Programma 1 Economie, cultuur en stadsmarketing

bedragen * € 1.000

Begroting 2017

Begroting 2017 na 3e wijziging

Jaarrekening 2017

Saldo rekening min begroting na wijziging

V/N

Lasten

13.511

14.820

14.602

219

V

Baten

-3.947

-3.935

-3.967

32

V

Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten

9.565

10.885

10.634

251

V

Mutaties in reserves

0

-153

-153

0

-

Gerealiseerd resultaat

9.565

10.732

10.481

251

V

Het saldo van de rekening en de begroting na wijziging wordt in belangrijke mate veroorzaakt door:

Lasten:

Cultuur

Binnen de productgroep Cultuur zijn enkele budgetten niet of onvolledig besteed. Dit geldt bij voorbeeld voor het onderzoek naar de verbreding van de Chocoladefabriek en de middelen voor cultuurparticipatie. Daarnaast zijn bijdragen en subsidies lager uitgevallen dan geraamd zoals bij voorbeeld het Streekarchief. Aan de raad zal worden voorgesteld de meevallers toe te voegen aan een reserve of budgetten opnieuw beschikbaar te stellen.