Beleid

Het treasurybeleid is gericht op een efficiënte financiering zodat de gemeente haar publieke taak op verantwoorde wijze kan uitvoeren. Dit binnen de kaders van de wet Financiering Decentrale Overheden (Fido), die nader is uitgewerkt in het gemeentelijk treasurystatuut.

Bij de begroting 2017 zijn de volgende speerpunten van treasurybeheer en -beleid vastgelegd:

Prioriteiten

Kwalitatieve doelstelling

Kwantitatieve doelstelling

Activiteiten 2017

Beheersen omvang leningenportefeuille

Alert te sturen op het verder verlagen van de schuldquote.

Netto schuldquote
< 90%    

Toegenomen van 114,7% (ultimo 2016) naar 119,1% (ultimo 2017)

Beheersen financieringsbehoefte

  • Afstemmen beschikbare middelen op benodigde middelen ten aanzien van zowel volume als looptijd,
  • Financieringsbehoefte dekken door aantrekken vreemd vermogen tegen zo profijtelijk mogelijke voorwaarden.
  • Kasgeldlimiet: 8,5%
  • Renterisiconorm op vaste schuld: 20%
  • Limiet schatkistbankieren 0,75%

  • Kasgeld < 8,5%
  • Renterisico vaste schuld < 20%
  • Diverse kortlopende uitzetting bij Agentschap ministerie van Financiën (schatkistbankieren).

Optimaliseren leningenportefeuille o/g

Rentekosten van opgenomen geldleningen zo laag mogelijk houden.

Rentevoet vreemd vermogen lang verminderen door de lage rente op de kapitaalmarkt.

  • In 2017 is € 3 miljoen minder aan langlopende leningen opgenomen dan begroot;
  • De gemiddelde rentevoet is gedaald van 3,67% naar 3,42%.

Beheersen renterisico's

Door betrouwbare cashflowplanningen van investeringen en grondexploitaties fixeren van het renteniveau voor in de toekomst benodigde financieringsmiddelen.

Binnen de door het treasurycomité gestelde grenzen (acceptabele renteniveaus) opereren.

De financieringsbehoefte is waar mogelijk met kort geld gedekt, zonder overschrijding van de kasgeldlimiet.

Onderhouden administratieve organisatie van de treasuryfunctie

Het “in control” houden van de treasuryfunctie.

De treasuryadministratie is belegd bij de treasurer. Uit oogpunt van continuïteit is verbreding en/of digitalisering wenselijk. 

Onderhouden cashflowprognose

Cashflowprognoses zijn dermate betrouwbaar dat deze kunnen dienen als stuurinstrument.

Horizon van 2 jaar

De volatiliteit in geldstromen neemt toe, waardoor de horizon van 2 jaar onder druk staat.

Het college heeft het beperken van de schuldpositie als belangrijke opgave benoemd, waarbij een leningenplafond van € 330 miljoen is overeengekomen. Vanaf 2016 is voor het eerst een trendbreuk zichtbaar die zich in de jaren 2017 en verder voortzet. De omvang van de langlopende leningen daalde in 2017 met € 10,9 miljoen tot € 286,5 miljoen.

In lijn met deze afname vertoont ook de netto schuldquote een dalende trend. Deze indicator zegt iets over de verhouding tussen de schuld en de begrotingsomvang (zie ook paragraaf 4.2.6).

In samenwerking met de Bank Nederlandse Gemeenten heeft een eerste verkennende sessie over off-balance financiering (o.a. van duurzaamheidsinitiatieven) plaatsgevonden. Hierin zijn verschillende varianten aan bod gekomen die vanuit treasuryperspectief wellicht interessante mogelijkheden bieden.