Overhead

bedragen * € 1.000

Begroting 2017

Begroting 2017 na 3e wijziging

Jaarrekening 2017

Saldo rekening min begroting na wijziging

V/N

Lasten

20.037

21.389

23.788

-2.399

N

Baten

-3.369

-4.258

-5.405

1.147

V

Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten

16.669

17.130

18.382

-1.252

N

Mutaties in reserves

0

-361

42

-403

N

Gerealiseerd resultaat

16.669

16.769

18.425

-1.655

N

Het saldo van de rekening en de begroting na wijziging wordt in belangrijke mate veroorzaakt door:

Lasten:

Overhead

Vanaf de begroting 2017 worden de overheadkosten in een afzonderlijk programma verantwoord. Bij de totstandkoming van de jaarrekening isacherp gekeken welke lasten tot de overhead behoren. In de realisatie wordt meer als overhead aangemerkt dan in de begroting. Hierdoor is er een tekort op het programma overhead en is er binnen dit programma sprake van een nadeel van in totaal € 1.628.000.

Concernbrede personeelskosten

Er is budget beschikbaar op het arbeidsvoorwaardenbeleid (€ 48.000) waar nog geen concrete invulling voor is. Daarnaast is er budget beschikbaar voor presentiegelden van commissies waar geen realisatie op zit. Op de overige posten was een incidenteel voordeel. Per saldo is vallen de lasten € 107.000 lager uit dan geraamd.

E-HRM

Zowel de kosten (€ 97.000) als de even grote bijdrage van deelnemende gemeenten voor E-HRM waren niet begroot.

Lasten en baten:

Bijdrage regiogemeenten NSDMH

De bijdrage van de regiogemeenten voor de regionale backoffice jeugd en de inkoop 2018 lag € 332.000 hoger dan begroot. Hier staan ook voor hetzelfde bedrag hogere uitgaven tegenover.

Gedetacheerd personeel

De gemeente Gouda heeft € 467.000 extra inkomsten verkregen middels het detacheren van personeel. Hier staan voor hetzelfde bedrag lasten tegenover.

Huisvesting / facilitaire zaken

De verhuuropbrengsten van het HvdS waren in 2017 € 199.000 hoger dan begroot. Daar tegenover stonden hogere lasten dan begroot voor een bedrag van € 230.000.