Wat heeft het gekost?

Overzicht exploitatie

Exploitatie (bedragen * € 1.000)

Begroting 2017

Begroting 2017 na 3e wijziging

Rekening 2017

Verschil rekening t.o.v. begroting na wijziging

Lasten

PG Afwatering (blauw)

1.406

922

1.062

-140

PG Bruggen en tunnels

1.774

1.566

1.599

-33

PG Milieu

10.627

10.588

11.072

-485

PG Openbaar groen

2.986

3.180

3.013

167

PG Riolering (bruin)

12.077

12.199

13.344

-1.144

PG Verkeer

3.582

4.095

4.283

-188

PG Wegen, straten en pleinen

13.911

11.051

11.615

-563

Totaal lasten

46.363

43.602

45.987

-2.385

Baten

PG Afwatering (blauw)

0

0

0

0

PG Bruggen en tunnels

-100

-101

-105

3

PG Milieu

-10.510

-9.940

-11.034

1.094

PG Openbaar groen

0

-10

-39

29

PG Riolering (bruin)

-13.828

-13.985

-14.209

224

PG Verkeer

-3.205

-3.760

-3.821

61

PG Wegen, straten en pleinen

-417

-450

-844

394

Totaal baten

-28.060

-28.246

-30.052

1.806

Saldo van baten en lasten

18.302

15.356

15.935

-579

Toevoegingen aan reserves (lasten)

33

3.533

3.533

0

Onttrekkingen aan reserves (baten)

-40

-376

-1.256

880

Gerealiseerd resultaat

18.296

18.513

18.212

301

Verschillenverklaring exploitatie

Omschrijving (bedragen * € 1)

Lasten

V/N

I/S

Baten

V/N

I/S

Afwatering

140.000

N

Een nadeel van € 80.000 wordt veroorzaakt doordat de herstelbijdrage aan een kademuur in de exploitatie is verantwoord en niet ten laste van een investeringsbudget gekomen is. In de exploitatie was dit niet begroot. Het overige nadeel wordt veroorzaakt door een wijziging in de systematiek van het toerekenen van overhead.

140.000

N

I

Milieu

485.000

N

1.094.000

V

Afval: Het nadeel op de lasten (€ 497.000) wordt veroorzaakt door hogere kosten afvalinzameling en -beheer (onder meer door meer aanvragen minicontainer papier en GFT), een hoger bedrag aan kwijtschelding afvalstoffenheffing, meerkosten afvalverwerking (ook door meer PMD-aanbod; daar staan ook inkomsten tegenover) en hogere kosten afvalbrengstation (i.v.m. grotere bezoekersaantallen in de tweede helft van 2017). De dotatie aan de egalisatievoorziening afvalstoffenheffing was daarentegen lager. Het voordeel op de baten wordt veroorzaakt door meerinkomsten reinigingsheffing, hogere vergoeding ingezameld papier en PMD-verpakkingen. Het saldo van de baten en de lasten (€ 597.000 voordeel) komt op basis van nacalculatie van de compensabele BTW ten gunste van het resultaat.

497.000

N

I

1.094.000

V

I

Ontsmetting / ongedierte: Een voordeel op deze post wordt gerealiseerd door lagere kosten van bestrijding van wespen en eikenprocessierupsen.

19.000

V

I

Overig

7.000

N

I

Openbaar Groen

167.000

V

29.000

V

Overhead: Vanaf de begroting 2017 worden de overheadkosten in een afzonderlijk programma verantwoord. Bij de totstandkoming van de jaarrekening cijfers is scherp gekeken welke lasten wel en welke niet tot de overhead behoren. Hierdoor zijn er verschillen ontstaan tussen de begroting en de realisatie. In de realisatie wordt meer als overhead aangemerkt dan in de begroting, hierdoor is er een tekort op het programma overhead en is er binnen de functionele programma’s sprake van een overschot.

72.000

V

I

Een voordeel bij de baten wordt veroorzaakt door een ontvangen afkoopsom onderhoud snipperpaden.

