Wettelijk voorgeschreven beleidsindicatoren

Nr.

Indicator

Meeteenheid

Periode

Gouda

Nederland

Bron

1

Winkeldiefstal per 1.000 inwoners

aantal per 1.000 inwoners

2016

2,7

2,3

CBS - Diefstallen

2

Diefstal uit woning per 1.000 inwoners

aantal per 1.000 inwoners

2016

9

3,3

CBS - Diefstallen

3

Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners

aantal per 1.000 inwoners

2016

6,9

5,3

CBS - Geregistreerde criminaliteit en diefstallen

4

Vernieling en beschadiging per 1.000 inwoners

aantal per 1.000 inwoners

2016

8,8

5,6

CBS - Geregistreerde criminaliteit en diefstallen

5

Verwijzingen Halt per 10.000 inwoners van 12-17 jaar

aantal per 10.000 inwoners

2016

117

137

Bureau Halt

6

Hardekernjongeren

per 10.000 inwoners

2014

4,6

1,3

Korps Landelijke Politiediensten (KLPD)

Wettelijke indicatoren op basis van eigen bronnen

7

Formatie

Fte per 1.000 inwoners

Nvt.

eigen gegevens

8

Bezetting

Fte per 1.000 inwoners

2017

6,12

eigen gegevens

9

Apparaatskosten

Kosten per inwoner

2017

€ 561

eigen gegevens

10

Externe inhuur

Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen

2017

18%

eigen gegevens

11

Overhead

% van totale lasten

2017

10%

eigen gegevens

Nr.

Indicator

Toelichting

1

Winkeldiefstal per 1.000 inwoners

Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners

2

Diefstal uit woning per 1.000 inwoners

Het aantal diefstallen uit woningen, per 1.000 inwoners

3

Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners

Het aantal geweldsmisdrijven, per 1.000 inwoners; voorbeelden van geweldsmisdrijven: seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord of doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.).

4

Vernieling en beschadiging per 1.000 inwoners

Het aantal vernielingen en beschadigingen, per 1.000 inwoners.

5

Verwijzingen Halt per 10.000 inwoners van 12-17 jaar

Het aantal verwijzingen naar Halt, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 12-17 jaar.

6

Hardekernjongeren

Het aantal hardekern jongeren, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 12-24 jaar.

7

Formatie

De toegestane formatie in fte van het ambtelijk apparaat van de gemeente voor het begrotingsjaar op peildatum 1 januari. In Gouda is dit niet van toepassing omdat de gemeente niet werkt met het principe van toegestane formatie.

8

Bezetting

Het geraamde werkelijk aantal fte's van het ambtelijk apparaat van de gemeente dat werkzaam is op peildatum 1 januari van het begrotingsjaar (Het is niet gebruikelijk de werkelijke bezetting voor een toekomstig begrotingsjaar in te schatten. Voor de begroting 2018 wordt gerekend met de bezetting van 1 januari 2017).

9

Apparaatskosten

Alle personele en materiële kosten die verbonden zijn aan het functioneren van de organisatie, exclusief griffie en bestuur.

10

Externe inhuur

Het uitvoeren van werkzaamheden in opdracht van een bij de gemeente in dienst zijnde opdrachtgever, door een private organisatie met winstoogmerk, door middel van het tegen betaling inzetten van personele capaciteit en deskundigheid, zonder dat daar een arbeidsovereenkomst of aanstelling tussen organisatie en de daarbij ingezette personen aan ten grondslag ligt.

11

Overhead

Alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces in verhouding tot het totaal saldo van de lasten (exclusief toevoegingen aan reserves) volgens de begroting.