Beleid

De raad heeft in december 2016 de belastingverordeningen 2017 vastgesteld, met daarin opgenomen de tarieven 2017. De tarieven voor de meeste belastingen zijn hierbij verhoogd met het inflatiepercentage van 0,9%. Dit percentage was vermeld in de meicirculaire 2016 van de Algemene Uitkering uit het Gemeentefonds. De reinigingsheffingen bleven ongewijzigd. Overeenkomstig het Gemeentelijk Rioleringsplan 2014-2018 steeg de rioolheffing eigenaren met 20,9% en de rioolheffing gebruikers met 7,9%. De onroerende-zaakbelastingen woningen daalde met 1,3%. De onroerende-zaakbelastingen niet-woningen steeg met 2,9% (inclusief 2% verhoging vanwege ophoging bijdrage aan Stichting Ondernemersfonds Gouda van 5% naar 7%).