Verbonden partijen

Verbonden partijen

Doel

Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH)

De ODMH draagt bij aan een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving. Dit doet ze door milieutaken in de hele regio uit te voeren in opdracht van de aangesloten gemeenten en de provincie Zuid-Holland.

Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR)

De BSGR verzorgt de heffing en invordering van de lokale belastingen voor het Hoogheemraadschap van Rijnland en negen gemeenten. Daarnaast bepaalt de BSGR de hoogte van de WOZ-waarden voor alle onroerende zaken in de deelnemende gemeenten.

Cyclus N.V.

Cyclus N.V. adviseert en voert beheerstaken uit op het gebied van Beheer openbare ruimte en Afvalbeheer.

Coöperatie Parkeerservice U.A.

Coöperatie Parkeerservice U.A. ondersteunt gemeenten bij het ontwikkelen, implementeren en uitvoeren van parkeerbeleid.

Omgevingsdienst Midden-Holland (milieudeel)

De milieutaken van de ODMH omvatten vergunningverlening, toezicht en handhaving van milieuregels, advisering, ontwikkeling en uitvoering van duurzaamheidsbeleid. De ODMH adviseert gemeenten ook over milieuaspecten bij ruimtelijke plannen. Daarnaast voert de Omgevingsdienst milieutaken uit ten aanzien van bodem, externe veiligheid, geluid- en luchtkwaliteit, archeologie, ecologie en milieueducatie.

De ODMH houdt ook toezicht op de kwaliteit en veiligheid van officiële zwemwaterlocaties en badinrichtingen voor het gehele grondgebied van de provincie Zuid-Holland. Ten slotte voert de ODMH ook nog meer algemene taken uit zoals uit juridische en beleidsondersteuning, klachtenbehandeling, milieuvluchten, applicatiebeheer van het inrichtingenbestand, helpdesk, etc.

Op het gebied van vergunningverlening heeft de ODMH tientallen vergunningen/meldingen afgehandeld. Verder hebben er meer dan 250 milieucontroles plaats gevonden en zijn er diverse handhavingstrajecten uitgevoerd.

Daarnaast heeft de ODMH diverse projecten op het gebied van duurzaamheid en energietransitie uitgevoerd, o.a. energieaanpak gebouwde omgeving (wijkaanpak), verduurzaming Gouwespoor, energieaudit bij grote ondernemingen (EED) en verduurzaming scholen. Voor een volledig overzicht wordt verwezen naar de productierapportage Milieu 2017 die als bijlage bij de jaarstukken is gevoegd.

Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland

De BSGR verzorgt de heffing en de invordering van de reinigingsheffingen en de rioolheffingen ter dekking van de kosten van het ophalen en verwerken van afvalstoffen en voor de werking van een adequaat rioolstelsel. De aanslagen zijn overeenkomstig de betreffende belastingverordeningen opgelegd.

Cyclus N.V.

Cyclus N.V. voert taken uit op het gebied van afvalinzameling en afvalbeheer. Verdeeld over drie jaren wordt de opdracht integraal beheer van openbare ruimte (BOR) afgebouwd. Cyclus opereert op het snijvlak van overheid en markt en geeft ook informatie en advies over regionaal en lokaal afvalbeleid. Als zodanig levert zij een bijdrage aan een schoon, heel en veilig leefmilieu.

Naast het afvalbeheer heeft Gouda ook het reinigen van de openbare ruimte en de gladheidsbestrijding ondergebracht bij Cyclus.

Coöperatie Parkeerservice U.A.

ParkeerService ondersteunt gemeenten bij het ontwikkelen, implementeren en uitvoeren van parkeerbeleid. ParkeerService ondersteunt bij het maken van een vertaalslag tussen strategische visies en tactisch parkeerbeleid. Daarnaast geeft de coöperatie adviezen over verordeningen, tarifering, parkeerexploitaties en alle andere denkbare onderwerpen.