Verbonden partijen

Verbonden partijen

Doel

Promen

Promen voert voor Gouda de Wet sociale werkvoorziening (WSW) via een gemeenschappelijke regeling uit. Kerntaak is het bieden van betaald werk en ontwikkelingsmogelijkheden aan inwoners met een arbeidsbeperking met een WSW-indicatie. Daarnaast voert Promen in opdracht van de individuele gemeenten re-integratie activiteiten uit voor werkzoekenden die ondersteund worden op grond van de Participatiewet. Dit in de vorm van leerwerkplaatsen, werkervaringsplaatsen en aangepast(e) werk(plekken) zowel binnen als buiten de locaties van Promen in Gouda en Capelle aan den IJssel. Het beleid is er vooral op gericht de medewerkers zoveel mogelijk in een reguliere omgeving te laten werken op werkzaamheden die voor Promen rendabel zijn.

Promen voert doelstellingen uit de programmabegroting (programma 3) uit:

1 Iedereen die kan werken, werkt naar vermogen of is actief voor de samenleving.

2 Voor wie dat nodig heeft is een veilig vangnet beschikbaar (in dit geval in relatie tot werk).

Promen

Doel van het programma Werk en inkomen is dat iedereen die kan werken, werkt naar vermogen of actief is voor de samenleving. Voor wie dat nodig heeft is een veilig vangnet beschikbaar. Promen levert een bijdrage aan het realiseren van de doelstellingen van het programma Werk en inkomen door het bieden van werk en ontwikkelmogelijkheden aan inwoners met een WSW-indicatie en aan inwoners die ondersteuning ontvangen op grond van de Participatiewet.

Ontwikkelingen 2018 en eventuele risico's

In de zomer van 2017 is het bestuurlijke besluit genomen dat Promen deze rol behoudt voor de toekomst en dat er een juridische en financiƫle scheiding komt tussen de WSW en Participatiewet. De Participatiewet-activiteiten zullen vanaf 2018 in een aparte BV worden ondergebracht, waarbij gemeenten individuele ruimte houden om hun dienstverlening vraaggericht in te vullen. Daarnaast is besloten dat Promen een transitieplan moet gaan opstellen om de verwachte inkrimping van het bedrijf vorm te geven. Voorts zijn de eerste stappen gezet naar een nieuwe lokale samenwerkingsconstructie.