Programma 5 Ruimtelijke ontwikkeling

bedragen * € 1.000

Begroting 2017

Begroting 2017 na 3e wijziging

Jaarrekening 2017

Saldo rekening min begroting na wijziging

V/N

Lasten

13.903

18.283

14.012

4.271

V

Baten

-11.305

-15.027

-14.702

-324

N

Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten

2.598

3.257

-690

3.947

V

Mutaties in reserves

175

-558

12

-569

N

Gerealiseerd resultaat

2.773

2.699

-678

3.377

V

Het saldo van de rekening en de begroting na wijziging wordt in belangrijke mate veroorzaakt door:

Lasten:

Overhead

Vanaf de begroting 2017 worden de overheadkosten in een afzonderlijk programma verantwoord. Bij de totstandkoming van de jaarrekening isacherp gekeken welke lasten tot de overhead behoren. In de realisatie wordt meer als overhead aangemerkt dan in de begroting. Hierdoor is er een tekort op het programma overhead en is er binnen dit programma sprake van een voordeel van in totaal € 219.000.

Baten:

Bouwleges

In 2017 zijn de inkomsten uit bouwlegen met € 433.000 achtergebleven bij de ramingen. Dit heeft te maken met zowel de versnelling die eind 2016 gemaakt is (zodat de vergunningsinkomsten in 2016 vielen) als het opschuiven van vergunde bouwprojecten van 2017 naar 2018 (waarbij de inkomsten uit bouwvergunningen in 2018 vallen).

Anterieure overeenkomsten

Uit anterieure overeenkomsten is € 163.000 ontvangen ter dekking van uitgaven.

Lasten en baten:

Grondexploitaties

Voor de drie grondexploitaties Westergouwe, Middenwillens en Spoorzone zijn in het verleden verliesvoorzieningen gevormd. Deze zijn in 2017 gedeeltelijk vrijgevallen. Het netto positieve effect komt uit op € 3.170.000.

Wijkontwikkeling

Het saldo van zowel het voordeel op de lasten (€ 635.000) als op de baten (€ 122.000) wordt met de gelijknamige reserve verrekend. De voor 2017 geprognosticeerde uitgaven zijn doorgeschoven naar 2018.