Reserves en voorzieningen

Reserves

Overzicht verloop reserves

Naam reserve (bedragen * € 1.000)

Saldo 01-01-2017

Toevoeging

Onttrekking

Bestemming resultaat 2016

Saldo 31-12-2017

Programma 1

Reserve cultuur en erfgoedfonds

135

0

0

50

185

Programma 2

Reserve maatschappelijke opvang en vrouwenopvang

2.931

899

599

1.035

4.265

Programma 5

Reserve wijkontwikkeling

654

175

0

0

829

Reserve actualiseren en digitaliseren bestemmingsplannen

69

0

0

0

69

Reserve bouwleges

0

0

0

0

0

Reserve civieltechnische werken en plankosten De 3 Notenboomen

0

0

3

284

281

Reserve civieltechnische werken en plankosten Bolwerk

0

0

3

518

515

Reserve voormalige NIEGG Spoorzone en Westergouwe

0

0

0

1.750

1.750

Programma 6

Reserve parkeren

658

34

40

20

672

Reserve Zuidelijk stationsgebied

4.538

0

300

0

4.238

Reserve Revitalisering Goudse Poort

0

0

25

961

936

Programma 8

Reserve niet-gesprongen explosieven WO2

1.943

279

280

0

1.942

Overhead

Reserve organisatieontwikkeling

860

518

691

0

687

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Algemene reserve

15.630

85

4.691

5.299

16.323

Reserve cofinanciering regionale projecten

0

710

0

0

710

Reserve sociaal domein

5.431

759

426

3.035

8.799

Egalisatiereserve openbare ruimte

0

3.500

0

0

3.500

Reserve Individueel keuzebudget (IKB)

0

0

0

0

0

TOTAAL

32.849

6.959

7.058

12.951

45.701

Onderstaand volgt een toelichting per reserve.

Programma 1

Reserve Cultuur en erfgoedfonds

Het college heeft besloten de reserve van het cultuur- en erfgoedfonds te bestemmen voor het op te tuigen Fonds 1272 ter financiering van de festiviteiten en activiteiten in 2021/2022. Ook de bijdragen van private partijen, de opbrengsten vanuit eventuele crowdfunding en/of de mogelijke samenwerking met organisaties als het VSB fonds, krijgen een plek in Fonds 1272.

Via de resultaatbestemming 2016 is € 50.000 aan deze reserve toegevoegd. Aan de raad zal worden voorgesteld bij de bestemming van het resultaat 2017 € 27.000 toe te voegen.

Programma 2

Reserve maatschappelijke opvang en vrouwenopvang

De gemeente Gouda krijgt als centrumgemeente via decentralisatie-uitkeringen van het Rijk middelen voor maatschappelijke opvang, vrouwenopvang en beschermd wonen. Deze middelen worden regionaal ingezet. Eventuele overschotten worden toegevoegd aan deze bestemmingsreserve. In 2017 zijn de saldi uit 2016 toegevoegd aan deze reserve, daarnaast is er tussentijds € 900.000 toegevoegd, zijnde het geprognosticeerde overschot op beschermd wonen 2017. Onttrokken zijn middelen voor de omvorming van bemoeizorg en zwerfjongerenopvang.

Programma 5

Reserve wijkontwikkeling

Deze reserve is bestemd voor de dekking van de kosten van de wijkontwikkelingsprojecten. Aan de raad zal worden voorgesteld om een bedrag van € 256.000 aan deze reserve toe te voegen.

Reserve actualiseren en digitaliseren bestemmingsplannen

Deze reserve is bestemd voor regulering van over meerdere jaren te maken kosten ten behoeve van werkzaamheden, mede door en voor derden, met betrekking tot actualiseren en digitaliseren van bestemmingsplannen. In 2017 is de reserve niet gewijzigd.

Reserve bouwleges

De reserve bouwleges is bestemd voor de verevening van kosten en opbrengsten gerelateerd aan de verstrekte bouwvergunningen. De werkzaamheden gerelateerd aan bouwvergunningen beslaan veelal meerdere jaren terwijl de legesinkomsten in één jaar verantwoord worden.

Tijdens de accountantscontrole van de concept-jaarstukken 2017 is aan het licht gekomen dat de toevoeging van € 585.000 aan de reserve bouwleges, waartoe de gemeenteraad heeft besloten bij de vaststelling van de jaarstukken 2016, op basis van voortschrijdend inzicht formeel niet is toegestaan. Voorgesteld wordt daarom de raad dit onderdeel van het besluit in te laten trekken. Het betreffende bedrag komt daarmee ten gunste van de algemene reserve.

Reserve civieltechnische werken en plankosten De 3 Notenboomen en Reserve civieltechnische werken en plankosten Bolwerk

De nazorgbudgetten van de afgesloten grondexploitaties Bolwerk en Drie Notenboomen zijn bij het vaststellen van de jaarrekening 2016 in een reserve gestort. Deze bedragen zijn nog steeds nodig voor de afronding van de ontwikkeling van deze twee gebieden. Na de stagnatie in de crisisperiode is de ontwikkeling voor deze twee locatie's weer gestart.

Reserve voormalige NIEGG Spoorzone en Westergouwe

Het MPG 2017 sloot met een positief netto resultaat. De raad heeft bij het vaststellen van de jaarrekening 2016 besloten om dit resultaat in een nieuw te vormen reserve Voormalige NIEGG Spoorzone en Westergouwe te storten.

