Programma 4 Jeugd, onderwijs en sport

bedragen * € 1.000

Begroting 2017

Begroting 2017 na 3e wijziging

Jaarrekening 2017

Saldo rekening min begroting na wijziging

V/N

Lasten

45.030

51.702

50.978

725

V

Baten

-4.153

-8.217

-8.807

590

V

Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten

40.876

43.485

42.171

1.315

V

Mutaties in reserves

0

-611

-611

0

-

Gerealiseerd resultaat

40.876

42.874

41.559

1.315

V

Het saldo van de rekening en de begroting na wijziging wordt in belangrijke mate veroorzaakt door:

Lasten:

Overhead

Vanaf de begroting 2017 worden de overheadkosten in een afzonderlijk programma verantwoord. Bij de totstandkoming van de jaarrekening is scherp gekeken welke lasten tot de overhead behoren. In de realisatie wordt meer als overhead aangemerkt dan in de begroting. Hierdoor is er een tekort op het programma overhead en is er binnen dit programma sprake van een voordeel van in totaal € 636.000.

Maatwerkvoorzieningen jeugd 2017

De middelen die Gouda van het Rijk ontvangt, zijn onvoldoende om de maatwerkvoorzieningen jeugd te bekostigen. Het voordeel bedraagt € 307.000.

Lasten en baten:

Onderwijshuisvesting

Kosten (€ 118.000) en opbrengsten (€ 124.000) die beide niet waren geraamd. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om betaalde schades die door de verzekeringsmaatschappij worden vergoed of om energielasten van gymnastieklokalen die worden doorbelast aan Sport.Gouda.

Regionale bijdragen

Voor de uitgaven aan jeugdmatch, crisis interventieteam en jeugdpreventieteam krijgt de gemeente bijdragen van de regiogemeenten. De lasten en baten zijn € 172.000 hoger dan geraamd. Per saldo is dit budgetneutraal.

Specifieke uitkeringen

Op de specifieke uitkeringen voor onderwijsachterstandenbeleid (OAB) en Regionale meld- en coordinatiecentra voortijdig schoolverlaten (RMC) is € 207.000 meer uitgeven en meer ontvangen dan begroot. Per saldo is het resultaat neutraal.