Wat heeft de gemeente ervoor gedaan?

Jeugd

In samenwerking met lokale jeugdpartners investeert de gemeente in gerichte preventieprogramma’s. Zoals voorlichting, toegankelijke informatie en advies, civil society en netwerken die preventie en vroegsignalering effectief kunnen maken. Hier zijn veel actieve vrijwilligers bij betrokken. De focus is gericht op collectieve preventie en vroegsignalering.

Er zijn voorbereidingen getroffen zodat in 2018 gestart wordt met een tweejarige pilot voor het Preventief Interventie Team (PIT). Het PIT biedt kinderen die een verhoogd risico lopen op problemen in de sociale ontwikkeling en een verhoogde kans hebben om in het criminele circuit te komen, snel en vroegtijdig hulp.

De uitvoering van de wettelijke taken van de gemeente op het gebied van huiselijk geweld ligt bij Veilig Thuis Hollands Midden, ondergebracht bij de RDOG Hollands Midden. De RDOG heeft in opdracht van de gemeenten een plan van aanpak Naar een toekomstbestendig Veilig Thuis Hollands Midden opgesteld.

De aanleiding was drieledig:

 • Het Inspectierapport begin 2017 “Veilig Thuis Hollands Midden Stap 2”. Hieruit kwam naar voren dat Veilig Thuis aan 21 van de 30 criteria voldoet. Met name het (nog steeds) bestaan van een wachtlijst voor onderzoek woog zwaar mee in het oordeel.
 • De bestuurlijke opdracht in het kader van RDOG 2020 "Gezond GeregelD". Op basis hiervan zijn beoogde maatschappelijke effecten en prestatie-indicatoren huiselijk geweld en kindermishandeling benoemd.
 • Landelijke ontwikkelingen wijzen op een aanzienlijke taakverzwaring voor Veilig Thuis. Hiervoor moet Veilig Thuis een robuuste organisatie worden die klaar is voor de toekomst.

Na de probleemanalyse zijn acties/interventies op een aantal aandachtsgebieden verricht. Uit een benchmark bleek dat de personele bezetting vanaf het ontstaan van Veilig Thuis in 2015 te laag is ingeschat, waardoor de organisatie de instroom aan adviezen en meldingen niet kon opvangen. Er is sprake van een voortdurende groei van het aantal meldingen, waaronder een sterke toename vanuit de politie.

De toeleiding van kinderen/jongeren naar de Raad voor de Kinderbescherming is geregeld door middel van de Jeugdbeschermingstafel Midden-Holland. De regiogemeenten hebben in januari 2017 de Jeugdbeschermingstafel bij de gemeente Gouda ondergebracht.

De uitgaven binnen het gehele sociaal domein houden geen gelijke tred met de inkomsten vanuit het Rijk. Het college heeft daarom een bestuursopdracht verleend. Het college anticipeert hiermee op de geprognotiseerde tekort binnen het sociaal domein.

Onderwijs

Het lokaal onderwijsachterstandenbeleid (OAB) wordt in samenwerking met de schoolbesturen, de kinderopvangorganisaties, de Brede School en de Weekendschool uitgevoerd. De rijksuitkering is ingezet ten behoeve van voorschoolse educatie, schakelklassen in het primair onderwijs en overige activiteiten voor kinderen met (risico op) een onderwijsachterstand.

Gouda werkt met de samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs aan de uitvoering van de ontwikkelagenda om de zorgstructuur op de scholen aan te laten sluiten op de jeugdhulp. Dit gebeurt onder andere door in het Sociaal Team schakelfunctionarissen te benoemen per school. Voor het voortgezet onderwijs is jeugdondersteuning op school beschikbaar middels het regionale project Jeugdondersteuning op School. Deze zorg is laagdrempelig en wordt zonder beschikking geleverd.

Gouda heeft met alle scholen van het Voortgezet Speciaal Onderwijs en Praktijkonderwijs afspraken gemaakt met als doel dat alle jongeren die hun school afronden uitstromen naar werk, vervolgonderwijs, dagbesteding of het project School@Work. School@Work is van start gegaan om te voorkomen dat jongeren voortijdig schoolverlater worden. Jongeren zonder startkwalificatie en werkloze jongeren behalen hun MBO-diploma niveau 1 (en als dat niet mogelijk blijkt, praktijkverklaringen) in een werkomgeving bij Promen of daarbuiten.

De strakke aanpak van schoolverzuim wordt gehandhaafd. Voor het achtste jaar op rij is er een daling van het aantal Goudse voortijdig schoolverlaters. De cijfers liggen onder het landelijk gemiddelde. Het streven is dat het aantal voortijdig schoolverlaters de komende jaren nog verder wordt teruggedrongen conform de landelijke indicatoren.

