Overzichten

In deze paragraaf staan de volgende overzichten:

  1. Overzicht lokale heffingen;
  2. Overzicht lokale lastendruk eigenaar/gebruiker en huurder.

ad 1 Overzicht lokale heffingen

Belasting

Opbrengst 2017 begroot

Opbrengst 2017 rekening

Kwijt-schelding begroot 2017

Kwijt-schelding rekening 2017

Tarieven

Onroerende-zaakbelastingen

15.720.763

15.615.045

10.000

4.855

eigenaar woning

eigenaar niet-woning

gebruiker niet woning

0,1473%

0,2996%

0,2389%

Reinigingsheffingen               

9.815.000

9.842.537

850.000

882.793

eenpersoonshuishouden

meerpersoonshuishouden

269,28

336,60

Rioolheffingen

13.983.017

14.138.343

550.000

634.548

eigenaren

gebruikers

198,70

205,20

Hondenbelasting

233.526

236.901

eerste hond

tweede en iedere volgende hond

72,60

89,40

ad 2 Overzicht lokale lastendruk eigenaar/gebruiker en huurder

Onderstaand een tabel met de lastendruk in Gouda in het jaar 2017 voor zowel een eigenaar-gebruiker als een huurder. Ter vergelijking zijn de cijfers 2016 toegevoegd. Zoals gebruikelijk in het woonlastenoverzicht worden hierbij de OZB, de afvalstoffenheffing en de rioolheffingen betrokken. Verder is als uitgangspunt genomen een meerpersoonshuishouden.

Voor de berekening van de OZB wordt uitgegaan van een woning met een WOZ-waarde van € 179.000 (gemiddelde WOZ-waarde van woningen in Gouda in 2017).

 Omschrijving

 2017

2016

 

eigenaar/gebruiker

huurder

eigenaar/gebruiker

huurder

OZB eigenaar

263,70

  

267,20

Afvalstoffenheffing

336,60

336,60

336,60

336,60

Rioolrechten eigenaar

198,70

 

164,35

Rioolrechten gebruiker

205,20

205,20

190,20

190,20

Totaal

1.004,20

541,80

958,35

526,80