Verbonden partijen

Verbonden partijen

Doel

Natuur- en recreatieschap Groenalliantie Midden-Holland

De Groenalliantie behartigt de bovengemeentelijke belangen van het beheer en de ontwikkeling van groengebieden. Het behoud en de versterking van de groen- en recreatieve verbindingen, de landschappelijke kwaliteiten van en de biodiversiteit binnen de groengebieden, alsmede de bevoordeling van de leefbaarheid en de toeristische aantrekkingskracht zijn hier onderdeel van.

Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden

De Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG HM) bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid en het welbevinden van de burgers in de regio Hollands Midden in zowel reguliere als crisisomstandigheden. Daarnaast probeert de RDOG HM de effecten van gezondheidsbedreigingen te beperken.

Sport.Gouda

Sport.Gouda B.V. heeft als doel:

  • het op economisch verantwoorde wijze beheren en exploiteren van de sportaccommodaties in Gouda ten behoeve van de sportbeoefening en vrije tijdsbesteding van de inwoners van de Gouda en de regio;
  • het ontwikkelen en verzorgen van sport- en activiteitenprogramma’s ten behoeve van de inwoners van de Gouda en de regio.

Natuur en recreatieschap Groenalliantie Midden-Holland

Goed ingerichte en beheerde recreatiegebieden in de nabijheid van de stad bevorderen bewegen en verbeteren daarmee een actieve en gezonde samenleving. De Goudse Hout en de Reeuwijkse Hout zijn nu al bijvoorbeeld gebieden waar veel gewandeld, hard gelopen, gefietst, en gesport (bootcamp) wordt. Door de uitvoering van de moderniseringsplannen (de Kwaliteitsimpuls genoemd) worden bewoners nog meer uitgenodigd om naar buiten te gaan en actief bezig te zijn.

Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG HM)

De Publieke Zorg voor Jeugd (PZJ) is de basiszorg van de gemeenten van Hollands Midden. Het doel is om optimale voorwaarden te scheppen waarbinnen alle kinderen zich veilig en gezond kunnen ontwikkelen. De meest omvangrijke taak van de RDOG HM is de jeugdgezondheidszorg (JGZ) 0-19 jaar.

De JGZ stelt vaccinaties, screenings, monitoring en signalering en extra zorg met diverse methodieken actief ter beschikking. Zij bereikt de kwetsbare gezinnen. De JGZ is zichtbaar voor ouders, ook op de scholen naast de lokale Centra voor Jeugd en Gezin. De JGZ voert groepsgerichte werkwijzen en integrale programma’s voor de jeugd steeds meer samen uit met alle betrokkenen in de wijk en de gemeente. Dit gebeurt zowel op initiatief van ouders en jeugdigen als op initiatief van professionals.

RDOG voert o.a. de procesregie van Complexe Gezinnen (voorheen Basiszorg Kwetsbare Kinderen), begeleiding jeugd via het JeugdPreventieTeam en Veilig Thuis. 

Veilig Thuis is het meld- en adviespunt voor situaties of vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. Na een melding onderzoeken of daadwerkelijk sprake is van huiselijk geweld of kindermishandeling.

De beoogde maatschappelijke effecten voor de JGZ en de bestrijding huiselijk geweld en kindermishandeling zijn, respectievelijk: Kinderen groeien gezond op en huiselijk geweld en kindermishandeling komen niet voor.

Sport.Gouda

Gouda streeft naar een sportieve en gezonde samenleving. De gemeente, Sport.Gouda en de sportclubs werken samen om hieraan uitvoering te geven.

Eind 2017 is de nota Sport en bewegen in Gouda 2020 vastgesteld. Het herijkte sportbeleid zet nog meer in op sociale cohesie, burger- en sportparticipatie en maatschappelijke verbondenheid. Dit komt ook tot uiting in de nieuwe dienstverleningsovereenkomst die in december 2017 met Sport.Gouda is gesloten. Sport.Gouda zorgt op voor een toekomstbestendig voorzieningenaanbod, zoals het Groenhovenbad, gymzalen, sporthallen en sportvelden. Daarnaast stimuleert Sport.Gouda actieve sportbeoefening. In zijn activiteiten sluit Sport.Gouda aan op het Sociaal Domein. In afstemming met de sociale teams en wijkteams organiseert Sport.Gouda o.a buitenschoolse activiteiten, buurtsport en sportevenementen. Sport.Gouda richt haar verenigingsondersteuning op vitale sportverenigingen - zodat zij in staat zijn om haar sportieve en maatschappelijke rol te vervullen - en betrekt hen bij nieuwe activiteiten voor sociale aandachtsgroepen. In 2017 is hiertoe ook de regeling Sportimpuls Gouda 2017 in het leven geroepen. Dit alles draagt bij aan de beleidsdoelen van het programma Zorg (preventie en participatie) en van het programma Jeugd, onderwijs en sport.