Voorstel verlenging investeringskredieten

In de Nota waardering en afschrijving vaste activa 2013 (WAA) is opgenomen dat aan het eind van een jaar alle kredieten worden afgesloten die volgens het CIP dat jaar als eindjaar hebben. Indien het krediet nog niet afgesloten kan worden, dient een toelichting te worden gegeven waarom is afgeweken van de planning. Indien op basis hiervan blijkt dat het eindjaar aangepast moet worden, wordt dit als voorstel voor aanpassing van het CIP afgewogen in de begrotingswijziging naar aanleiding van de jaarrekening.

In de navolgende overzichten zijn per programma de investeringen volgens het CIP met eindjaar 2016 opgenomen waarvan het voorstel is om deze niet af te sluiten per 31 december 2016 maar te verlengen tot 1 januari 2018.

Programma 1 Economie en stadsmarketing

Omschrijving (bedragen x € 1)

Toelichting

Restant bedrag 2018

Investeringen met economisch nut

Aanpassingen pand Zwolleweg 2 (2017)

De aanpassingen aan het gebouw vinden in 2018 plaats.

54.138

Totaal investeringen met economisch nut

54.138

TOTAAL PROGRAMMA 1

54.138

Programma 4 Jeugd, onderwijs en sport

Omschrijving (bedragen x € 1)

Toelichting

Restant bedrag 2018

Investeringen met economisch nut

Permanente uitbreiding De Triangel met 4 lokalen, Coniferensingel 20

Direct gekoppeld aan de verhuizing van de (V)so De Ark naar de Clematislaan is de verhuizing van een deel van de basisschool de Triangel. Het hiervoor gereserveerde krediet schuift door en zal nog worden gebaseerd op de planning in het definitieve IHP.

200.000

Renovatie /uitbreiding speelveld rugby

Wegens renovatie/uitbreiding doorgeschoven naar 2018.

137.250

Totaal investeringen met economisch nut

337.250

TOTAAL PROGRAMMA 4

337.250

Programma 5 Ruimtelijke ontwikkeling

Omschrijving (bedragen x € 1)

Toelichting

Restant bedrag 2018

Investeringen met economisch nut

Inv woonw-terreinen div. 51 plaatsen

In 2018 vinden nog uitgaven plaats ten laste van dit budget

32.417

Totaal investeringen met economisch nut

32.417

TOTAAL PROGRAMMA 5

32.417

Programma 6 Duurzaamheid en stedelijk beheer

Omschrijving (bedragen x € 1)

Toelichting

Restant bedrag 2018

Investeringen met economisch nut met heffing

AfvalScheidenLoont Voorbereidingskrediet

In 2018 vinden afrondende werkzaamheden plaats ten laste van dit investeringsbudget.

94.396

Ondergrondse containers afvalinzameling meerjarenplan deel 2009

Mede i.v.m. het project ASL vinden ook in 2018 nog uitgaven plaats op dit investeringsbudget.

135.867

Verbetering Afvalscheiding (voorheen "Verbeterplan gescheiden afvalinzameling 2004-2006")

Mede i.v.m. het project ASL vinden ook in 2018 nog uitgaven plaats op dit investeringsbudget.

72.894

Totaal investeringen met economisch nut met heffing

303.157

Investeringen met maatschappelijk nut

Goudse Poort: Hanzeweg

Een externe heeft de gasleiding nog niet verlegd. Hierdoor heeft de gemeente het werk nog niet kunnen uitvoeren.

32.010

Goudse Poort: VRI Nieuwe Gouwe Oostzijde

Een externe heeft de gasleiding nog niet verlegd. Hierdoor heeft de gemeente het werk nog niet kunnen uitvoeren.

135.750

Inr. openbaar gebied Fietsveiligheid 2017

In 2018 zijn uitgaven te verwachten op dit investeringsbudget.

100.000

Investeringen wegen grijs (voorheen PP) 2016

In 2018 vinden nog uitgaven plaats ten laste van dit budget.

311.016

PP CIP jaarschijf 2017

Restant jaarschijf 2017 overhevelen naar jaar gereed 2018.

1.280.000

VRI SLH Zeedijk en Nwe Gouwe_ Keerkring

In 2018 vinden nog uitgaven plaats ten laste van dit budget.

150.306

Totaal investeringen met maatschappelijk nut

2.009.082

TOTAAL PROGRAMMA 6

2.312.239

Programma 8 Veiligheid en bestuur

Omschrijving (bedragen x € 1)

Toelichting

Restant bedrag 2018

Investeringen met economisch nut

Vervanging camera toezicht js 2016

I.v.m. update planning vervanging camera's gaarne restant ad € 25.000 overhevelen naar krediet 7701885 (2019)

25.787

Totaal investeringen met economisch nut

25.787

TOTAAL PROGRAMMA 8

25.787

Algemene dekkingsmiddelen

Omschrijving (bedragen x € 1)

Toelichting

Restant bedrag 2018

Investeringen met economisch nut

MIVOP 2017 / Geheugen van Gouda

Extra bedrag mee van € 300.000 van andere kredieten voor MIVOP Generieke digitale infrastructuur 2018: € 300.000 en MIVOP gegeugen van Gouda voor € 275.000

575.000

Totaal investeringen met economisch nut

575.000

TOTAAL kostenplaatsen/algemene dekkingsmiddelen

575.000

TOTAAL GENERAAL

3.336.831