Voorzieningen

Overzicht verloop voorzieningen

Naam voorziening (bedragen * € 1.000)

Saldo 1-1-2017

Toevoeging

Vrijval

Aanwending

Saldo 31-12-2017

Programma 1

Voorziening verhuurdersonderhoud schouwburg

207

174

104

277

Voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen en objecten

887

775

545

1.117

Programma 4

Voorziening planmatig onderhoud gemeentelijke onderwijsgebouwen

226

243

86

383

Programma 5

Voorziening civieltechnische werken en plankosten Verswollezone

75

59

16

0

Programma 6

Voorziening onderhoud stationsgarage

100

46

0

146

Voorziening groot onderhoud openbare ruimte

6.084

3.541

4.304

5.321

Voorziening verwerking afvalstoffen

60

95

0

155

Voorziening riolering

6.867

3.000

0

9.867

Programma 8

Voorziening deelname grondbank Zuidplas

1.440

0

1.440

Voorziening pensioenaanspraken (voormalig) wethouders

5.801

258

579

5.481

Voorziening groot onderhoud brandweerkazerne

555

43

100

498

Overhead

Voorziening onderhoud Huis van de Stad

43

42

37

48

Voorziening spaaruren verlof

70

1

25

46

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Voorziening pijporgel aula begraafplaats

53

0

0

53

TOTAAL

22.468

8.218

59

5.796

24.832

Onderstaand volgt een toelichting per voorziening.

Programma 1

Voorziening verhuurdersonderhoud schouwburg

Deze voorziening is bestemd voor het nivelleren van de uitgaven verhuurdersonderhoud aan het schouwburgcomplex gelegen aan de Boelekade 67. Het meerjarig onderhoudsplan is vastgesteld door het college op 21 januari 2014. Op basis hiervan is € 174.000 aan deze voorziening toegevoegd. In de loop van 2017 is € 104.000 besteed wegens onderhoudswerkzaamheden.

Voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen en objecten

Deze voorziening is bestemd voor het nivelleren van uitgaven aan planmatig onderhoud aan gemeentelijk pandenbezit. Op 21 januari 2014 is het meerjarenonderhoudsplan vastgesteld door het college. In 2017 heeft naastt de reguliere toevoeging van € 712.000 ook een aanvullende dotatie van € 63.000 aan de voorziening plaatsgevonden. Dit in verband met ontvangen BRIM-subsidies. Er is voor € 545.000 aan onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd.

Programma 4

Voorziening planmatig onderhoud gemeentelijke onderwijsgebouwen

De bekostiging voor de onderhoudsvoorzieningen voor schoolgebouwen is vanaf 1 januari 2015 geen taak meer voor de gemeente. Schoolbesturen ontvangen deze middelen vanaf dat moment rechtstreeks van het Rijk. De gemeente blijft nog wel verantwoordelijk voor nieuwbouw, uitbreiding, medegebruik, eerste inrichting, vandalismeschades en constructiefouten.

De voorziening is vanaf 2015 nog bestemd voor meerjarig onderhoud aan bruikleenscholen en gymzalen. Tevens wordt het meerjarig onderhoud aan de Burgemeester Martenssingel (vanwege gebruik door de GSG) uit deze voorziening voldaan. Inkomsten in het kader van uitvoeringsregels verhuur en medegebruik in het primair en speciaal onderwijs werden tot 2014 aan de voorziening toegevoegd en besteed aan duurzaamheidsmaatregelen. Per 1 januari 2015 is hiermee gestopt.

Programma 5

Voorziening civieltechnische werken en plankosten Jan Verswollezone

In 2015 is de grondexploitatie van de Jan Verswollezone afgesloten en is voor de nog uit te voeren werkzaamheden een voorziening gevormd. Alle werkzaamheden zijn in 2017 afgerond waarmee het restant van het nazorgbudget kan vrijvallen.

Programma 6

Voorziening onderhoud Stationsgarage

Deze voorziening is bestemd voor het uitvoeren en nivelleren van uitgaven voor groot onderhoud aan de nieuwe Stationsgarage. In 2017 is een bedrag van € 46.000 in deze voorziening gestort.

Voorziening groot onderhoud openbare ruimte

Deze voorziening is bestemd voor de egalisatie van beschikbare middelen en kosten groot onderhoud van de openbare ruimte (groot onderhoud van wegen plus kunstwerken, water en groen) zoals is opgenomen in het P(roject)P(rogramma), PP als onderdeel van het Integraal Uitvoerings Plan (IUP). Jaarlijks wordt een bedrag in deze voorziening gestort. Op basis van een projectmatige aanpak wordt het groot onderhoud uitgevoerd.

In 2017 is € 3.541.000 aan deze voorziening toegevoegd en is € 4.304.000 aan deze voorziening onttrokken. De toevoeging 2017 en de onttrekking 2017 is aanmerkelijk lager omdat nieuwe BBV-regelgeving voorschrijft dat met ingang van 2017 investeringen openbare ruimte met een maatschappelijk nut geactiveerd dienen te worden. Deze uitgaven worden vanaf 2017 op een investeringsbudget verantwoord.

