Programma 2 Zorg (Wmo)

bedragen * € 1.000

Begroting 2017

Begroting 2017 na 3e wijziging

Jaarrekening 2017

Saldo rekening min begroting na wijziging

V/N

Lasten

37.583

38.616

37.267

1.349

V

Baten

-1.171

-2.471

-2.768

297

V

Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten

36.412

36.146

34.499

1.646

V

Mutaties in reserves

0

550

550

0

-

Gerealiseerd resultaat

36.412

36.696

35.049

1.646

V

Het saldo van de rekening en de begroting na wijziging wordt in belangrijke mate veroorzaakt door:

Lasten:

Hulp bij het huishouden

De trend van de afgelopen jaren heeft zich doorgezet. De keukentafelgesprekken zorgen voor minder aanvragen en lagere uitgaven dan begroot voor een bedrag van € 224.000.

Hulpmiddelen

Het gebruik van hulpmiddelen is lager uitgevallen dan begroot. Dit levert een voordeel op van € 391.000.

Overhead

Vanaf de begroting 2017 worden de overheadkosten in een afzonderlijk programma verantwoord. Bij de totstandkoming van de jaarrekening isacherp gekeken welke lasten tot de overhead behoren. In de realisatie wordt meer als overhead aangemerkt dan in de begroting. Hierdoor is er een tekort op het programma overhead en is er binnen dit programma sprake van een overschot van in totaal € 100.000.

Baten:

Eigen bijdrage Wmo

Aan eigen bijdragen Wmo is € 60.000 meer ontvangen dan begroot.

Lasten en baten:

Begeleiding

Er is een flinke slag gemaakt met het langer thuis wonen en weer sneller thuis laten wonen van mensen met (ernstige) psychische kwetsbaarheid. Dit betekent een stijgende lijn van indicaties en derhalve hogere lasten. Daarnaast zijn diverse eindafrekeningen met zorgaanbieders hoger uitgevallen dan geraamd. Per saldo een nadeel van € 419.000.

Beschermd wonen

Tekst Op beschermd wonen is het voordeel aan de lastenkant € 675.000 en aan de batenkant € 80.000. Dit wordt onder andere verklaard door het niet volledig besteden van het innovatiefonds Gewoon Thuis (restant circa € 275.000). Daarnaast geldt dat de transformatiekorting van 5% niet volledig is uitgekeerd (restant circa € 200.000) en vallen de uitgaven voor intramurale zorg lager uit ten opzichte van 2016.

Maatschappelijke opvang en vrouwenopvang

In 2017 is € 400.000 onttrokken aan de reserve MO/VO met name voor inzet voor het project 'omvorming van de bemoeizorg'. Een groot deel van dit bedrag is niet in 2017 ingezet. Dit enerzijds omdat de opstartfase van het project meer tijd heeft gekost dan verwacht. Daarnaast was de verwachting dat er meer frictiekosten zouden zijn. Per saldo is het voordeel aan de lastenkant € 396.000 en aan de batenkant € 40.000.

Bijdragen regiogemeenten

Voor diverse projecten heeft Gouda € 67.000 ontvangen van regiogemeenten. Hier staat een even groot bedrag aan lasten tegenover.