Stedelijke vernieuwing

Inleiding

Tot 2010 verliep de verantwoording over het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV) via de SiSa-bijlage. De afspraken over de verantwoording zijn nu opgenomen in twee bestuursovereenkomsten.

Bestuursovereenkomst

Voor het verkrijgen van het ISV in het derde investeringstijdvak (2010-2014) hebben op respectievelijk 7 en 14 december 2010 het college van gedeputeerde staten (GS) en het college van burgemeester en wethouders (B en W) besloten een bestuursovereenkomst voor de onderdelen wonen, geluid en bodem-nazorg te ondertekenen. Daarnaast hebben GS en B en W op 9 februari 2012 een bestuursovereenkomst voor het onderdeel bodem-spoedeisende locaties ondertekend. Deze overeenkomsten zijn tevens de gemeentelijke aanvragen tot verlening van investeringsbudget. In de bestuursovereenkomsten zijn de afspraken vastgelegd waarover het college jaarlijks verantwoording moet afleggen. Het betreft afspraken over zowel de oude investeringstijdvakken 2000-2004 en 2005-2009 als het nieuwe investeringstijdvak 2010-2014.

Verantwoording

In overeenstemming met de provinciale verordening ISV legde het college tot en met 2014 jaarlijks via de jaarrekening verantwoording af aan de gemeenteraad. De provincie ontving dan vóór 15 juli na afloop van het begrotingsjaar de jaarrekening van de gemeente. Door het opnemen van een paragraaf stedelijke vernieuwing is de verantwoording van het investeringsbudget zichtbaar. In de jaarrekening 2010 is voor het eerst op deze wijze verantwoording afgelegd. Voor zowel de bestuursovereenkomst over de onderdelen wonen, geluid en bodem-nazorg als de bestuursovereenkomst over het onderdeel bodem-spoedeisende locates is de verantwoording in de jaarrekening 2014 tevens de eindverantwoording.

Vaststellingsbeschikking

Op basis van de eindverantwoording inde jaarrekening2014 2015 heeft de provincie in 2016 een vaststellingsbesluit genomen voor enerzijds de budgetten wonen, geluid en bodem-nazorg en anderzijds het budget bodem-spoedeisende locaties. Hierin is als voorwaarde opgenomen dat het college alleen nog aan de gemeenteraad verantwoording behoeft af te leggen over de in de beschikking vermelde prestaties.

Afspraken

Hierna volgt beknopt de stand van zaken rond de in de vaststellingsbeschikkingen vermelde prestaties en financiën over (2015 tot en met) 2017.

Prestaties vaststellingsbeschikking ISV-3 wonen, geluid en bodem-nazorg

Inhoudelijke afspraken

Stand ultimo 2017

Is de prestatie volledig gerealiseerd in de periode 2015-2017 (ja/nee)I

Is de prestatie niet volledig gerealiseerd, geef een verklaring

Is de presetatie niet volledig gerealiseerd, wordt die alsnog later gerealiseerd en wanneer (jaartal)?

1.

Afronden tweede fase van fysieke ingrepen in het ‘groene; gemeentelijke monument Van Bergen IJzendoornpark.

Het project is in 2015 afgerond.

Ja.

N.v.t.

N.v.t.

2.

Afronden van ISV2-verplichting sanering van het Bolwerk (Poortgebouw).

In 2017 heeft de vaststelling van de stabiele eindsituatie niet plaatsgevonden. De sanering is hierdoor nog niet afgerond.

Nee.

De monitoring van het grondwater is nog niet afgerond. Nadat door de monitoring is komen vast te staan dat is voldaan aan de saneringsdoelstelling van het grondwater, kan de beschikking worden afgegeven. Hiermee wordt fase 3 van de sanering bereikt en daarmee kan de gehele sanering worden afgerond.

Ja zodra er een stabiele eindsituatie is bereikt. Dit gebeurt naar verwachting in 2018.

3.

Afronden van ISV2-verplichting realisering van circa 25 woningen in Middenwillens.

29 woningen zijn in 2015 opgeleverd.

