Wat heeft het gekost?

Overzicht exploitatie

Exploitatie (bedragen * € 1.000)

Begroting 2017

Begroting 2017 na 3e wijziging

Rekening 2017

Verschil rekening t.o.v. begroting na wijziging

Lasten

PG Bestuur

2.772

2.804

2.984

-180

PG Regionaal beleid

649

652

530

122

PG Veiligheid

7.772

8.561

8.189

371

Totaal lasten

11.193

12.016

11.703

313

Baten

PG Bestuur

-68

-68

-60

-8

PG Regionaal beleid

0

0

0

0

PG Veiligheid

-120

-151

-408

258

Totaal baten

-188

-219

-469

249

Saldo van baten en lasten

11.005

11.797

11.235

562

Toevoegingen aan reserves (lasten)

279

279

0

Onttrekkingen aan reserves (baten)

-134

-529

-509

-20

Gerealiseerd resultaat

10.871

11.547

11.004

543

Verschillenverklaring

Omschrijving (bedragen * € 1)

Lasten

V/N

I/S

Baten

V/N

I/S

Bestuur

180.000

N

8.000

N

College van BenW: Er is een aanvullende toevoeging gedaan van € 198.000 aan de Voorziening pensioenaanspraken (voormalige) wethouders op grond van actuele actuariële berekeningen. Gebleken is dat door veranderingen in de aannames van de berekeningen het benodigde bedrag in de voorziening van jaar tot jaar sterk kan wisselen.

195.000

N

I

Rekenkamer Groene Hart: Het tekort aan de lastenkant wordt veroorzaakt door inhuur i.v.m. het vertrek van een medewerker. Het positieve saldo aan de batenkant wordt veroorzaakt doordat de Groene Hart Rekenkamer m.i.v. 2017 is uitgebreid van drie naar vier gemeentes. Dit is nog niet in de begroting verwerkt.

14.000

N

I

27.000

V

I

Griffie: De rekening van de Griffie laat een tekort van € 38.000 zien. Dit wordt veroorzaakt doordat er tijdelijk dubbele salarislasten waren.

38.000

N

I

Koudasfalt: Kosten en opbrengsten worden verantwoord in programma 1 PG Economie.

28.000

V

I

35.000

N

I

Juridische zaken: In 2017 zijn er minder hoorzittingen en commissiebijeenkomsten geweest, waardoor de kosten lager waren dan begroot.

28.000

V

I

Overig

11.000

V

I

Regionaal beleid

122.000

V

Intergemeentelijke samenwerking: In 2017 is de samenwerking in de regio (VRHM) op een succesvolle manier voortgezet. In 2017 was er een onderbesteding van ongeveer € 41.000. Daarnaast is er een voordeel van ongeveer € 25.000 door resultaatbestemming 2016 en doorschuiven BTW 2017 (ODMH).

66.000

V

I

Driehoek RZG: Op dit budget zijn geen uitgaven gedaan.

43.000

V

I

Overig

13.000

V

I

Veiligheid

371.000

V

258.000

V

Rijksveiligheidsgelden: Van het Rijk zijn extra gelden ontvangen voor de integrale aanpak van jihadisme (€ 355.000). Onder meer vanwege het lager uitvallen van de kosten voor een aantal geplande activiteiten en vertraging in werving van additioneel personeel resteert € 145.000. Aangezien er nog geen structurele dekking is voor het thema radicalisering in de begroting, wordt aan de raad voorgesteld om € 50.000 in 2019 opnieuw beschikbaar te stellen. Voor 2018 zijn voldoende middelen voor de aanpak beschikbaar.

145.000

V

I

High Impact Crime: Per saldo is op dit product een overschot van € 77.000. Dit komt voornamelijk door ontvangen extra middelen vanuit het Rijk.

69.000

V

I

8.000

V

I

Niet gesprongen explosieven: Het voordeel ontstaat doordat nog niet alle declaraties door de aanvrager bij de gemeente zijn ingediend. Het bedrag is wel via de uitkering uit het gemeentefonds ontvangen en in de gelijknamige reserve gestort.

16.000

V

I

Thematisch werken: In verband met de komst van het asielzoekerscentrum in Gouda zijn ter voorbereiding diverse kosten gemaakt (vanaf 2015). Deze kosten zijn geclaimd bij het COA en in 2017 gehonoreerd. Voor andere projecten waarbij zorgvuldige communicatie en inpassing in de omgeving van groot belang is (zoals de inpassing van moskeelocaties) is externe begeleiding ingehuurd. Om ook in de komende jaren de uitgaven voor deze projectbegeleiding te kunnen bekostigen wordt voorgesteld € 70.000 per jaar over te hevelen naar 2018 en 2019.

77.000

N

I

245.000

V

I

Overhead: Vanaf de begroting 2017 worden de overheadkosten in een afzonderlijk programma verantwoord. Bij de totstandkoming van de jaarrekening cijfers is scherp gekeken welke lasten wel en welke niet tot de overhead behoren. Hierdoor zijn er verschillen ontstaan tussen de begroting en de realisatie. In de realisatie wordt meer als overhead aangemerkt dan in de begroting, hierdoor is er een tekort op het programma overhead en is er binnen de functionele programma’s sprake van een overschot.

224.000

V

I

Overig

6.000

N

I

5.000

V

I

Verschillenverklaring reserves

Omschrijving (bedragen * € 1)

Bedrag

V/N

I/S

Aan de reserve Niet gesprongen explosieven (NGE) is minder onttrokken dan geraamd.

20.000

N

I

Investeringen

Investeringen op basis van jaar gereed (bedragen * € 1.000)

Gepland 2017

Werkelijk 2017

Verschil

Vervanging cameratoezicht

103

74

29

Selectieve toegang binnenstad

67

0

67

TOTAAL

170

74

96

Toelichting op het investeringsoverzicht

Vervanging cameratoezicht

Niet alle camera's zijn vervangen volgens schema omdat ze nog in goede staat verkeren. Op basis van een actualisatie van de planning is voor 2019 het reguliere vervangingsbudget nodig, waar aanvankelijk was ingeschat dat er in dat jaar minder budget nodig was. Voorgesteld wordt daarom om het restantbudget over te hevelen naar 2019.

Selectieve toegang binnenstad

Dit budget voor de investering in nieuwe zakpalen is niet benut omdat de palen nog voldoen.