Voorziening verwerking afvalstoffen

Bij de inzameling en verwerking van afvalstoffen is volledige kostendekking uitgangspunt. Deze voorziening is een egalisatievoorziening, waarop geen meerjarig onderhoudsplan van toepassing is. Het uiteindelijke jaarlijkse exploitatieresultaat wordt op nacalculatiebasis bepaald en aan deze voorziening toegevoegd of onttrokken. Een nevendoel van deze voorziening is het bevorderen van een gelijkmatig tariefverloop bij onregelmatige lasten. In 2017 is € 95.000 aan deze voorziening toegevoegd.

Voorziening riolering

Bij de riolering is volledige kostendekking uitgangspunt. Deze voorziening is een egalisatievoorziening, waarop geen meerjarig onderhoudsplan van toepassing is. Het uiteindelijke jaarlijkse exploitatieresultaat wordt op nacalculatiebasis bepaald en aan deze voorziening toegevoegd of onttrokken. Deze voorziening heeft als nevendoel een gelijkmatig tariefverloop te bevorderen bij onregelmatige lasten. De kosten die gemaakt worden ten behoeve van riolering worden gedekt door inkomsten rioolrechten. In 2017 is een bedrag van € 3.000.000 aan deze voorziening toegevoegd.

Programma 8

Voorziening groot onderhoud brandweerkazerne

Deze voorziening is bestemd voor het uitvoeren en nivelleren van uitgaven voor groot onderhoud aan de nieuwe brandweerkazerne. Op 21 januari 2014 is het nieuwe meerjarenonderhoudsplan vastgesteld door het college. Conform dit plan is een bedrag van € 43.000 in deze voorziening gestort en zijn voor € 100.000 aan onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd.

Voorziening pensioenaanspraken (voormalig) wethouders

Politieke ambtsdragers in functie bouwen pensioenaanspraken op. Voor de gemeente Gouda betreft dit de wethouders. Deze pensioenaanspraken komen ten laste van de gemeente Gouda. In tegenstelling tot deelnemers aan het ABP vindt voor de Appa geen premieafdracht plaats van de gemeente aan een pensioenfonds. De pensioenen van de wethouders worden gefinancierd uit de exploitatie van de gemeente op het moment dat dit pensioen wordt uitbetaald aan betrokkene. Op grond van artikel 44 van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) dient een voorziening voor de pensioenaanspraken (voormalig) wethouders te worden gevormd. Ter financiering van de opgebouwde pensioenaanspraken en -rechten op (partner)pensioen van (voormalig) wethouders is per 31 december 2017 een voorziening beschikbaar van € 5.481.000.

De actuele actuariële berekeningen leiden in 2017 tot een aanvullende dotatie aan de voorziening van € 198.000. Door veranderingen in de aannames van de berekeningen kan het benodigde bedrag in de voorziening sterk veranderen van jaar tot jaar.

Voorziening deelname grondbank Zuidplas

De RZG Grondbank Zuidplas is opgericht om strategische aankopen te doen in de Zuidplaspolder. De gemeente Gouda neemt voor 6% deel in de grondbank. In 2017 heeft geen mutatie in de voorziening plaatsgevonden.

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Voorziening spaaruren verlof

De voorziening biedt de benodigde financiële dekking voor toekomstige verplichtingen die voortvloeien uit de binnen de organisatie opgebouwde spaaruren. De afspraken met betrekking tot deze spaarvariant werden in een zogenaamd spaarcontract tussen werkgever en werknemer vastgelegd. Per jaar kon niet meer dan de opgebouwde compensatie-uren worden gespaard. Tevens was het maximaal te sparen uren gemaximaliseerd tot 1 jaar per medewerker. Door invoering van de levensloopregeling is de verlofspaarregeling met ingang van 1 april 2006 vervallen.

In 2017 is er aan verlof op basis van spaaruren een bedrag van € 25.000 opgenomen. Er heeft een dotatie van € 1.000 aan de voorziening plaatsgevonden als gevolg van actualisatie van het uurloon. Het saldo per 31 december 2017 betreft de waarde-aanspraak van drie medewerkers.

Voorziening onderhoud Huis van de Stad

Deze voorziening is bestemd voor het nivelleren van uitgaven van planmatig onderhoud aan het Huis van de Stad. De jaarlijkse dotatie aan deze voorziening wordt elk jaar aangewend voor de onderhoudskosten van dit pand, die gebaseerd zijn op de meerjarige technische onderhoudsplanning.

Voorziening pijporgel aula begraafplaats

Op deze voorziening is geen meerjarig onderhoudsplan van toepassing. Deze voorziening heeft betrekking op een legaat dat door de gemeente Gouda als legataris beheerd wordt. Het legaat dient gebruikt te worden voor de restauratie van het pijporgel op de begraafplaats IJsselhof te Gouda. Restauratie van dit orgel zal worden uitgevoerd door de beheerder/ eigenaar van deze begraafplaats. Op dit moment is niet bekend op welke termijn Yarden deze restauratiewerkzaamheden gaat uitvoeren.