Verbonden partijen

Verbonden partijen

Doel

Regio Midden-Holland

Regio Midden-Holland (RMH) is een samenwerkingsverband dat de belangen van de regio behartigt en bestuurlijke samenwerking in programma’s bundelt.

Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden

De Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG HM) bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid en het welbevinden van de burgers in de regio Hollands Midden in zowel reguliere als crisisomstandigheden. Daarnaast probeert de RDOG HM de effecten van gezondheidsbedreigingen te beperken.

Veiligheidsregio Hollands Midden

De Veiligheidsregio Hollands Midden geeft uitvoering aan hetgeen is bepaald in de Wet veiligheidsregio’s op de volgende terreinen:

  • de brandweerzorg;
  • de geneeskundige hulpverlening;
  • de samenwerking bij de gemeentelijke crisisbeheersing en rampenbestrijding;
  • de multidisciplinaire rampenbestrijding en crisisbeheersing;
  • het inrichten en in stand houden van de gemeenschappelijke meldkamer.

Regio Midden-Holland (RMH)

Er wordt in de regio Midden-Holland samengewerkt door de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard, Waddinxveen en Zuidplas om de belangen van de regio te behartigen. De bestuurlijke samenwerking is in programma’s gebundeld en er is intensief met elkaar, het bedrijfsleven, instellingen en haar directe omgeving samengewerkt.

Voor meer informatie over de bijdrage aan het programma zie 3.8.3 onder bestuur.

Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG HM)

De Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR) coördineert, stuurt aan en heeft de regie van de geneeskundige hulpverlening in het kader van rampenbestrijding en crisisbeheersing. Daarnaast adviseert het andere overheden en organisaties op het gebied van de geneeskundige hulpverlening. De GHOR heeft vooral een regisserende, adviserende en ondersteunende rol. In 2017 waren er reguliere omstandigheden en de functies bestaan uit het bewaken van de mate van voorbereiding van de zorginstellingen, het doen van verbetervoorstellen en planvorming.

Conform de Wet veiligheidsregio’s rapporteert de GHOR jaarlijks over haar voorbereiding van de geneeskundige keten op crisissituaties aan het bestuur van de Veiligheidsregio. Deze dient te beoordelen of de inrichting van de geneeskundige keten kwalitatief verantwoord is toegerust.

Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM)

De Veiligheidsregio Hollands Midden behartigt de belangen van de deelnemende gemeenten op het terrein van brandweer, geneeskundige hulpverlening bij zware ongevallen, rampen en rampenbestrijding. Daarnaast realiseert het een gecoördineerde inzet van de bij zware ongevallen en rampen betrokken organisaties, instellingen en diensten.