De BBV-regels rondom niet in exploitatie genomen gronden (NIEGG) zijn in 2016 veranderd. De NIEGG-gronden van Westergouwe en Spoorzone zijn overgeheveld naar Materiële Vaste Activa (MVA). De waarde van de voormalige NIEGG gronden moet uiterlijk voor 31-12-2019 zijn gewaardeerd, op maximaal de marktwaarde in huidige staat. Deze waarde hangt onder andere af van marktontwikkelingen en bestemmingsplan. Op dit moment is nog onzeker of en hoe groot deze afwaardering zal zijn.

Mocht de raad besluiten om voor 31 december 2019 (een deel van) deze gronden in exploitatie te nemen door een grondexploitatie te openen, dan zal het risico op een afwaardering afnemen.

Programma 6

Reserve parkeren

Deze reserve wordt gevoed door afkoopsommen die worden betaald als bij de afgifte van bouwvergunningen niet (volledig) kan worden voldaan aan de normering van het aantal te realiseren parkeerplaatsen op eigen terrein. Gelet op het vorenstaande dient deze reserve te worden aangewend voor de aanleg van parkeerplaatsen, het treffen van parkeerregulerende maatregelen en andere voorzieningen in het kader van het betaald en/of belanghebbendenparkeren. In 2017 is conform de programmabegroting een bedrag van € 40.000 aan deze reserve onttrokken in verband met de uitbreiding van parkeerterrein Klein Amerika. De toevoeging aan deze heeft betrekking op het batig saldo inkomsten Stationsgarage.

Reserve Zuidelijk Stationsgebied

Op 22 juni 2016 heeft de raad ingestemd met de herontwikkeling Zuidelijk Stationsgebied. De reserve Spoorse Doorsnijdingen en de reserve Ketenmobiliteit zijn opgeheven en samengevoegd tot deze reserve. De reserve is eveneens gevoed met de subsidies die reeds voor dit project zijn ontvangen. De onttrekking van € 300.000 heeft betrekking op de in 2017 gemaakte plankosten.

Reserve Revitalisering Goudse Poort

De raad heeft bij het vaststellen van de jaarrekening 2016 besloten om de nog beschikbare incidentele middelen voor de revitalisering van de Goudse Poort te storten in een nieuw te vormen reserve. Deze reserve is bestemd om structurele kapitaallasten voor infrastructuur in het Goudse Poort af te dekken en (co)financiering bij de Versnellingskamer mogelijk te maken.

Programma 8

Reserve niet gesprongen explosieven WO2

Deze reserve is gevormd voor de middelen die ontvangen worden voor het opsporen en ruimen van niet gesprongen explosieven. Kosten en opbrengsten die hierop betrekking hebben worden met deze reserve verrekend. De in 2017 ontvangen zogenaamde suppletie-uitkering is in dat jaar grotendeels aan de diverse aanvragers uitbetaald.

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Algemene reserve

Deze reserve wordt gebruikt voor de afwikkeling van het rekeningresultaat.

Het gerealiseerde resultaat van de jaarrekening 2016 bedroeg € 12.951.000 positief. Vanuit dit saldo hebben in 2017 enkele verrekeningen met reserves plaatsgevonden. Per saldo is € 4.789.000 ten gunste van de algemene reserve gekomen.

In 2017 is € 85.000 toegevoegd ter versterking van het weerstandsvermogen.

Voor opnieuw beschikbaar te stellen budgetten is € 1.861.000 aan de reserve onttrokken. € 710.000 is afgezonderd voor de nieuwe reserve cofinanciering regionale projecten. € 125.000 is beschikbaar gesteld op grond van het Actieprogramma van het college. Met de 3e begrotingswijziging 2017 is € 880.000 overgeheveld naar de voorziening riolering. Ten slotte is conform de begroting € 1.114.000 aan de reserve onttrokken.

Reserve cofinanciering regionale projecten

Voor de cofinanciering van regionale projecten is een reserve van € 710.000 gevormd als onderdeel van de algemene reserve. In 2017 is deze reserve niet aangewend.

Egalisatiereserve openbare ruimte

Aan de egalisatiereserve openbare ruimte wordt het voordeel toegevoegd dat ontstaat door het verplicht activeren van investeringen maatschappelijk nut openbare ruimte. De daarmee samenhangende verlaging van de dotatie aan de voorziening groot onderhoud openbare ruimte en het opvoeren van kapitaallasten heeft een positief resultaat tot gevolg. Dit voordeel wordt gedoteerd aan deze reserve.

Reserve sociaal domein

De reserve sociaal domein is ingesteld bij de eerste begrotingswijziging 2016. De reserve wordt gevoed door overschotten op programma 2 Zorg (Wmo), programma 3 werk en inkomen en de productgroep jeugd, uitgezonderd product MO/VO (maatschappelijke opvang, vrouwenopvang) en Beschermd wonen. In 2017 zijn saldi 2016 toegevoegd aan deze reserve. Onttrokken zijn middelen voor de transformatie sociaal domein en modernisering sociale dienst.

Reserve organisatieontwikkeling

Deze reserve wordt breed ingezet ter dekking van zowel reeds in gang gezette als toekomstige organisatie-ontwikkelingen. In 2017 is € 518.000 aan deze reserve toegevoegd. De onttrekking bedroeg € 691.000.