Als voorbereiding op de harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk per 1 januari 2018 zijn in 2017:

- de subsidieregeling kindgebonden financiering peuteropvang en voorschoolse educatie en
- het kwaliteitskader peuteropvang en voorschoolse educatie vastgesteld.

Alle peuters van 2 jaar en drie maanden tot 4 jaar kunnen vanaf 1 januari 2018 terecht bij de peuteropvang om te spelen en te leren. Peuteropvang is toegankelijk voor alle peuters, ook peuters van ouders die recht hebben op kinderopvangtoeslag. De harmonisatie gaat gepaard met in veel gevallen een lagere ouderbijdrage, wat deelname aan de peuteropvang voor ouders aantrekkelijker maakt.

Onderwijshuisvesting

De gemeente heeft de wettelijke taak scholen van adequate huisvesting te voorzien. De manier waarop de gemeente deze taak invult, is vastgelegd in het Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs 2014 (SHO).

In 2017 is aan een drietal huisvestingsprojecten gewerkt, die in het SHO genoemd stonden:

 • Driestar College heeft vervangende nieuwbouw van de locatie Clematislaan in uitvoering. Deze nieuwbouw vindt plaats bij de hoofdvestiging van de school aan het Ronsseplein 1.
 • (V)so De Ark is in samenwerking met Gemiva-SVG gestart met het ontwerp van de vernieuwbouw van het gebouw aan de Clematislaan, dat in 2018 door Driestar College zal worden verlaten. In het gebouw worden (V)so De Ark en het kinderdagcentrum Bloemendaal van Gemiva-SVG ondergebracht. Voor deze vernieuwbouw ten behoeve van De Ark is in 2017 een aanvullend budget van € 1 miljoen beschikbaar gesteld.
 • Eind 2016 werd een krediet beschikbaar gesteld voor de renovatie van het gebouw van De Goudse Waarden aan de Heemskerkstraat. In 2017 is gestart met het ontwerp van de renovatie van het gebouw aan de Heemskerkstraat.

In 2017 is een Integraal Huisvestingsplan voor het onderwijs (IHP) opgesteld, waarin in samenwerking met de schoolbesturen de ambitie voor onderwijshuisvesting en de opgave voor vervangende nieuwbouw voor de komende 15 jaar wordt weergegeven. Gezien de leeftijd van de schoolgebouwen is de nieuwbouw- en renovatieopgave voor de Goudse scholen groot. Dit plan wordt in het 1e kwartaal van 2018 afgerond en zal na de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 voor besluitvorming worden voorgelegd. Er wordt rekening gehouden met duurzaamheidsinvesteringen.

Sport

In juni 2017 is de Nota Sport en bewegen in Gouda 2022 vastgesteld, met daarin de volgende speerpunten:

 • Sport en bewegen in het sociaal domein:
  In dit verband is o.a. de subsidieregeling Sportimpuls Gouda opengesteld. Hiermee worden nieuwe activiteiten gestimuleerd die Goudse inwoners met elkaar verbinden door middel van bewegen. Daarnaast wordt bijgedragen aan het vergroten van de gezondheid, preventie en participatie. In de projecten wordt samengewerkt met Sport.Gouda en eventueel met één of meer organisaties uit het maatschappelijk veld.
 • Toekomstbestendig voorzieningenaanbod:
  De sporthallen en het Groenhovenbad worden voorzien van zonnepanelen. De capaciteit voor zaalsport wordt uitgebreid met een tijdelijke sporthal voor 10 jaar op de voormalige Tobbelocatie.
 • Vitale sportverenigingen
  Om gericht ondersteuning te kunnen bieden aan verenigingen heeft Sport.Gouda een thema-avond georganiseerd over het gebruik van een vitaliteitsscan, waarna meerdere verenigingen er mee aan de slag zijn gegaan. De scan biedt de verenigingen en Sport.Gouda de mogelijkheid om naar behoefte de vitaliteit te toetsen en inzicht te krijgen in relevante verenigingskenmerken.
 • Verdere verzakelijking rolverdeling gemeente en Sport.Gouda B.V.
  In december 2017 is de Dienstverleningsovereenkomst met Sport.Gouda B.V. verlengd voor een periode van 5 jaar, die na een positieve evaluatie met 5 jaar verlengd kan worden.

Omschrijving indicator

Streefwaarde (indien van toepassing)

Resultaat

Aantal inwoners dat minstens 30 minuten per dag beweegt

Hoger dan landelijk gemiddelde (63%)

Gerealiseerd: 63-66 % (bandbreedte uit onderzoek GGD HM 2016)

Aantal kinderen dat 5 dagen per week 60 minuten per dag beweegt

Landelijk gemiddelde (4 t/m 12 jaar: 23 % en 12 t/m 17 jaar: 26 %)

11 - 17 jaar: 16 % (kerncijfers jongerenpeiling GGD MH 2013)