Ja.

N.v.t.

N.v.t.

4.

Uitvoeren project Erasmusstraat/Veerstraat.

Het project is in 2015 financieel afgewikkeld en daarmee afgerond.

Ja.

N.v.t.

N.v.t.

5.

Uitvoeren project Walvisstraat/Herenstraat.

Het project is in 2017 financieel afgewikkeld en daarmee afgerond.

Ja.

N.v.t.

N.v.t.

6.

Uitvoeren subsidieverplichtingen Restauraties Gemeentelijke Monumenten.

Eind 2017 stond nog voor een bedrag van € 74.196,- aan subsidieverplichtingen open.

Nee.

Subsidieactiviteiten moeten binnen 3 jaar na verlening gereed gemeld worden, tenzij hiervoor een andere termijn is afgesproken. Van de subsidieverplichtingen zijn er 1 uit 2015, 3 uit 2016 en 13 uit 2017 nog niet afgewikkeld. Zie ook bij 18.

Ja, zie bij 18.

7.

Project Omvorming Beplanting van Bergen IJzendoorn (fase 2).

Zie bij 1.

Ja.

N.v.t.

N.v.t.

8.

Subsidieverplichtingen Wonen boven Winkels.

De laatste subsidie gedekt uit ISV3 is in 2015 uitbetaald.

Ja.

N.v.t.

N.v.t.

9.

Herinrichting openbaar gebied bij woningbouw; de Oversteek, ter grootte van € 50.000.

De woningen in de Georgina Sanderstoren waren eind 2017 nog in aanbouw en het definitief ontwerp voor de Oversteek was gereed.

Nee.

De herinirichting van het openbaar gebied vindt in het eerste helft van 2018 plaats, zodra de laatste woning aan de Oversteek is opgeleverd.

Ja, 2018.

10.

Herinrichting openbaar gebied bij woningbouw: Roerdompstraat, ter grootte van €40.000

De project (aanleg speeltuin) is in 2017 opgeleverd, financieel afgewikkeld en daarmee afgerond. De woningen aan de Roerdompstraat die indirect aan dit project gekoppeld zijn, waren eind 2017 nog in aanbouw en worden in 2018 opgeleverd.

Ja.

N.v.t.

N.v.t.

11.

Verbetering fysieke woonomgeving kwetsbare buurten: Estafetteweg, ter grootte van € 30.000.

Het project, de aanpassing van de kruising, is in 2017 uitgevoerd maar tegen lagere kosten dan geraamd.

Ja.

N.v.t.

N.v.t.

12.

Verbetering fysieke woonomgeving kwetsbare buurten: Bemadottelaan, ter grootte van € 9.000.

Het project, plaatsen van fietsenstallingsplaatsen, is niet doorgegaan

Nee.

Het project bleek bij nader inzien niet uitvoerbaar.

Nee.

13.

Het deelbudget van € 5000,- blijven inzetten voor de subsidieactiviteit ‘het gebruiken van kwaliteitsinstrumentarium toekomstgericht bouwen’ uit de Subsidieverordening stedelijke vernieuwing 2011. Als de subsidieregeling in 2016 onbenut blijft, het geld voor 31 december 2017 op een andere wijze voor dit doel inzetten.

In 2016 bleef de subsidieregeling onbenut. Het geld is daarop eind 2017 als impulsachtig budget verplicht.

Nee.

Het geld is in 2017 ingezet voor de toepassing van het instrument GPR-Gebouw en de afgesproken ambitie score 8 (onderscheidend duurzaam) in het woningbouw-project Middenwillens fase 3. dat in 2018 tot uitvoering komt.

Ja, 2018.

14.

Het restantbedrag investeringsbudget Geluid, € 125.000,00, heeft u in zijn geheel verplicht voor het van de A-lijst afvoeren van de woningen in de projecten Geluidwerende Maatregelen Woningen Punt en omgeving en Geluidwerende Maatregelen Woningen Spoorstraat en omgeving.