29.000

V

I

In het coalitieakkoord Actieprogramma is voor 2017 een bedrag van € 160.000 opgenomen voor "Kracht van de Samenleving". Door kostenefficiency, fasering van de uitvoering en een latere permanente invulling van de functie "medewerker bewonersinitiatieven" bedragen de daadwerkelijke kosten € 65.000. Voorgesteld wordt om het voordeel op deze post van € 95.000 in 2018 opnieuw beschikbaar te stellen ter dekking van kosten van uitvoeringmaatregelen.

95.000

V

I

Riolering (bruin)

1.144.000

N

224.000

V

Het nadeel op de lasten is opgebouwd uit een aantal componenten. De belangrijkste daarbij is de verschuiving van kosten vanuit het investeringsbudget naar de exploitatie voor € 480.000. Lastenvoordelen waren er door een lagere dotatie aan de voorziening (€ 87.000), lagere inningskosten rioolheffing (€ 55.000) en een voordeel op de toerekening overhead (€ 50.000). De kosten kwijtscheldingen waren € 85.000 hoger dan begroot. Het voordeel op de baten wordt veroorzaakt door meerinkomsten gebruikersdeel rioolheffing in combinatie met ontvangen exploitatiebijdragen derden. Deze waren niet begroot. Het saldo (€ 40.000 nadeel) komt op basis van nacalculatie van de compensabele BTW ten laste van het resultaat.

264.000

N

I

224.000

V

I

Het nadeel op de lasten van € 880.000 heeft betrekking op een aanvullende dotatie aan de voorziening riolering. Op advies van de accountant vindt deze toevoeging plaats in 2017 in plaats van 2018. In 2017 was deze toevoeging niet begroot.

880.000

N

I

Verkeer

188.000

N

61.000

V

Parkeren: Een nadeel van € 67.000 wordt veroorzaakt door de toerekening van niet-overheadlasten aan de productgroep Verkeer en de extra inzet van fiscalisten met als doel de betalingsbereidheid parkeerbelasting te verhogen. De inkomsten straat-, terrein- en garageparkeren waren € 8.000 hoger dan begroot.

67.000

N

I

8.000

V

I

Verkeer: De kosten van verkeersschades bedroegen € 96.000. Een deel daarvan kon verhaald worden op de veroorzaker.

96.000

N

I

34.000

V

I

Overig

25.000

N

I

19.000

V

I

Wegen, straten en pleinen

563.000

N

394.000

V

Degeneratievergoeding: De ontvangen degeneratievergoeding is toegevoegd aan de voorziening groot onderhoud openbare ruimte. Het surplus op de ontvangst en de dotatie waren niet begroot.

74.000

N

I

74.000

V

I

De opgelegde malus aan Cyclus viel € 47.000 hoger uit dan begroot.

47.000

V

I

Groot onderhoud wegen: Het betreft hier werken voor derden (zowel de uitgaven als de ontvangsten waren niet begroot) als voordelen op de taakterugname Cyclus Beheer Openbare Ruimte. Een deel van deze voordelen en de dotatie van dit voordeel aan de voorziening waren niet begroot.

146.000

N

I

167.000

V

I

Geo-informatie: Het nadeel op de lasten wordt volledig veroorzaakt door de wijziging in de toerekening van de overheadlasten. De kosten van geo-informatie zijn verantwoord binnen programma Duurzaamheid en stedelijk beheer. Het budget stond op het programma Overhead.

318.000

N

I

Geo-informatie: De verkoop van kaartbestanden leverde een voordeel op.

4.000

V

I

Gladheidsbestrijding: De kosten van preventief strooien en sneeuwruimen in december 2017 veroorzaakten een budgetoverschrijding van € 37.000.

37.000

N

I

Openbare verlichting: Het nadeel op de lasten wordt veroorzaakt door kosten schadeherstel lichtmasten (hier staan ook baten tegenover) in combinatie met lagere energiekosten (deels i.v.m. afrekening voorgaande jaren) en een aanbestedingsvoordeel op dagelijks onderhoud. De gewijzigde toerekensystematiek overhead zorgde daarnaast voor een lastenvoordeel.

