Wat heeft het gekost?

Overzicht exploitatie

Exploitatie (bedragen * € 1.000)

Begroting 2017

Begroting 2017 na 3e wijziging

Rekening 2017

Verschil rekening t.o.v. begroting na wijziging

Lasten

PG Overhead

0

21.389

23.788

-2.399

Totaal lasten

0

21.389

23.788

-2.399

Baten

PG Overhead

0

-4.258

-5.405

1.147

Totaal baten

0

-4.258

-5.405

1.147

Saldo van baten en lasten

0

17.130

18.382

-1.252

Toevoegingen aan reserves (lasten)

0

1.021

1.021

0

Onttrekkingen aan reserves (baten)

0

-1.382

-978

-403

Gerealiseerd resultaat

0

16.769

18.425

-1.655

Verschillenverklaring exploitatie

Omschrijving (bedragen * € 1)

Lasten

V/N

I/S

Baten

V/N

I/S

Overhead

2.399.000

N

1.147.000

V

Definitie overhead: Vanaf de begroting 2017 worden de overheadkosten in een afzonderlijk programma verantwoord. Bij de totstandkoming van de jaarrekening cijfers is scherp gekeken welke lasten wel en welke niet tot de overhead behoren. Hierdoor zijn er verschillen ontstaan tussen de begroting en de realisatie. In de realisatie wordt meer als overhead aangemerkt dan in de begroting. Hierdoor is er een tekort op het programma overhead en is er binnen de functionele programma’s sprake van een overschot.

1.628.000

N

I

Bijdrage regiogemeenten NSDMH: De bijdrage van de regiogemeenten voor de regionale backoffice jeugd en de inkoop 2018 lag hoger dan begroot. Hier staan ook hogere uitgaven tegenover. Per saldo budgetneutraal.

332.000

N

I

332.000

V

I

Gedetacheerd personeel: De gemeente heeft extra inkomsten gekregen als gevolg van het detacheren van personeel. Hier staan voor hetzelfde bedrag aan lasten tegenover. Per saldo is dit budgetneutraal.

467.000

N

I

467.000

V

I

Concernbrede personeelskosten: Er is budget beschikbaar op het arbeidsvoorwaardenbeleid (€ 48.000) waar nog geen concrete invulling voor is. Aan de raad wordt voorgesteld dit budget door te schuiven naar 2018. Daarnaast is er budget beschikbaar voor presentiegelden van commissies waar geen realisatie op zit. Op de overige posten was een incidenteel voordeel. Daarnaast heeft gemeente Gouda van het A+O fonds een subsidie ontvangen van € 8.000.

107.000

V

I

8.000

V

I

E-HRM: Zowel de kosten als de bijdrage van deelnemende gemeenten is niet begroot. Per saldo is dit budgetneutraal.

97.000

N

I

97.000

V

I

Financien: In 2017 was er sprake van niet-ingevulde formatieruimte. Op de overige posten zat een incidenteel voordeel.

99.000

V

I

IenA: In 2017 was er sprake van niet-ingevulde formatieruimte.

64.000

V

I

5.000

V

I

Juridisch: In 2017 was er sprake van niet-ingevulde formatieruimte, wat zorgt voor een voordeel aan de lastenkant. Zowel de premie van als de bijdrage aan de verzekering van Sport.Gouda was lager dan begroot. Per saldo is dit budgetneutraal.

70.000

V

I

12.000

N

I

Huisvesting / facilitaire zaken: Verhuuropbrengsten van het HvdS waren in 2017 hoger dan begroot. Daar tegenover stonden hogere lasten dan begroot. Per saldo is dit budgetneutraal.

230.000

N

I

199.000

V

I

Overige dienstverlening

15.000

V

I

51.000

V

I

Verschillenverklaring reserves

Omschrijving (bedragen * € 1)

Bedrag

V/N

I/S

ROO: op programma overhead is er minder aan de Reserve Organisatie Ontwikkeling onttrokken dan begroot.

403.000

N

I

Investeringen

Investeringen op basis van jaar gereed (bedragen * € 1.000)

Gepland 2017

Werkelijk 2017

Verschil

Automatisering

1.929

1.331

598

TOTAAL

1.929

1.331

598

Toelichting op het investeringsoverzicht

Automatisering

De implementatie van het aangeschafte zaaksysteem in 2017 is gestopt. Dit kwam doordat de leverancier, ondanks afspraken, niet bij machte was overeenkomstig de aanbesteding een werkend zaaksysteem op te leveren. Hierdoor is niet al het krediet besteed, dat hiervoor was gereserveerd. Voorgesteld wordt om € 575.000 over te hevelen naar 2018.