Programma 7 Burgerinitiatieven en publiekszaken

bedragen * € 1.000

Begroting 2017

Begroting 2017 na 3e wijziging

Jaarrekening 2017

Saldo rekening min begroting na wijziging

V/N

Lasten

2.900

2.918

2.770

148

V

Baten

-1.504

-1.504

-1.540

36

V

Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten

1.396

1.414

1.230

184

V

Mutaties in reserves

0

0

0

0

-

Gerealiseerd resultaat

1.396

1.414

1.230

184

V

Het saldo van de rekening en de begroting na wijziging wordt in belangrijke mate veroorzaakt door:

Lasten:

Overhead

Vanaf de begroting 2017 worden de overheadkosten in een afzonderlijk programma verantwoord. Bij de totstandkoming van de jaarrekening is scherp gekeken welke lasten tot de overhead behoren. In de realisatie wordt meer als overhead aangemerkt dan in de begroting. Hierdoor is er een tekort op het programma overhead en is er binnen dit programma sprake van een overschot van in totaal € 117.000.