17.000

V

I

135.000

V

I

Overig

5.000

N

I

33.000

N

I

Verschillenverklaring reserves

Omschrijving (bedragen * € 1)

Bedrag

V/N

I/S

Een aanvullende dotatie aan de voorziening riolering van € 880.000 veroorzaakt een nadeel. Dit nadeel wordt gedekt uit een identieke vrijval van de algemene reserve. Dit is een niet-begroot voordeel voor de exploitatie.

880.000

V

I

Investeringen

Investeringen op basis van jaar gereed (bedragen * € 1.000)

Gepland 2017

Werkelijk 2017

Verschil

Afval - investeringsbudget

23

-50

73

Investeringen wegen grijs

8.338

5.975

2.363

Afval - investeringsbudget

454

224

230

Parkeren

56

55

0

Riolering

9.500

6.316

3.184

Uitvoeringsmaatregelen Waterplan

11

8

3

Verbetering openbare ruimte Goudse Poort

527

358

169

Verkeer

167

0

167

Verkeersplannen

0

0

0

Vervanging VRI

204

53

150

TOTAAL

19.279

12.938

6.340

Toelichting op het investeringsoverzicht

Afval

Het betreft een investeringsbudget dat ingezet wordt ter ondersteuning van uitvoeringsmaatregelen AfvalScheidenLoont. Ook in 2018 zal dit budget gebruikt worden met als doel de afvalscheidingsgraad te verhogen.

Investeringen wegen - grijs

Met ingang van 2017 is er de verplichting om investeringen met een maatschappelijk nut (bijvoorbeeld de aanleg van wegen) te activeren en over meerdere jaren af te schrijven. In de begroting 2017 is daartoe een investeringsbudget van € 3.500.000 opgenomen, gebaseerd op historische uitgaven. De uitgaven die daadwerkelijke investeringen betreffen bedroegen in 2017 € 2.728.000, een verschil van € 772.000. Dit restantbedrag is ten laste van de voorziening groot onderhoud openbare ruimte geboekt. Het overige verschil wordt veroorzaakt door fasering van uitgaven ten laste van het investeringsbudget PP-CIP. Voorzien is dat uitgaven ten laste van deze budgetruimte in 2018 en 2019 zullen plaatsvinden.

Afval

In combinatie met het investeringsbudget AfvalScheidenLoont zullen ten laste van dit budget uitgaven voor aanvullende inzamelvoorzieningen afval worden gedaan. Voor dit investeringsbudget is de verwachting dat in 2018 en 2019 uitgaven gaan plaatsvinden.

Riolering

De onderschrijding op het investeringsbudget 2017 wordt voor € 435.000 veroorzaakt door een boeking van uitgaven die in eerste instantie op het investeringsbudget riolering begroot en verantwoord waren. Het oorspronkelijke investeringsbedrag (€ 9,5 miljoen) was gebaseerd op een langjarig gemiddelde. Op basis van een geactualiseerde projectenplanning zijn projecten in tijd opgeschoven en heeft de uitvoering op een andere wijze, tegen lagere kosten, plaatsgevonden (voorbeeld: relinen in plaats van volledige rioolbuisvervanging). Daarnaast zijn er (geringe) aanbestedingsvoordelen gerealiseerd. De onderuitputting op de investeringsjaarschijf 2017 valt vrij. Dit betekent een voordeel op de kapitaallasten ten opzichte van de begroting. Dit heeft een positief effect op de ontwikkeling van de rioolheffing.

Verbetering openbare ruimte Goudse Poort

Het gaat om een viertal investeringsbudgetten waarvan de kapitaallasten ten laste komen van de reserve Goudse Poort. De werkzaamheden aan het Waddinxveense Pad en de Harderwijkerweg zijn afgerond: de uitvoering van de Hanzeweg en de VRI Nieuwe Gouwe Oostzijde vindt in 2018 plaats.

Verkeer

Het betreft het investeringsbudget "Verbeteren Fietsveiligheid" en "Selectieve toegang binnenstad (de zgn. zakpalen)". Uitgaven zijn voorzien in 2018.

Vervanging VRI

Voorzien is dat in 2018 afrondende werkzaamheden ten laste van dit investeringsbudget plaats zullen vinden.