Algemene dekkingsmiddelen

bedragen * € 1.000

Begroting 2017

Begroting 2017 na 3e wijziging

Jaarrekening 2017

Saldo rekening min begroting na wijziging

V/N

Lasten

1.530

167

314

-147

N

Baten

-159.495

-163.243

-163.299

56

V

Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten

-157.965

-163.075

-162.985

-91

N

Mutaties in reserves

-154

-1.041

-1.135

94

V

Gerealiseerd resultaat

-158.119

-164.116

-164.120

4

V

Het saldo van de rekening en de begroting na wijziging wordt in belangrijke mate veroorzaakt door:

Lasten:

Saldo financieringsfunctie

Vanwege een lagere rentetoerekening aan onderhanden werk grondexploitaties en investeringen komt het saldo financieringsfunctie € 101.000 lager uit dan begroot.

Baten:

Algemene uitkering

De decembercirculaire 2017 en diverse actualisaties van maatstaven over 2017 en voorgaande jaren leiden tot hogere inkomsten dan geraamd voor in totaal € 172.000.

Lokale heffingen

Het nadeel op de baten van € 157.000 binnen lokale heffingen wordt voor het grootste gedeelte verklaard door een lagere OZB-opbrengst van netto € 106.000. Dit houdt met name verband met het feit dat er in 2017 ongeveer 45% meer bezwaren zijn ingediend tegen de WOZ-waarde dan het jaar daarvoor. Ook de opbrengst precariobelasting viel in 2017 iets lager uit dan geraamd, onder meer doordat meer evenementen op niet voor precariobelasting in aanmerking komende locaties plaatsvonden. Verder was in 2017 ook sprake van een hogere oninbaarheid.