Wat heeft het gekost?

Overzicht exploitatie

Exploitatie (bedragen * € 1.000)

Begroting 2017

Begroting 2017 na 3e wijziging

Rekening 2017

Verschil rekening t.o.v. begroting na wijziging

Lasten

PG Jeugd

26.248

29.316

28.640

676

PG Onderwijs en educatie

10.528

13.903

14.007

-103

PG Sport

8.255

8.483

8.331

152

Totaal lasten

45.030

51.702

50.978

725

Baten

PG Jeugd

0

-1.039

-1.244

205

PG Onderwijs en educatie

-1.283

-4.280

-4.608

328

PG Sport

-2.871

-2.897

-2.954

57

Totaal baten

-4.153

-8.217

-8.807

590

Saldo van baten en lasten

40.876

43.485

42.171

1.315

Toevoegingen aan reserves (lasten)

0

0

0

0

Onttrekkingen aan reserves (baten)

0

-611

-611

0

Gerealiseerd resultaat

40.876

42.874

41.559

1.315

Verschillenverklaring exploitatie

Omschrijving (bedragen * € 1)

Lasten

V/N

I/S

Baten

V/N

I/S

Jeugd

676.000

V

205.000

V

Jeugdhulp op school: voor de lasten van jeugdhulp op school krijgt de gemeente Gouda een bijdrage van scholen. Per saldo is dit budgetneutraal.

32.000

N

I

32.000

V

I

Transformatie sociaal domein: voor de transformatie van het sociaal domein is in 2017 € 160.000 uit de reserve sociaal domein beschikbaar gesteld. Met de verschillende projecten is pas in de loop van 2017 begonnen, hierdoor resteert een saldo van € 90.000. Dit voordeel is verdeeld over Wmo en Jeugd.

45.000

V

I

Regionale bijdragen: voor de uitgaven aan jeugdmatch, crisis interventieteam en jeugdpreventieteam krijgt de gemeente Gouda een bijdrage van de regiogemeenten. Per saldo is dit budgetneutraal.

172.000

N

I

172.000

V

I

Overhead: Vanaf de begroting 2017 worden de overheadkosten in een afzonderlijk programma verantwoord. Bij de totstandkoming van de jaarrekening cijfers is scherp gekeken welke lasten wel en welke niet tot de overhead behoren. Hierdoor zijn er verschillen ontstaan tussen de begroting en de realisatie. In de realisatie wordt meer als overhead aangemerkt dan in de begroting, hierdoor is er een tekort op het programma overhead en is er binnen de functionele programma’s sprake van een overschot.

450.000

V

I

Peuterspeelzalen. Minder onaangekondigde inspecties dan geraamd.

31.000

V

I

Jeugd- en jongerenwerk: Rond het jeugd- en jongerenwerk voor risicojongeren is een incidenteel voordeel ontstaan.

30.000

V

I

Maatwerkvoorzieningen jeugd 2017: De middelen die Gouda van het Rijk ontvangt zijn onvoldoende om de maatwerkvoorzieningen jeugd te bekostigen. Daarom is bij het 2e ijkmoment de begroting van jeugd met € 1,4 miljoen verhoogd. De uitgaven zijn uiteindelijk minder negatief dan verwacht bij het 2e ijkmoment.

307.000

V

I

Overig

17.000

V

I

Onderwijs en educatie

103.000

N

328.000

V

Specifieke uitkeringen: Op de specifieke uitkeringen voor onderwijsachterstandenbeleid (OAB) en Regionale meld- en coördinatiecentra voortijdig schoolverlaten (RMC) is meer uitgeven en meer ontvangen dan begroot. Per saldo is het resultaat neutraal.

207.000

N

I

207.000

V

I

Overhead: Vanaf de begroting 2017 worden de overheadkosten in een afzonderlijk programma verantwoord. Bij de totstandkoming van de jaarrekening cijfers is scherp gekeken welke lasten wel en welke niet tot de overhead behoren. Hierdoor zijn er verschillen ontstaan tussen de begroting en de realisatie. In de realisatie wordt meer als overhead aangemerkt dan in de begroting, hierdoor is er een tekort op het programma overhead en is er binnen de functionele programma’s sprake van een overschot.

186.000

V

I

Leerlingenvervoer: Geen opvallende verschillen met voorgaande jaren in het leerlingenvervoer. De uitgaven blijven binnen het beschikbare budget met een relatief bescheiden saldo van € 38.000.

43.000

V

I

5.000

N

I

Onderwijshuisvesting: Per saldo sluit de exploitatie van onderwijshuisvesting met een klein positief resultaat. Extra kosten leiden tot extra opbrengsten die beiden niet waren geraamd. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om betaalde schades die door de verzekeringsmaatschappij worden vergoed of om energielasten van gymnastieklokalen die worden doorbelast aan Sport.Gouda.

118.000

N

I

124.000

V

I

Overig

7.000

N

I

2.000

V

I

Sport

152.000

V

57.000

V

Bij het Actieprogramma is een bedrag van € 125.000 beschikbaar gesteld voor het sportstimuleringsfonds. De regeling loopt door in 2018. Aan de raad wordt voorgesteld het gedeelte dat niet is besteed door te schuiven naar 2018.

107.000

V

I

Onderhoud sportvelden: Dit betreft onder andere de door te belasten kosten van bijvoorbeeld energie en belastingen van de diverse sportaccommodaties die eerst door de gemeente worden betaald en daarna worden doorbelast naar o.a. Sport.Gouda. Dit is budgetneutraal.

81.000

N

I

81.000

V

I

Sportstimulering: De combinatiefunctionarissen spelen een centrale rol in het leggen van de verbinding tussen sport en het sociaal domein. De DVO met Sport.Gouda is uiteindelijk in november 2017 verlengd, waardoor nu invulling gegeven kan worden aan de budgetten voor de combinatiefunctionarissen en buurtsportcoaches. Voorgesteld wordt om het budget ad € 80.000 door te boeken naar 2018.

80.000

V

I

Sportstimulering: Door verlaging van de rijksbijdrage aan de subsidieregeling voor combinatiefunctionarissen is ruimte ontstaan binnen de cofinanciering door de gemeente. Hierdoor ontstaat een voordeel van € 37.000 euro.

37.000

V

I

Overig

9.000

V

I

24.000

N

I

Investeringen

Investeringen op basis van jaar gereed (bedragen * € 1.000)

Gepland 2017

Werkelijk 2017

Verschil

Onderwijshuisvesting

5.632

5.430

201

Renovatie sportvelden

459

331

128

TOTAAL

6.090

5.762

329

Toelichting op het investeringsoverzicht

Onderwijshuisvesting

Direct gekoppeld aan de verhuizing van de (V)so De Ark naar de Clematislaan is de verhuizing van een deel van de basisschool De Triangel. In het concept IHP is vervangende nieuwbouw opgenomen voor De Triangel. Het gereserveerde krediet van € 200.000 voor de verhuizing van De Triangel schuift vooralsnog door in de tijd en zal komen te vervallen als het IHP wordt vastgesteld.

Renovatie sportvelden

In 2018 zal het restant van € 128.000 worden aangewend voor renovatie en uitbreiding speelveld rugby. De uitvoering van het project heeft vertraging opgelopen doordat nader onderzoek uitgevoerd moest worden. Uiteindelijk kon in november 2017 gestart worden met de uitvoering, die in 2018 wordt afgerond.