebouwd uit een aantal componenten. De belangrijkste daarbij is de verschuiving van kosten vanuit het investeringsbudget naar de exploitatie voor € 480.000. Lastenvoordelen waren er door een lagere dotatie aan de voorziening (€ 87.000), lagere inningskosten rioolheffing (€ 55.000) en een voordeel op de toerekening overhead (€ 50.000). De kosten van kwijtscheldingen waren € 85.000 hoger dan begroot. Het voordeel op de baten van € 224.000 wordt veroorzaakt door meerinkomsten gebruikersdeel rioolheffing in combinatie met ontvangen exploitatiebijdragen derden.

Groot onderhoud wegen

Het betreft hier werken voor derden als voordelen op de taakterugname Cyclus Beheer Openbare Ruimte. Daardoor is aan de lastenkant een nadeel ontstaan van € 146.000. Aan de batenkant bedraagt het voordeel € 167.000.

Openbare verlichting

Het voordeel van € 17.000 aan de lastenkant en het voordeel van € 135.000 wordt onder andere veroorzaakt door kosten schadeherstel lichtmasten (hier staan ook baten tegenover) in combinatie met lagere energiekosten (deels i.v.m. afrekening voorgaande jaren) en een aanbestedingsvoordeel op dagelijks onderhoud. De gewijzigde toerekensystematiek overhead zorgde daarnaast voor een lastenvoordeel.