Het geluidsaneringsproject Punt is in 215 afgerond, maar het geluidsaneringsproject Spoorstraat loopt nog. Er moet nog bij zeven woningen een voorziening getroffen worden.

Nee.

In 2017 veel energie gestoken in het op een lijn krijgen van eigenaar en huurder of er wel of niet geluidsisolatie zal worden aangebracht (en heel praktisch het openen van de voordeur als er iemand in wil voor onderzoek). Alle neuzen lijken nu dezelfde kant op te staan en de aannemer kan naar verwachting in 2018 aan de slag.

Ja, 2018.

15.

Het restantbudget investeringsbudget nazorg, € 24.500,00 is in zijn geheel verplicht voor de nazorg in 2015 en 2016 van de bodemsaneringslocatie Groenhovenpark.

Het restantbudget van € 24.500 is in 2015 betaald en besteed aan de nazorg in 2015 en 2016.

Ja.

N.v.t.

N.v.t.

Prestaties vaststellingsbeschikking ISV-3 bodem-spoedeisende locaties

Inhoudelijke afspraken

Stand ultimo 2017

Is de prestatie volledig gerealiseerd in de periode 2015-2017 (ja/nee)

Is de prestatie niet volledig gerealiseerd, geef een verklaring

Is de presetatie niet volledig gerealiseerd, wordt die alsnog later gerealiseerd en wanneer (jaartal)?

16.

Het op voldoende informatieniveau brengen van de spoedeisende locatie Korte Tiendeweg 11-13 (verspreiding).

De locatie is als ‘ernstig, niet spoedeisend’ beschikt op 16 februari 2016 en daarmee afgewikkeld.

Ja.

N.v.t.

N.v.t.

17.

Als de locatie Korte Tiendeweg 11-13 spoedeisend blijkt te zijn, de nodige voorbereidingen te (laten) treffen om de sanering dan wel de beheersing van de locatie zo spoedig mogelijk na 31 december 2015 mogelijk te maken (aandachtspunt: wellicht is een deel van het budget nodig als cofinanciering van de sanering van de locatie Korte Tiendeweg).

De locatie is als ‘ernstig, niet spoedeisend’ beschikt op 16 februari 2016 en daarmee afgewikkeld.

Ja.

N.v.t.

N.v.t.

18.

Het restantbudget (tot een maximum van) € 194.177,00 aanwenden voor verstrekken van subsidies ten behoeve van het restaureren van gemeentelijke monumenten. De hoogte van het restantbudget is afhankelijk van de uiteindelijke gemeentelijke kosten die gemoeid zijn met de aanpak van de locatie Korte Tiendeweg 11-13.

Het volledige bedrag is inmiddels beschikbaar gesteld voor de subsidieregeling restaureren van gemeentelijke monumenten. De subsidieregeling loopt in principe zolang er budget beschikbaar is. Het subsidieplafond 2018 is vastgesteld op de hoogte van het nog beschikbare restantbudget eind 2017. Zie ook 6.

Nee.

Het restantbudget is nog niet volledig verplicht of besteed. De uiteindelijke besteding van dit restantbudget hangt samen met het aantal ingediende aanvragen en de daarmee gemoeide subsidie-bedragen. Subsidieactiviteiten moeten binnen 3 jaar na verlening gereed gemeld worden, tenzij hiervoor een andere termijn is afgesproken.

Ja, uiterlijk 2021 als er in 2018 voldoende aanvragen ingediend worden en er geen uitstel van de gereedmeldingstermijn wordt verstrekt.

Financiële stand van zaken

Stand per 1-1-2017

Uitgaven 2017

Verplichtingen per 31-12-2017

Stand per 31-12-2017

ISV-wonen, geluid en bodem-nazorg

€ 699.000

€ 65.850

€ 426.450

€ 206.700

ISV-bodem spoedeisenende locaties

€ 26.700

€ 0

€ 0

€ 26.700

stand van februari 2018

In 2018 zal het college eventuele nog eventuele nog beschikbare ISV-middelen met een impulsachtig karakter toedelen aan activiteiten/projecten die passen binnen het doel van stedelijke vernieuwing.