Rente

Gehanteerde rentetarieven:

Jaarrekening 2016

Jaarrekening 2017

Omslagrente

4,00%

3,00%

Rekenrente over boekwaarde grondexploitaties

3,42%

3,20%

Rekenrente in de grondexploitaties

3,42%

3,42%

Renteontwikkeling

De lage inflatie in de Eurozone leidt al enkele jaren tot zeer lage rentetarieven op de geld- en kapitaalmarkt. De rente op de kapitaalmarkt bedroeg begin 2017 1,1% en bewoog zich vervolgens vanaf april rond 1,5% voor lineair lossende geldleningen met een looptijd van 20 jaar. Ook de rente op de geldmarkt (de korte rente) bleef bijzonder laag. De 1-maands rente is het gehele jaar negatief gebleven, variërend van plm. – 0,3% tot plm. – 0,4%.

Als gevolg van de lage rentestanden konden de nieuwe leningen tegen lagere rentes afgesloten worden dan gepland in de begroting 2017.

Renteresultaat

De gemeente rekent de rentekosten voor investeringen intern door met een percentage van 3,00% en voor lopende grondexploitaties van 3,20%. Het gemiddelde rentepercentage dat de gemeente werkelijk over haar financieringsmiddelen betaalt is 3,42% Het verschil tussen de vooraf geraamde rentelasten en de werkelijke rentelasten vormt het renteresultaat. Het renteresultaat voor 2017 bedraagt € 1,9 miljoen.

In het BBV is opgenomen dat de paragraaf financiering ook inzicht moet geven in:

  • de rentelasten;
  • het renteresultaat;
  • de wijze waarop rente wordt toegerekend aan investeringen, grondexploitaties en projecten.

Met onderstaand schema wordt invulling gegeven aan dit inzicht:

Schema rentetoerekening jaar 2017

Omschrijving

a

De externe rentelasten voor de korte en lange financiering

10.314

b

De externe rentebaten

-493

Saldo rentelasten en rentebaten

9.821

c

De rente die aan de grondexploitaties moet worden doorberekend

-409

c

De rente van projectfinanciering die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend

0

-409

Aan taakveden toe te rekenen externe rente

9.412

d1

Rente over eigen vermogen

0

d2

Rente over voorzieningen

0

0

De werkelijk aan taakvelden toe te rekenen rente

9.412

e

De aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag)

11.319

(*)

f

Renteresultaat op het taakveld treasury

-1.907

De boekwaarde van de activa die integraal zijn gefinancierd per 1 januari 2017 bedragen € 370 miljoen. De aan taakvelden toegerekende rente hierover bedraagt € 11,3 miljoen

De afwijking tussen de werkelijke rentelasten van € 9,4 miljoen en de toegerekende rentelasten van € 11,3 miljoen bedraagt € 1,9 miljoen. Deze afwijking bedraagt 20,3% van de werkelijke rentelasten. De gemeente mag overgaan tot correctie op basis van deze nacalculatie, maar is hiertoe niet verplicht omdat de afwijking kleiner is dan 25%. Over 2017 is daarom daar niet tot correctie over gegaan.