Programma 3 Werk en inkomen

bedragen * € 1.000

Begroting 2017

Begroting 2017 na 3e wijziging

Jaarrekening 2017

Saldo rekening min begroting na wijziging

V/N

Lasten

44.174

49.064

46.476

2.587

V

Baten

-23.331

-25.591

-25.234

-356

N

Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten

20.843

23.473

21.242

2.231

V

Mutaties in reserves

-23

-850

-850

0

-

Gerealiseerd resultaat

20.820

22.622

20.392

2.231

V

Het saldo van de rekening en de begroting na wijziging wordt in belangrijke mate veroorzaakt door:

Lasten:

Overhead

Vanaf de begroting 2017 worden de overheadkosten in een afzonderlijk programma verantwoord. Bij de totstandkoming van de jaarrekening isacherp gekeken welke lasten tot de overhead behoren. In de realisatie wordt meer als overhead aangemerkt dan in de begroting. Hierdoor is er een tekort op het programma overhead en is er binnen dit programma sprake van een overschot van in totaal € 1.442.000.

Regionale projecten

Voor de regionale projecten Transparantie banenafspraak en Werkbedrijf zijn de beschikbare budgetten niet volledig besteed. Per saldo resteert € 184.000. Aan de raad zal worden voorgesteld om de budgetten opnieuw beschikbaar te stellen in 2018.

Lasten en baten:

Participatiewet-uitkeringen

De uitgaven voor de Participatiewet-uitkeringen komen boven de grens van 12,5% van het ontvangen budget uit Hierboven wordt 100% vergoed door het Rijk middels de vangnetuitkering (opgenomen onder de baten). Oftewel de lasten zijn
€ 100.000 meer dan geraamd, de baten liggen € 81.000 hoger dan geraamd. Per saldo is er een nadeel van € 19.000.

Bijstandsvorderingen

De inbaarheid van uitstaande bijstandsvorderingen wordt jaarlijks geactualiseerd mede op basis van historie. In verband met de afname van de debiteurenvorderingen (meer ontvangsten en minder nieuwe vorderingen) ontstaat per saldo voor de baten en lasten een voordeel van € 355.000.

Regionale projecten ESF

De jaaroverstijgende ESF-projecten lopen nog door in 2018; ten opzichte van de raming is een onderbesteding op de lasten en de baten van € 292.000. Dit is per saldo neutraal.

Vluchtelingenwerk

Van het Rijk wordt een subsidie ontvangen voor de maatschappelijke begeleiding van statushouders. De middelen zijn nog niet geheel uitgegeven. Het gaat om per saldo € 249.000.

Volwasseneneducatie

In 2017 was voor de regio Midden-Holland een budget beschikbaar van € 791.000 (inclusief het meegenomen bedrag uit 2016). De bestedingen van de organisaties die uit dit budget gefinancierd werden zijn achtergebleven. Dit betekent dat een deel van het budget (€ 108.000) wordt teruggevorderd door het Rijk. Dit is budgetneutraal.